odsprzedaż usługi wynajmu powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP2/443-239/09-2/BM

Hasła tematyczne: miejsce świadczenia usług, stawki podatku, usługi pomocnicze

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Miejsce świadczenia –> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług –> Miejsce świadczenia usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 02 marca 2009r. (data wpływu 04 marca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odsprzedaży usługi wynajmu powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 04 marca 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odsprzedaży usługi wynajmu powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką prawa szwedzkiego, zarejestrowaną na terytorium Królestwa Szwecji jako podatnik podatku od wartości dodanej. Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz dystrybucji wysokiej jakości odzieży, kosmetyków oraz innych akcesoriów odzieżowych. H. jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce. Spółka nie posiada siedziby na terytorium kraju, a jedynie dokonuje czynności opodatkowanych na obszarze Polski. Działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę na terytorium kraju polega na nabywaniu (głównie w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych) oraz sprzedaży odzieży, kosmetyków oraz innych akcesoriów odzieżowych. Spółka nie zatrudnia na terytorium kraju żadnego personelu, jak również nie posiada żadnego sprzętu, ani wyposażenia technicznego.

Nabyte przez Spółkę towary są przemieszczane z innych państw członkowskich Unii Europejskiej do znajdującego się na terytorium kraju magazynu. Wynajem powierzchni magazynowej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy H a podmiotem polskim. Wspomniana umowa dotyczy wynajmu powierzchni magazynowej oraz usług pomocniczych polegających w szczególności na kompletowaniu, sortowaniu i pakowaniu towarów. Podmiot polski wystawia na H. z tytułu wykonanej usługi faktury VAT zawierające 22% VAT.

Z uwagi na działania restrukturyzacyjne w ramach grupy H. , mające na celu uproszczenie struktury formalnej poprzez zmianę umów oraz struktury transakcji, planowane jest, aby Spółka przejęła od H. obsługę sprzedaży wysyłkowej. H. jest spółką prawa szwedzkiego, zarejestrowaną na terytorium Królestwa Szwecji jako podatnik podatku od wartości dodanej. W Polsce H. jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT. Obecnie H. jest odpowiedzialna za obsługę sprzedaży wysyłkowej w ramach Grupy. Jej działalność w Polsce ogranicza się jedynie do zarządzania zapasami towarów oraz organizacji wysyłek towarów magazynowanych w Polsce na zlecenie spółek z Grupy zlokalizowanych na terenie Niemiec, Austrii i Holandii (wysyłki towarów nie są realizowane na rzecz odbiorców z Polski). H. nie zatrudnia na terytorium kraju żadnego personelu, jak również nie posiada żadnego sprzętu, ani wyposażenia technicznego.

Przemieszczenia towarów w ramach wspomnianych transakcji realizowane są przez H bezpośrednio z magazynu znajdującego się w Polsce. Wynajem powierzchni magazynowej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy H. a podmiotem polskim. Wspomniana umowa dotyczy wynajmu powierzchni magazynowej oraz usług pomocniczych polegających w szczególności na kompletowaniu, sortowaniu i pakowaniu towarów. Podmiot polski wystawia na H. z tytułu wykonanej usługi faktury VAT zawierające 22% VAT. Należy wskazać, iż wspomniana umowa zawarta jest z tym samym polskim podmiotem co umowa z H.

Docelowo usługa najmu powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi polegającymi w szczególności na kompletowaniu, sortowaniu i pakowaniu towarów będzie świadczona przez polski podmiot wyłącznie na rzecz H. , który przejmie od H. obsługę sprzedaży wysyłkowej. W tym celu istniejąca umowa pomiędzy H. a podmiotem polskim, dotycząca wynajmu powierzchni magazynowej oraz usług pomocniczych polegających, w szczególności, na kompletowaniu, sortowaniu i pakowaniu towarów, ulegnie zmianie, podczas gdy umowa zawarta pomiędzy polskim podmiotem a H. zostanie rozwiązana. Usługodawca będzie wystawiał na Spółkę fakturę VAT z 22% podatkiem VAT.

Jednakże do czasu zakończenia procesu przenoszenia obsługi sprzedaży wysyłkowej do H., H. będzie nadal odpowiedzialny za czynności wykonywane dotychczas. Z tego względu konieczny będzie najem powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi polegającymi w szczególności na kompletowaniu, sortowaniu i pakowaniu towarów. W celu umożliwienia H. prowadzenia działalności zostanie zawarta umowa ze Spółką. Na podstawie tej umowy Spółka będzie refakturować na H. część kosztów dotyczących usługi wynajmu powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi w tej części, w jakiej czynności związane są ze sprzedażą wysyłkową obsługiwaną przez H..

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że odpłatne świadczenie przez nią na rzecz H. usług w zakresie wynajmu powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi polegającymi na kompletowaniu, sortowaniu oraz pakowaniu towarów powinno podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, co oznacza, że nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce…

W opinii Spółki, odpłatne świadczenie przez nią na rzecz H. usług w zakresie wynajmu powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi, polegającymi w szczególności na kompletowaniu, sortowaniu oraz pakowaniu towarów, będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), co w analizowanej sytuacji oznacza brak opodatkowania VAT w Polsce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem przy świadczeniu usług decydujące znaczenie dla objęcia ich opodatkowaniem ma miejsce świadczenia tych usług, co związane jest z zasadą terytorialności podatku VAT.

Stosownie do zasady ogólnej wyrażonej w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług, miejscem ich świadczenia (tj. miejscem opodatkowania) jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, z pewnymi wyjątkami.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że usługa najmu powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi, polegającymi na kompletowaniu, sortowaniu oraz pakowaniu towarów, będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, to jest zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT w miejscu, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – w miejscu, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności.

Podobne stanowisko znajduje odzwierciedlenie również w rozstrzygnięciach interpretacyjnych organów podatkowych m.in. w interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce z dnia 09 grudnia 2005r. (sygn. TP/443-83/05/l), w której Naczelnik zajmuje stanowisko, iż (…) wykonywane na rzecz kontrahenta zagranicznego z terytorium państwa członkowskiego UE usługi magazynowania nie są wymienione w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT, tym samym za miejsce ich świadczenia (opodatkowania) uznaje się miejsce określone zgodnie z zasadami art. 27 ust. 1 ustawy (…)”.

Również Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w interpretacji z dnia 01 lipca 2005r. (sygn. 1473/WV/443/134/92/2005/GW) wskazuje, iż wykonywane przez Podatnika usługi magazynowania towarów są usługami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatne usługi krajowe. Ich miejscem świadczenia jest bowiem miejsce, gdzie Podatnik ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy te usługi (na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). W przypadku usług magazynowania nie ma bowiem podstaw aby przenieść miejsce ich świadczenia (a w konsekwencji) opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy tych usług numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku od wartości dodanej. Usługi magazynowania nie mieszczą się w kategorii usług pośrednictwa i spedycji związanych bezpośrednio z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów. Z założenia są one odrębnymi usługami, od których wykonania nie jest uzależnione wykonanie czynności wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów. Nie można również uznać usług magazynowania towarów za usługi pomocnicze do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności. Stanowisko takie zajął również Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w interpretacji z dnia 03 stycznia 2007r. (sygn. 1425/021/443/62/06/IW).

W szczególności, w opinii Spółki, usług świadczonych w zakresie wynajmu powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi, polegającymi m.in. na kompletowaniu, sortowaniu oraz pakowaniu towarów nie można uznać za wskazane w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit b ustawy o VAT usługi pomocnicze do usług transportowych, takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności.

Reasumując, wnioskodawca stoi na stanowisku, że świadczenie przez nią na rzecz H.usług w zakresie wynajmu powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi, polegających na kompletowaniu, sortowaniu oraz pakowaniu towarów, będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o VAT. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zaś jej siedziba znajduje się w Szwecji, wymienione usługi będą podlegały opodatkowaniu VAT w Szwecji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów (art. 8 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy).

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca ich świadczenia. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Ogólna zasada wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi, że w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 -6 i art. 28.

Jednakże ustawodawca w treści przepisów wskazanej powyżej ustawy określił przypadki, w których występuje inne, niż określone w art. 27 ust. 1, miejsca świadczenia usług.

Stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów nadzoru budowlanego – miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Z przedstawionego przez Spółkę opisu zdarzenia wynika, iż Wnioskodawca (firma należąca do grupy H.M. , mająca siedzibę na terenie Szwecji, zarejestrowana jako podatnik VAT w Szwecji i w Polsce) dokonuje czynności opodatkowanych na obszarze Polski. Działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę na terytorium Polski polega na nabywaniu oraz sprzedaży odzieży, kosmetyków oraz innych akcesoriów odzieżowych. Nabyte przez Spółkę towary przemieszczane są z innych państw członkowskich Unii Europejskiej do znajdującego się na terytorium Polski magazynu. Wynajem powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi, polegającymi w szczególności na kompletowaniu, sortowaniu i pakowaniu towarów, odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotem polskim (podmiot polski wystawia na rzecz Wnioskodawcy z tytułu wykonanych usług faktury zawierające 22% VAT). Wnioskodawca zamierza refakturować na rzecz H.M. R. (podmiot należący do tej samej grupy co Wnioskodawca) część kosztów dotyczących usługi wynajmu powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi. Wątpliwości Podatnika dotyczą tego, gdzie będą podlegały opodatkowaniu (w Polsce czy w Szwecji) ww. usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz H.M. R.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że usługi w zakresie wynajmu powierzchni magazynowej mają charakter usług związanych z nieruchomością i tym samym spełniają dyspozycję art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z powyższym miejscem świadczenia tych usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że wynajmowana powierzchnia magazynowa położona jest na terytorium Polski, miejscem świadczenia usług wynajmu powierzchni magazynowej wraz z usługami pomocniczymi jest więc Polska.

Jeżeli natomiast chodzi o usługi polegające na kompletowaniu, sortowaniu i pakowaniu towarów znajdujących się w magazynie, wykonywane na rzecz H. , to podlegają one opodatkowaniu zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, tj. na terytorium Szwecji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.