Czy Spółka ma prawo zrezygnować ze stosowania urządzeń fiskalnych i prowadzić ewidencje sprzedaży na podstawie faktur, które będą wystawiane każdemu pacjentowi?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP2/443-523/09-2/KK

Hasła tematyczne: kasa rejestrująca, obrót, rezydencja, zaprzestanie

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Dokumentacja –> Kasy rejestrujące –> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2009r. (data wpływu 04 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zrezygnowania ze stosowania urządzeń fiskalnych w przypadku dobrowolnego ich wprowadzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 maja 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest prywatną firmą medyczną świadczącą usługi medyczne na rzecz firm i osób indywidualnych. Usługi świadczone na rzecz osób indywidualnych nie prowadzących działalności gospodarczej ewidencjonowane są przy pomocy urządzeń fiskalnych. Spółka w roku 2000 dobrowolnie wprowadziła ewidencję sprzedaży i kwot podatku należnego przy pomocy urządzeń fiskalnych i skorzystała z odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup urządzeń fiskalnych. Usługi medyczne nadal korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu urządzeń fiskalnych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia. 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 228, poz. 1510), pozycja 26 załącznika czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania.

Spółka rozważa możliwość zrezygnowania z urządzeń fiskalnych, a ewidencję sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej będzie prowadziła na podstawie faktur. Każdy pacjent za odpłatną wizytę dostanie fakturę VAT, która będzie podstawą do rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym. Spółka poza świadczeniem usług medycznych wykonuje w niewielkim zakresie (kilka procent) inne czynności, które nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania np. xero dokumentacji. Obrót uzyskany ze świadczenia usług podstawowych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia poz. 26, znacząco przekracza 70% obrotu ogółem.

W przyszłości Spółka zostanie przejęta przez inną Spółkę medyczną, która nie prowadzi ewidencji sprzedaży przy pomocy urządzeń fiskalnych. W celu ujednolicenia sposobu rozliczania sprzedaży usług na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej Spółka chciałaby zrezygnować urządzeń fiskalnych w momencie przejęcia. Spółka dokonałaby odczytu pamięci fiskalnej i likwidacji wszystkich zafiskalizowanych urządzeń.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo zrezygnować ze stosowania urządzeń fiskalnych i prowadzić ewidencje sprzedaży na podstawie faktur, które będą wystawiane każdemu pacjentowi…

Zdaniem wnioskodawcy usługi medyczne korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą urządzeń fiskalnych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r nr 228, poz. 1510), pozycja 26 załącznika czynności zwolnionych z obowiązku. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług medycznych i w poprzednim roku udział obrotów z tyt. tej sprzedaży w obrotach ogółem z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług był wyższy niż 70%. Po przeanalizowaniu przepisów regulujących obowiązek wdrożenia urządzeń fiskalnych Spółka uważa, że może zaprzestać ewidencji sprzedaży przy pomocy urządzeń fiskalnych. Spółka nie będzie zobowiązana do zwrotu odliczonych kwot wydatkowanych na zakup urządzeń fiskalnych, ponieważ zaprzestanie ich używania po upływie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwana dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Powyższa delegacja została zrealizowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510).

Stosownie do § 2 ust. 2 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjowania do dnia 31 grudnia 2009r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W załączniku tym pod pozycją Nr 26 wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85). Jednocześnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wynika, iż zwalnia się także z obowiązku ewidencjowania do dnia 31 grudnia 2009r. również podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku obrotowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70%.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca świadczy głównie usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85), które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Reasumując, zdaniem tutejszego organu dobrowolne rozpoczęcie ewidencjowania obrotu nie pozbawia podatnika możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy rejestrującej. Strona może w opisanym przypadku zrezygnować z takiego sposobu ewidencjonowania.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, iż nie odniósł się do własnego stanowiska zawartego we wniosku w części dotyczącej zwrotu odliczonych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, gdyż nie było to przedmiotem interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.