dot. podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży książek


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP2/443-371/09-2/AZ

Hasła tematyczne: czasopisma specjalistyczne, dostawa towarów, druk, książka, stawki podatku

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 01 kwietnia 2009 r. (data wpływu 06 kwietnia 2009 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży książek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży książek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zajmuje się drukowaniem książek, czasopism i innych druków na zlecenie innych przedsiębiorców w tym wydawnictw z materiałów własnych drukarni. Od 1 maja 2004 roku na wszystkie usługi stosowano stawkę VAT 22%. Obecnie zgłosiło się do Wnioskodawcy Wydawnictwo Medyczne, które gotowe jest podjąć z Nim stałą współpracę polegającą na zlecaniu drukowania wydawnictw medycznych oznaczonych ISBN i ISSN, pod warunkiem, że wykonane prace będą traktowane zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ww. Ustawy tj. uznane za wytworzone dobra jako towary oraz nastąpi przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzania nimi jak właściciel.

Istotnym elementem procesu po stronie wydawcy jest niematerialne dobro (prawa autorskie publikowanych utworów). Prawa do tych utworów przekazywane są wydawcy przez autorów na podstawie odrębnych umów autorskich opartych o Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z 2004 r.). Prawo to nie stanowi materiału do produkcji, bowiem jako takie nie jest materialne, a jedynie stanowi zgodne oświadczenie stron (autora i wydawcy), że autor zgadza się na publikację swego utworu, a wydawca zgadza się ją opublikować.

W związku z tym wydawca nie przekazuje drukarni żadnych innych informacji, jak jedynie specyfikację techniczną w formie elektronicznej, która stanowi podstawę do wyprodukowania czasopisma lub książki.

Wydawnictwo, które nie posiada własnych urządzeń poligraficznych (maszyn drukarskich) przygotowuje w ramach swojej działalności specyfikację techniczną konkretnego produktu (czasopismo, książka). Specyfikacja ta sporządzana jest w formie elektronicznej, która zawiera wszystkie parametry techniczne danego produktu: wymiary stron, informacje o kolorze poszczególnych elementów, informację o rozmieszczeniu na stronach itp.

W ramach umowy z wydawnictwem drukarnia z własnych materiałów, takich jak papier, farba drukarska itp. oraz na własnych urządzeniach technicznych, wykonuje produkt (książka, czasopismo).

Ilość wykonanych egzemplarzy jest każdorazowo określana między stronami. Określone też zostaje wynagrodzenie za wyprodukowane czasopisma lub książki. Nakład (cała wyprodukowana liczba egzemplarzy) przeznaczona jest wyłącznie dla wydawnictwa (zleceniodawcy), nie stanowi przedmiotu sprzedaży do kogokolwiek innego w pojedynczych egzemplarzach lub większej ich ilości. W zamian za wynagrodzenie określone w umowie, wydawca przewłaszcza wszystkie wyprodukowane czasopisma lub książki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisana sytuacja, gdy drukarnia z materiałów własnych i na podstawie specyfikacji technicznej wydawcy produkuje nakład czasopisma lub książki i następnie za ustalone wynagrodzenie przenosi na wydawcę własność takich produktów stanowi dostawę towarów rozumianą jako przeniesienie praw do rozporządzania towarem przez wydawcę jak właściciel czyli zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)…

Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 01 maja 2004 r. dostawa towarów nie jest już równoznaczna z pojęciem sprzedaży w sensie cywilnym. Jest transakcją, w wyniku której przenosi się ekonomiczne władztwo nad rzeczą, czyli prawo dysponowania rzeczą jak właściciel. Dla celów VAT znaczenie ma więc nie cywilistyczna forma danej transakcji, lecz jej ekonomiczny sens. Wielokrotnie potwierdzał to ETS (m.in. w wyrokach C-320/88, C-186/89). W tym kontekście wydawnictwo z pewnością ma prawo do sprzedaży książek lub czasopism. Skoro w wyniku czynności drukarni powstają nowe dobra materialne, którymi drukarnia ma prawo rozporządzać w sferze materialnej, tym samym jest podmiotem uprawnionym do przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą (materialnym efektem drukowania – książką lub czasopismem) jak właściciel na inny podmiot – nabywcę, w tym wypadku wydawcę. A to oznacza, że przekazanie wydawnictwu w zamian za wynagrodzenie wykonanych przez siebie towarów (książek lub czasopism) spełnia wszystkie warunki konieczne do uznania transakcji za dostawę. Uznanie czynności drukarni w kraju za dostawę towaru, bądź za usługę ma znaczenie dla określenia właściwej stawki VAT. W przypadku drukarni wykonującej z materiałów własnych gotowe książki i czasopisma wydaje się być właściwe stosowanie preferencyjnej, zerowej stawki na dostawy krajowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków (numerów ISBN i ISSN, które każdorazowo owe towary posiadają).

W piśmie Ministra Finansów z dnia 30.12.2004 r. (PP1-811-1900/04/DSz./4045) czytamy: „zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie praw do rozporządzania towarami jak właściciel. W przypadku, gdy przedmiotem czynności wykonywanych przez drukarnię, jest wykonanie produktu w postaci np. wydrukowanego materiału, który został wykonany na materiale własnym drukarni, czynność ta może spełniać przesłanki uznania jej za dostawę w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jeśli wykonujący to zlecenie przenosi prawo do rozporządzania tym produktem jak właściciel na nabywcę. Ocena zatem, czy przedmiotowa czynność wykonywana przez drukarnię jest dostawą, czy też usługą wymaga oceny indywidualnego stanu faktycznego.”

Wydaje się, że zastosowanie powinny mieć przepisy Unii Europejskiej, które mają w takiej sytuacji bezpośrednie zastosowanie, co potwierdza Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z 11.05.2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej (MP Nr 20/2004, poz. 359), jak również orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (C-103/88 i C-224/97). Potwierdza to wyrok ETS (C-139/84) mówiący, że produkcją są czynności, które tworzą nowe dobra materialne. Nowym dobrem materialnym jest więc wyprodukowana przez drukarnię książka lub czasopismo na podstawie specyfikacji technicznej. Taka interpretacja byłaby zgodna z zasadami równej konkurencji. Zamawiający drukowanie książek w drukarniach krajów trzecich będących członkami Unii Europejskiej mogą przy ich imporcie zastosować stawkę 0%, ponieważ następuje zakup towarów. Te same książki czy czasopisma zamówione w krajowej drukarni obciążone są stawką 22%, gdyż obiegowo rozumiane są jako usługi poligraficzne. Można zatem stwierdzić, zdaniem Wnioskodawcy, że w zakresie dostaw książek nieznanie powyższej sytuacji za dostawę preferuje drukarnie zagraniczne i jednocześnie dyskryminuje drukarnie krajowe.

Wobec powyższych wywodów Wnioskodawca zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 powołanej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 w/w ustawy wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12 lit.c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i z przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

W oparciu o § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r., Nr 212, poz. 1336 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. – obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:

  1. książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
  2. czasopism specjalistycznych.

Przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. b i pkt 11 lit. b, należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

  1. periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników;
  2. publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne;
  3. wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych;
  4. wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie;
  5. publikacji, w których więcej niż 20 % powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe;
  6. publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego;
  7. czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej prawidłowości zastosowania stawki 0% wymaga ustalenia czy proces wytworzenia książek należy rozpoznać jako dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 w/w ustawy czy też jako świadczenie usług o którym mowa w art. 8 przedmiotowej ustawy (każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7).

W niniejszej sprawie w/w preferencyjna stawka podatku może mieć bowiem zastosowanie wyłącznie do dostawy towarów.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zajmuje się drukowaniem książek i czasopism. Jest wykonawcą książek, czasopism wytworzonych z materiału własnego, na rzecz Zamawiającego. Podatnik na zlecenie Zamawiającego wykonuje działalność produkcyjną, której efektem finalnym są książki i czasopisma oznaczone symbolami ISBN i ISSN. Do ich wytworzenia Drukarnia zużywa surowce i komponenty będące jej własnością. Podatnik dysponując wykonanym już nakładem książek stawia go do dyspozycji Zamawiającego, przekazując jednocześnie odpłatnie prawo do dysponowania tymi książkami/czasopismami jak właściciel.

W ocenie tutejszego organu, w rozpatrywanym przypadku spełnione zostają przesłanki do potraktowania czynności wykonywanych przez Podatnika jako dostawy towarów.

Wobec powyższego opierając się na przedstawionym zdarzeniu przyszłym oraz treści wyżej powołanych przepisów należy stwierdzić, iż dostawa w kraju książek, które mieszczą się w grupowaniu statystycznym PKWiU ex 22.11, oznaczonych na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, jaki i czasopism specjalistycznych, oznaczonych symbolem ISSN, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 0%.

Mając na uwadze powyższe orzeka się jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.