W przedmiotowym przypadku nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 9a ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych dla przedstawionej struktury cash poolingu.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB3/423-171/09-4/AG

Hasła tematyczne: cash-pooling, ceny transferowe, dokumentacja podatkowa, kwota, odsetki, podmioty powiązane, transakcja

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Przedmiot i podmiot opodatkowania –> Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2009 r. (data wpływu 05.03.2009 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie konsekwencji zawarcia umowy cash poolingu (pytanie oznaczone nr 3) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych konsekwencji zawarcia umowy cash poolingu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej jaka „Spółka” lub „Q PL”) zamierza przystąpić do systemu centralizacji środków pieniężnych (cash poolling), który funkcjonuje w ramach Grupy Q. Celem wprowadzenia systemu jest zwiększenie efektywności działalności gospodarczej Q PL poprzez optymalizację wykorzystania środków pieniężnych na rachunkach bankowych zarówno Q PL jaki innych spółek należących do Grupy (łącznie dalej jako Spółki”).

System centralizacji środków pieniężnych prowadzony jest przez grupę Q w porozumieniu z F Bank B.V. w Londynie (dalej jako „Bank Londyński”) i oparty na trzech umowach:

 • F A (dalej jako „Umowa Założycielska”) – umowie, na podstawie której Spółki z Grupy Quintiles zdecydowały się utworzyć Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych (dalej jako „Q E”) w celu wdrożenia w grupie cash poolingu; Spółka ma stać się stroną tej umowy;
 • M A (dalej jako „Umowa o Zarządzanie”) – umowie między Spółkami wchodzącymi w skład Q EUIG a Q E H z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej jako „Q Ltd);
 • O A (dalej jako „Umowa Operacyjna”) – umowie między podmiotami z grupy Q określającej zasady centralizacji środków pieniężnych w Grupie.

Powyższy produkt służący do zarządzania płynnością finansową Spółek poprzez rzeczywistą konsolidację sald z poszczególnych ich rachunków bankowych, działał będzie zgodnie z następującymi zasadami:

Spółki mogą posiadać rachunki bieżące zarówno w Banku Londyńskim jaki w bankach krajowych. W przypadku Q PL posiada ona rachunek bieżący w polskim banku (dalej jako „Bank Polski”), Q PL ma jednak docelowa otworzyć rachunek — Sweep Account (dalej jako „Rachunek Przejściowy”) – również w Banku Londyńskim.

W oparciu o Umowę o Zarządzanie, Q Ltd. będzie pełniła funkcję tzw. pool leadera. W związku z tym, będzie ona odpowiedzialna za prowadzenie rozliczeń między Spółkami oraz będzie posiadała dodatkowe rachunki rozliczeniowe (dalej jako „Rachunki Rozliczeniowe”) prowadzone przez Bank Londyński.

Q EUIG otworzy dla każdego podmiotu rachunki referencyjne w Banku Londyńskim (dalej jako Rachunki Referencyjne), na których będzie się dokonywała faktyczna konsolidacja środków pieniężnych.

Docelowo, system będzie składał się z dwóch etapów.

W pierwszym z nich, środki pieniężne Q PL zgromadzone na jego rachunku w Banku Polskim, zostaną przeniesione na podstawie Umowy Operacyjnej na Rachunek Przejściowy Q PL znajdujący się w Banku Londyńskim.

Następnie, w oparciu o Umowę Operacyjną dokonana zostanie faktyczna centralizacja I konsolidacja środków pieniężnych wszystkich Spółek w taki sposób, iż okresowo (np. na koniec każdego dnia roboczego), Bank Londyński w porozumieniu z Q Ltd. przeniesie;

 • na Rachunki Referencyjne środki pozostające na Rachunkach Przejściowych (w tym na Rachunku Przejściowym Q PL).

W przypadku Q PL środki mogą być w początkowym okresie przenoszone bezpośrednio z rachunku w Banku Polskim na Rachunek Referencyjny. Dopiero docelowo wprowadzony zostanie Rachunek Przejściowy. Oba podejścia będą prowadzić do identycznego efektu a różnica polega wyłącznie na innym technicznym „przeksięgowaniu” środków na Rachunki Referencyjne;

 • z Rachunku Referencyjnego na rachunek w Banku Polskim (bądź docelowo na Rachunek Przejściowy) środki odpowiadające wysokości sald ujemnych występujących na tym drugim rachunku na koniec okresu/ dnia roboczego. (W tym wypadku różnica również polega wyłącznie na innym technicznym „przeksięgowaniu” środków z Rachunku Referencyjnego.)

W konsekwencji, saldo netto na Rachunku Referencyjnym będzie dodatnie lub ujemne. Natomiast salda Spółek na konsolidowanych Rachunkach Przejściowych prowadzonych w Londynie (w tym na rachunku Q PL) będą wynosić zero.

Wszystkie opisane powyżej czynności Banku Londyńskiego będą dokonywane w porozumieniu z Q Ltd. w sposób zautomatyzowany.

Zwrot środków pieniężnych przeniesionych w powyższy sposób będzie dokonany na żądanie stron albo w uzgodnionych między nimi terminach.

Odsetki od środków pieniężnych przekazanych przez Q PL na Rachunek Referencyjny / otrzymanych przez Q PL z Rachunku Referencyjnego będą naliczane okresowo (np. co miesiąc) i płacone na bazie rocznej. Powyższego rozliczenia będzie dokonywał Bank Londyński w porozumieniu z Q Ltd. Dane niezbędne do powyższych wyliczeń Q Ltd. będzie czerpać z Rachunków Rozliczeniowych.

Bank Londyński za świadczenie na rzecz Spółek przedmiotowej usługi pobierać będzie wynagrodzenie uregulowane w odrębnym porozumieniu.

Bank Londyński świadczący usługę cash poolingu nie jest stroną powiązana ze Spółką Q Poland Sp. z o.o. w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytanie (oznaczone numerem 3), w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych.

Czy transakcje w ramach systemu cash poolingu podlegają obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych… Jeżeli tak to czy kwotą świadczeń, która powoduje powstanie takiego obowiązku należy uznać kwotę otrzymanych/ zapłaconych odsetek…

Stanowisko wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego numerem 3.

Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy kwota odsetek otrzymanych /wypłaconych przez Spółkę lub wymagalnych po stronie Spółki w ramach systemu cash poolingu przekroczy w danym roku podatkowym 30.000 EUR, Q PL będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 9a ww. ustawy , co do zasady podatnik jest obowiązany do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji cen transferowych, odnoszącej się do transakcji z podmiotami powiązanymi, jeśli łączna wartość przedmiotowych transakcji w danym roku podatkowym przekracza określone przepisami prawa progi. W przypadku transakcji dotyczących usług jest to, co do zasady, 30.000 EUR, chyba, że strona transakcji ma siedzibę na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową (wtedy próg wynosi 20000 EUR). Dokumentacja taka powinna określać, w szczególności, funkcję, jaką pełnić będą podmioty uczestniczące w transakcji, wszystkie przewidywane koszty związane z przedmiotową transakcją oraz formę i termin płatności, strategię gospodarczą, itd.

Natomiast za podmioty powiązane, o których mowa w art. 9a powyżej należy uważać, w świetle art. 11 ww. ustawy, w szczególności podmioty, w których te same osoby fizyczne lub prawne posiadają udział w kapitale nie mniejszy niż 5%.

W tym kontekście, Spółka zwraca uwagę, że Q Ltd. i Q PL należą do tej samej grupy kapitałowej, w której spółka z USA — Q T C. — posiada bezpośrednie bądź pośrednie udziały kapitałowe wę wszystkich podmiotach. W rezultacie, Q PL i Q Ltd. spełniają definicję podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 9a oraz art. 11 ustawy. Konsekwentnie, transakcje między O PL i Q Ltd. podlegać będą obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile w takich transakcjach kwoty świadczeń wymagalnych w danym roku podatkowym (rzeczywiście zapłaconych lub wynikających z umowy) przekroczą odpowiednie progi.

Spółka zwraca uwagę, iż Q Ltd. nie ma siedziby w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową—jest to podmiot z Wielkiej Brytanii — a transakcje w ramach systemu cash poolingu dotyczą niewątpliwie świadczenia usług (Spółka stoi na stanowisku, iż w ramach systemu cash poolingu Q Ltd. w porozumieniu z Bankiem Londyńskim wykonuje usługę zarządzania płynnością finansową), W rezultacie, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , obowiązek sporzadzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji w ramach systemu cash poolingu powstanie, o ile kwota wypłacona/wymagalna w danym roku przekroczy 30.000 EUR.

Zdaniem Spółki, kwotą jakiej dotyczy powyższy próg powinna być kwota płaconych/otrzymywanych odsetek.

Co prawda, w ramach systemu dochodzi do okresowego przelewu środków finansowych między rachunkami Spółek — uczestników systemu. Niemniej są to jedynie operacje księgowo — finansowe dokonywane w celu konsolidacji pozycji finansowych tych Spółek. Nie można więc takich przelewów utożsamiać z kwotami wymagalnymi z tytułu świadczenia usług (w tym przypadku usług pośrednictwa finansowego), o których to kwotach mowa w art. 9a ust. 2 ww. ustawy. Jedynie kwoty wypłacanych/ otrzymywanych przez uczestników systemu cash poolingu odsetek mogą być uznane za świadczenia związane z systemem zarządzania płynnością finansową. W rezultacie, jedynie w przypadku, gdy kwota otrzymanych/ wypłaconych przez Spółkę lub wymagalnych po stronie Spółki w ramach systemu odsetek przekroczy w danym roku 30.000 EUR, wtedy Guintiles PL będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, w zakresie pytania nr 3, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na 5. wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 5. wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Powyższy obowiązek, na podstawie art. 9a ust. 2 ww. ustawy, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

 1. 100.000 EURO – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 2. 30.000 EURO – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50.000 EURO – w pozostałych przypadkach.

Z powyższego wyraźnie wynika, iż aby mógł powstać wymóg sporządzania wspomnianej dokumentacji podatkowej, konieczne jest jednoczesne ziszczenie się dwóch warunków:

 • musimy mieć do czynienia z transakcją oraz
 • taka transakcja musi mieć miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Pojęcie „transakcja” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego ani cywilnego. Zatem można uznać, iż nie posiada ono definicji legalnej. W takim przypadku należy posłużyć się znaczeniem słownikowym, w myśl którego (według internetowego Słownika Języka Polskiego) transakcja to „operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług” lub „umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług; też zawarcie takiej umowy”.

Definicja podmiotów powiązanych została umieszczona w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. I tak, jeżeli:

 1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów, albo podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów
 • i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Powyższe regulacje stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

W opisie zdarzenia przyszłego Spółka wskazała, iż zamierza przystąpić do systemu centralizacji środków pieniężnych (cash pooling), który funkcjonuje w ramach Grupy Q. Bank Londyński świadczący usługę cash poolingu nie jest stroną powiązaną ze Spółką w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i będzie pobierał za świadczenie przedmiotowej usługi wynagrodzenie. Natomiast w oparciu o Umowę o Zarządzanie, spółka Q Ltd. powiązana z wnioskodawcą w sposób o którym mowa w art. 11 ww. ustawy, będzie pełniła funkcję tzw. pool leadera w ramach tego systemu.

W związku z powyższym, przedstawiona usługa cash poolingu to umowy, które zawierają Bank z jednej strony i spółki z Grupy Q (Uczestnicy) z drugiej strony. Nie są to więc transakcje zawierane tylko i wyłącznie między podmiotami powiązanymi tworzącymi grupę kapitałową. Również Bank będzie podmiotem, który nalicza płacone przez Uczestników odsetki w porozumieniu z pool leaderem.

Powiązani w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 są wprawdzie ze sobą Uczestnicy (w tym oczywiście pool leader), ale trudno z kolei w ich wzajemnych relacjach w ramach struktury cash poolingu doszukać się jakiegokolwiek przypadku kupna lub sprzedaży towarów bądź usług (czyli przypadków przeprowadzania transakcji pomiędzy Uczestnikami). W tym przypadku brak transakcji oznacza nieziszczenie się pierwszego z dwóch ww. warunków, od których spełnienia zależy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej.

Przepisy te bowiem odnoszą się do umów zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej, nie odnoszą się natomiast do transakcji pomiędzy Spółką a Bankiem świadczącym usługę cash poolingu i otrzymującym za to wynagrodzenie, występującym tutaj jako podmiot niezależny, tj. niepowiązany ze Spółką w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że w przedmiotowym przypadku nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 9a ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych dla przedstawionej struktury cash poolingu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania oznaczonego numerem 3, uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.