Czy Spółka przy sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości będzie mogła dokonać wyboru i zastosować bądź zwolnienie z opodatkowania bądź opodatkować stawką 22% stosując przepis art. 43 ust. 1 i ust. 11 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP2/443-387/09-2/KK

Hasła tematyczne: sprzedaż budynków, stawki podatku, użytkowanie wieczyste, zwolnienia podatkowe

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2009r. (data wpływu 02 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia bądź opodatkowania stawką w wysokości 22% sprzedaży budynku lub jego części wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 kwietnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy z kwietnia 1992r. o oddanie do odpłatnego korzystania spółce składników majątku przedsiębiorstwa państwowego likwidowanego w celu prywatyzacji oraz umowy przedwstępnej sprzedaży budynku i budowli oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, w roku 1994 podpisała z przedstawicielami Miasta i Gminy umowę wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży lokalu użytkowego aktem notarialnym. Mocą tego aktu notarialnego Miasto oddało naszej spółce w wieczyste użytkowanie 0,74 części działki gruntu objęte księgą wieczystą oraz sprzedało lokal użytkowy nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość w 0,74 części łącznej powierzchni budynku usytuowanym na powyższym gruncie wraz z udziałem wynoszącym 0,74 części w częściach wspólnych tego budynku i jego urządzeń.

Transakcja ta nie byłą objęta podatkiem VAT. Spółka w wyżej opisanym lokalu wykorzystywała i nadal wykorzystuje część powierzchni jako siedzibę spółki pozostałą powierzchnię wynajmowała i wynajmuje na cele biurowe.

Na dzień 01.01.1995r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995r w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także aktualizacji wyceny środków trwałych spółka dokonała aktualizacji w/w lokalu na kwotę X. W grudniu 1995r. przeprowadzono modernizację lokalu odliczając VAT z wystawianych faktur obejmujących modernizację, której udział do wartości pierwotnej lokalu wynosił 37,2% a do wartości po aktualizacji 24%. Spółka zamierza dokonać transakcji sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości /tj. lokalu użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu/.

Dostawa będzie dokonana po pierwszym zasiedleniu i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną przez Spółkę dostawę będzie dłuższy niż 2 lata.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka przy sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości będzie mogła dokonać wyboru i zastosować bądź zwolnienie z opodatkowania bądź opodatkować stawką 22% stosując przepis art. 43 ust. 1 i ust. 11 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy…

Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż tej nieruchomości będzie podlegała normom prawnym zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę budynków, budowli i ich części z dwoma wyjątkami tj.

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przednim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Te dwa wyjątki zdaniem Spółki nie maja zastosowania ponieważ dostawa będzie dokonana po pierwszym zasiedleniu i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną przez Spółkę dostawę będzie dłuższy niż 2 lata. W związku ze spełnieniem przesłanek w w/w przepisie, art. 43 ust. 1 pkt 10a nie będzie miał zastosowania. W opinii Spółki w przedstawionym stanie faktycznym do planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości opisanej powyżej znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy umożliwiający spółce zastosowanie zwolnienia od podatku VAT.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust 10 ustawy VAT Spółka może zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie części sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości po spełnieniu warunków opisanych w podanym przepisie oraz zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (zgodnie z art. 43 ust. 7a).

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu,
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, iż osoba prawna chce sprzedać nieruchomość składającą się budynku, który jest trwale z gruntem związany. Budynek został nabyty w 1992r. Nieruchomość wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Aktualnie część nieruchomości jest wykorzystywana jako siedziba a pozostała jest wynajmowana. W trakcie użytkowania wydatki na ulepszenie stanowiły 30% wartości początkowej nieruchomości a Spółka nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu nieruchomości (transakcja nie była objęta podatkiem VAT). Spółka użytkuje nieruchomość od 1992r.

Reasumując, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dostawa budynków nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, z uwagi na fakt, iż nie został spełniony warunek dotyczący pierwszego zasiedlenia tzn. poniesiono wydatki na ulepszenie budynków, których wysokość przekroczyła 30% ich wartości początkowej.

Jednakże jak wynika z art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Stronie w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało przy nabyciu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zaś poniesione wydatki na ulepszenie obiektów przekroczyły 30% ich wartości początkowej. Ulepszenia dokonano w 1995r. Niemniej jednak z przepisów ustawy wynika, iż warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (zgodnie z art. 43 ust. 7a).

Reasumując, z uwagi na fakt, iż zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa budynków i budowli, o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym będzie zwolniona od podatku.

Odnosząc się do części pytania dotyczącej możliwości zastosowania art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, tutejszy organ pranie wyjaśnić, iż zgodnie z treścią przepisu art. 43 ust.10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 musi zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego ich dostawy oraz nabywcy,
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części,
 3. adres budynku, budowli lub ich części (art. 43 ust. 11).

Reasumując, w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania przepis art. 43 ust. 10 ustawy, z uwagi na fakt, iż nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Odnośnie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, na uwagę zasługuje przepis art. 29 ust. 5a ustawy, zgodnie z którym przepisu ust. 5, nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli. Z kolei w myśl art. 29 ust. 5 ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W myśl § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) zwalania się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Reasumując, z uwagi na fakt, iż dostawa budynków i budowli będzie korzystała ze zwolnienia od podatku także zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu będzie zwolnione od podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.