prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją inwestycji polegającej na wykończeniu budynku, zagospodarowaniu terenu i wyposażeniu obiektu ośrodka wypoczynkowo – rehabilitacyjnego


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP1-443-288/09-3/BS

Hasła tematyczne: czynności opodatkowane, czynności opodatkowane, dofinansowanie, dofinansowanie, fundusz unijny, fundusz unijny, kolonie i obozy, kolonie i obozy, kolonie i obozy, kolonie i obozy, koszt kwalifikowany, koszt kwalifikowany, podatek naliczony, podatek nali

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Dostawa towarów i świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19.03.2009 r. (data wpływu 23.03.2009 r.), uzupełnione pismem z dnia 09.04.2009 r.(data wpływu 10.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.03.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 10.04.2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od dnia 15.10.2005 r. prowadzi usługi rehabilitacyjne PKD 86.90 A. W dniu 07.11.2008 r. dokonał wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej o rozszerzenie działalności PKD 55.20 Z, PKWiU 55.23.11. Działalność tą rozpocznie po zakończeniu i wyposażeniu rozpoczętej inwestycji.

Obecnie Wnioskodawca stara się o dofinansowanie inwestycji z dotacji unijnych. Ośrodek będzie dostosowany do wypoczynku i rehabilitacji, zgodnie z przepisami, dla 35 osób niepełnosprawnych w tym dla 20 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 10 miejsc dla opiekunów lub turystów indywidualnych.

Wnioskodawca planuje rozszerzyć działalność gospodarczą o usługi wypoczynkowo – rehabilitacyjne z rekreacją. Będą to usługi:

  • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z ustawą Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z dnia 15 listopada 2007 r.;
  • organizacja i prowadzenie koloni i obozów wypoczynkowo – terapeutycznych, wypoczynkowych z rozwijaniem zdolności i talentów z zakwaterowaniem i wyżywieniem i opieką wychowawców i specjalistów, PKWiU 55.23.11;
  • Wnioskodawca będzie też prowadzić usługi dla osób indywidualnych o znikomym procencie.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 09.04.2009 r. (data wpływu 10.04.2009 r.) Wnioskodawca precyzuje, iż obecnie pracuje zawodowo i prowadzi działalność gospodarczą Usługi Fizjoterapeutyczne 86.90.A w domu pacjentów i jest zwolniony z VAT. Wnioskodawca postanowił rozszerzyć swoją działalność gospodarczą o usługi turystyczno – rehabilitacyjne z rekreacją i opieką medyczną dla osób niepełnosprawnych, zwane turnusami rehabilitacyjnymi i organizacje koloni i obozów dla dzieci i młodzieży. Na ten cel Wnioskodawca wydzierżawił obiekt ośrodka wypoczynkowo – rehabilitacyjnego, który jest w rozbudowie. Wnioskodawca składa wniosek o dotację z UE na wykończenie budynku, zagospodarowanie terenu i wyposażenie obiektu. Do złożenia wniosku wymagane jest zaświadczenie o kwalifikowalności VAT. Ponadto Wnioskodawca wskazuje szczegółowe grupowanie PKWiU: 55.23.12.00-00 i 55.23.11.00-00.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT…

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on szans na odzyskanie podatku VAT, co wynika z ustawy, art. 86 ust. 1 zał. 4 poz. 9 PKWiU 85, załącznik 4 do ustawy VAT poz. 7A.

Wnioskodawca nie widzi możliwości odliczenia podatku VAT, ponieważ obecnie prowadzona przez niego działalność nie jest objęta podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ww. ustawy podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako "podatnika VAT zwolnionego" (art. 96 ust. 4 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 96 ust. 5 ustawy o VAT jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

  1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
  2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
  3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;
  4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Co do zasady stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. I tak, stosownie do zapisu art. 43 ust. ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

W załączniku nr 4 pod pozycją 7a jako zwolnione z opodatkowania wymienione zostały „Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci w zakresie, w jakim są one wykonywane w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego – PKWiU ex 55.23.11 (gdzie ex – dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania).

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, na postawie art. 96, z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą usługi rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne w domu pacjentów i jest zwolniony z podatku VAT. Obecnie rozszerza działalność gospodarczą o usługi turystyczno – rehabilitacyjne z rekreacją i opieką medyczną dla osób niepełnosprawnych, zwane turnusami rehabilitacyjnymi i organizacje koloni i obozów dla dzieci i młodzieży. Na ten cel Wnioskodawca wydzierżawił obiekt ośrodka wypoczynkowo – rehabilitacyjnego, który jest w rozbudowie i zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w tym zakresie po wykończeniu, zagospodarowaniu terenu i wyposażeniu obiektu.

W celu uzyskania środków na ten cel Wnioskodawca składa wniosek o dotację z UE.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane z działalnością opodatkowaną.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z cyt. wyżej art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, na postawie art. 96 ustawy. Z kolei przepis ten mówi, że zgłoszenie rejestracyjne (bądź jego aktualizację) podatnik powinien złożyć naczelnikowi urzędu przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa; przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” .

Rejestracja następuje zatem w momencie zgłoszenia rejestracyjnego tj. złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R. Z tym momentem podmiot uzyskuje formalne znamiona statusu podatnika podatku od towarów i usług i od tego dnia przysługuje mu prawo do wystawiania faktur VAT, jak również odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów.

Z treści art. 88 ust. 4 nie wynika, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury zakupowej. Podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego. Prawo to podatnik może zrealizować dopiero w dniu złożenia rozliczenia (deklaracji) dla podatku od towarów i usług w obowiązującym do jej złożenia terminie.

Należy podkreślić, iż jedną z fundamentalnych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług jest prawo podatnika do odliczenia podatku zapłaconego w cenie przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Podstawowa zasada wspólnego systemu VAT jaką jest zasada neutralności podatku, jest rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na neutralność tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Stwierdzić należy zatem, że ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o VAT). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca dla świadczonych usług wskazał grupowanie PKWiU:

  • 55.23.12.00-00 – Usługi świadczone przez ośrodki wczasowe oraz domy wypoczynkowe;
  • 55.23.11.00-00 – Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika również, iż Wnioskodawca nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę PKWiU 55.23.12.00-00 nie będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, również sklasyfikowane w PKWiU 55.23.11.00-00 nie będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z pozycją 7A Załącznika Nr 4 tej ustawy, z uwagi na fakt, iż nie będą one wykonywane w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizację posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Natomiast pozostałe usługi świadczone przez Wnioskodawcę, tj. usługi fizjoterapeutyczne będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z pozycją 9 Załącznika Nr 4 tej ustawy.

Zatem, Wnioskodawca „ma szansę odzyskania” podatku VAT, tj. będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowej inwestycji w takim zakresie, w jakim przedmiotowa inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, warunkiem uzyskania prawa do odliczenia podatku VAT, jest złożenie zgłoszenia rejestracyjnego (bądź jego aktualizacji) w obowiązujących terminach.

Z tym momentem Wnioskodawca uzyska formalne znamiona statusu podatnika podatku od towarów i usług i od tego dnia przysługiwać mu będzie prawo do wystawiania faktur VAT, jak również przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z tym, że Wnioskodawca poniesie nakłady na wykończenie budynku, zagospodarowanie terenu i wyposażenie obiektu, oraz mając na względzie ww. zasadę neutralności podatku, należy uznać, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT dokumentujących poczynione nakłady przed datą formalnej rejestracji dla potrzeb podatku VAT, w takiej części w jakiej obiekt ten będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji statystycznych – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) – zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, w tym także dla usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. Tylko w przypadku prawidłowego zaklasyfikowania do właściwego grupowania PKWiU możliwe jest rozstrzygnięcie o zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług danego towaru lub usługi.

Interpretacji udzielono w oparciu o wskazane we wniosku grupowania PKWiU.

Zauważyć ponadto należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania za środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.