Czy powstała w wyniku podziału ewentualna nadwyżka wartości udziałów w spółce V Polska Sp. z o.o., które zostaną objęte przez V AG, nad kosztami nabycia akcji spółki G.EN G E S.A. (proporcjonalnie do unicestwianych akcji) stanowi dochód do podatkowania dla spółki V AG w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy dochód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB3/423-174/09-2/AG

Hasła tematyczne: akcja, dochód, nabycie, nadwyżki, wartość udziału

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku –> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2009 r. (data wpływu 12.03.2009r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego wobec Spółki z o.o., której założenie jest planowane – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego wobec Spółki z o.o., której założenie jest planowane.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

V AG posiada od 30 stycznia 2009 r. 100% akcji spółki G. S.A. z siedzibą w P.

Obszarem działania spółki G. S.A. jest przede wszystkim dystrybucja energii. Ponadto spółka G. S.A. posiada udziały w spółkach: N. Sp. z o.o., G. Sp. z o.o., B Sp. z o.o., X Sp. z o.o. Obecnie planowana jest restrukturyzacja Grupy V w Polsce.

W pierwszym etapie restrukturyzacji planowany jest podział spółki G.EN G E S.A. (tzw. podział przez wydzielenie). W wyniku podziału, ze spółki G. S.A. zostaną wydzielone składniki majątkowe, które stanowią udziały w spółkach N. Sp. z o.o., G. Sp. z o.o., B Sp. z o.o., N Sp. z o.o. Podzielona spółka G. S.A. będzie kontynuować działalność w obszarze dystrybucji energii. Wspomniane powyżej wydzielone składniki majątkowe (udziały) zostaną przeniesione na nowo powstałą spółkę V Sp. z o.o., która w 100% będzie należeć do spółki V AG. V Sp. z o.o. ma docelowo pełnić rolę spółki holdingowej. Ze względu na ograniczenia funkcji V Sp. z o.o. do nadzoru nad spółkami z Grupy V w Polsce, nie będzie ona wykazywała znaczącego zapotrzebowania na kapitał. Przewiduje się zatem, że wartość nominalna kapitału zakładowego nowo powstałej spółki V Sp. z o.o., będzie niższa niż wartość rynkowa przeniesionych na nią w wyniku podziału udziałów w spółkach N. Sp. z o.o., T Sp. z o.o., B Sp. z o.o., N Sp. z o.o. Nadwyżka wartości rynkowej udziałów w spółkach N. Sp. z o.o., G Sp. z o.o., Gaz B Sp. z o.o., N Sp. z o.o. nad wartością kapitału zakładowego spółki V Sp. z o.o. będzie ujęta w V Sp. z o.o. jako kapitał zapasowy.

W drugim etapie restrukturyzacji, mającym na celu podporządkowanie V Sp. z o.o. spółki G. S.A. w strukturze holdingowej, kapitał V Sp. z o.o. ulegnie podwyższeniu. Nowe udziały w spółce V Sp. z o.o. zostaną w 100% objęte przez spółkę V AG, w zamian za wkład niepieniężny, w formie akcji spółki G. S.A. (tzw. wymiana udziałów). Wartość udziałów w spółce V Sp. z o.o., objętych w zamian za wkład niepieniężny, w formie akcji w spółce G. S.A., będzie niższa niż wartość rynkowa akcji spółki G. S.A. Powstałe agio zostanie ujęte w V. Sp. z o.o. jako kapitał zapasowy.

Celem powyższego modelu restrukturyzacji jest założenie wyspecjalizowanej spółki holdingowej (tj. V. Sp. z o.o.), która będzie spółką dominującą dla pozostałych spółek Grupy V w Polsce (tj. dla G. S.A., N. Sp. z o.o., T. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o., N Sp. z o.o.), prowadzących działalność operacyjną. Spółki prowadzące działalność operacyjną w Polsce zostaną podporządkowane spółce holdingowej, najpierw w skutek podziału, a następnie wymiany udziałów. Spółka V Sp. z o.o. będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (będzie posiadać w Polsce siedzibę i zarząd i będzie prowadzić w Polsce działalność gospodarczą). Spółka V AG podlega w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W związku z powyższym, spółka wniosła o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy powstała w wyniku podziału ewentualna nadwyżka wartości udziałów w spółce V Sp. z o.o., które zostaną objęte przez V AG, nad kosztami nabycia akcji spółki G. S.A. (proporcjonalnie do unicestwianych akcji) stanowi dochód do podatkowania dla spółki V AG w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy dochód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych…

Stanowisko wnioskodawcy.

Zdaniem V AG, ewentualna nadwyżka wartości udziałów, które zostaną objęte w wyniku podziału przez spółkę V AG, nad kosztami nabycia akcji spółki G. SA. (w proporcji unicestwianych akcji do akcji przed podziałem) nie będzie w V AG opodatkowana podatkiem, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także, w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Stosownie do art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zdaniem V AG działalność dystrybucyjna spółki G. S.A. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, samo posiadanie udziałów w innych spółkach przez G. S.A. nie może być uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na brak wyodrębnienia finansowego i organizacyjnego tych składników majątku oraz brak zadań gospodarczych, które mogłyby być pełnione poprzez samo posiadanie udziałów w innych podmiotach.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ww. ustawy, powołany przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, w tym do spółek ustanowionych według prawa niemieckiego, określonych jako „Aktiengesellschaft”. A więc V AG spełnia powyższy wymóg.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Niemniej jednak, stosownie do art. 22 ust. 4 ww. ustawy, dochody te będą jednak zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli spełnione zostaną łącznie warunki:

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 — w analizowanym przypadku, odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest; a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

W analizowanym stanie faktycznym, V Sp. z o.o. jako spółka wypłacająca dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółką będącą podatnikiem podatku dochodowego, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Dodatkowo, V. AG jako spółka uzyskujaca dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach V. Sp. z o.o., podlega w Niemczech, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. V. AG posiada 100% udziałów w V. Sp. z o.o. V. AG jest odbiorcą dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach V. Sp. z o.o. W związku z powyższym, wymienione w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych warunki dla zwolnienia dochodów osiąganych przez V AG z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach V Sp. z o.o. są spełnione.

Stosownie do treści art. 22 ust. 4a ww. ustawy, zwolnienie o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W myśl art. 22 ust. 4b ww. ustawy, warunek posiadania odpowiednich udziałów (akcji) przez dwa lata uważa się za spełniony, jeśli przed wypłatą dywidendy (lub innego udziału w zyskach osoby prawnej) spółka nie posiadała udziałów przez ten okres, ale warunek ten zostanie spełniony po wypłacie dywidendy. W przypadku niedotrzymania tego warunku (a więc zmniejszenia przed upływem dwuletniego okresu swojego udziału w kapitale spółki), musi zapłacić podatek z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Na podstawie art. 22 ust. 6 ww. ustawy, przepisy ust. 2-4b stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, w którym w poz. 11 wymieniono m. in. spółkę utworzoną według prawa niemieckiego, określoną jako „Aktiengesellschaft”. A więc V AG spełnia powyższy wymóg.

Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Podsumowując, zdaniem V AG, jeżeli wskazane powyżej warunki zostaną zachowane, z uwzględnieniem zachowania dwuletniego okresu posiadania w nowo utworzonej spółce V Sp. z o.o. odpowiednich udziałów przez V AG, dochód z tytułu powstałej w wyniku podziału ewentualnej nadwyżki wartości udziałów w spółce V. Sp. z o.o., które zostaną objęte przez V AG w wyniku podziału, nad kosztami nabycia akcji spółki G. S.A. (proporcjonalnie do unicestwianych akcji), będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem przedstawienia przez V. AG certyfikatu rezydencji V. Sp. z o.o. jako płatnikowi podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.