W jaki sposób winien zostać udokumentowany przez podmiot dostarczający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie stan wynikły na skutek wystąpienia sytuacji, gdy dostawa tych wyrobów nie zostanie zrealizowana zgodnie z danymi naniesionymi do dokumentu dostawy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu dostarczającego, w szczególności gdy:


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPP3/443-196/09/DG

Hasła tematyczne: dokumenty, dostawa, ewidencja, gaz, podatek akcyzowy, zwolnienie

Kategoria: Podatek akcyzowy –> Przepisy ogólne –> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2009r. (data wpływu 13 marca 2009r.), uzupełnionym pismami z 11 maja 2009r. (data wpływu 11 maja 2009r. i 28 maja 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokumentowania dostawy gazu płynnego zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2009r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismami z 11 maja 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokumentowania dostawy gazu płynnego zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada status składu podatkowego. W ramach prowadzonej działalności prowadzi dystrybucję (sprzedaż) gazu płynnego do odbiorców będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, jak i do przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, inne jednostki organizacyjne.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

W myśl ust. 3, zwolnienie od akcyzy tych wyrobów, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający.

W myśl ust. 5 art. 32, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu – zabezpieczeniem należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku naruszenia warunków zwolnienia – do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy";
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Zgodnie z ust. 6, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

W myśl ust. 11-13, nabywca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy, zaś podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości. Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób winien zostać udokumentowany przez podmiot dostarczający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie stan wynikły na skutek wystąpienia sytuacji, gdy dostawa tych wyrobów nie zostanie zrealizowana zgodnie z danymi naniesionymi do dokumentu dostawy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu dostarczającego, w szczególności gdy:

 1. podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej odmówi okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość,
 2. podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie nie okaże podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3,
 3. ilość wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie naniesiona do dokumentu dostawy zgodnie z zamówieniem podmiotu zużywającego jest mniejsza od ilości tych wyrobów faktycznie przez podmiot zużywający odebranej…

Zdaniem Wnioskodawcy w razie wystąpienia sytuacji opisanych wyżej, podmiot dostarczający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie winien skorygować właściwy dokument dostawy poprzez naniesienie odpowiedniej adnotacji wskazującej, że objęta jego treścią dostawa wyrobów akcyzowych w części lub w całości nie została zrealizowana, umożliwiając tym samym dostarczenie tych wyrobów akcyzowych innemu podmiotowi zużywającemu, a w związku z tym również ich zwolnienie od akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 Nr 3, poz. 11) zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13. W myśl art. 32 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa wyżej stosuje się w przypadku ich dostarczania ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego. Warunki stosowania zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie zostały określone w art. 32 ust. 5 -13 ww. ustawy.

I tak zgodnie z ust. 5 art. 32 warunkiem przedmiotowego zwolnienia jest:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu – zabezpieczeniem należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku naruszenia warunków zwolnienia – do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Zgodnie z ust. 6 art. 32 ww. ustawy warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadku, o których mowa w ust. 3 pkt 1, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Zgodnie z ust. 7 – 9 art. 32 ww. ustawy ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3 może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Ewidencja, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy. Ewidencja powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Zgodnie z ust. 10 art. 32 ww. ustawy dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Wspólnoty Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

Zgodnie z ust. 11 art. 32 nabywca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

Zgodnie z ust. 12 i 13 art. 32 cyt. ustawy podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości. Natomiast podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 38 ust. 1 ww. ustawy Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy (Dz.U. Nr 32, poz. 251) określił wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, podmioty które go wystawiają oraz szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie i sposób jej prowadzenia.

Mając powyższe na uwadze w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dostarczając ze swojego składu podatkowego do podmiotu zużywającego wyrób akcyzowy z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie, którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jest zobowiązany do spełnienia warunków zwolnienia określonych w art. 32 ust. 5-13 ww. ustawy z uwzględnieniem przepisów cyt. rozporządzenia dotyczącego dokumentów dostawy i prowadzonych ewidencji.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ww rozporządzenia dokument dostawy jest wystawiany przez podmiot prowadzący skład podatkowy – w przypadku dostarczenia wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego.

Dokument dostawy jest wystawiany w trzech egzemplarzach, z których:

 1. jeden jest przeznaczony dla podmiotu pośredniczącego lub zużywającego, któremu dostarczono wyroby zwolnione;
 2. drugi jest dołączony do przemieszczanych wyrobów zwolnionych i po potwierdzeniu ich odbioru przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający jest niezwłocznie zwracany podmiotowi, który wystawił dokument dostawy;
 3. trzeci jest przechowywany w siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, który wystawił dokument dostawy.

W wypadku jednorazowego wyprowadzenia ze składu podatkowego z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych celem dostarczenia go do kilku podmiotów uprawnionych można dokonać takiego wyprowadzenia z zastosowaniem kilku dokumentów dostawy, których ilość uzależniona jest od liczby odbiorców. Ilość wyrobu będąca przedmiotem dostawy winna być określona w poszczególnych dokumentach dostawy.

W przypadku odbioru przez konkretny podmiot spełniający warunki do uznania go za podmiot zużywający, innej ilości wyrobu zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie (większej lub mniejszej) niż wskazano w wystawionym dokumencie dostawy, faktycznie odebrana ilość wyrobu akcyzowego (gazu) winna być odnotowana w kolumnie 7 dokumentu dostawy. W takim przypadku nie następuje zatem korekta dokumentu dostawy, gdyż ilość wyrobu zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie jest określona w dokumencie dostawy.

W związku z powyższym, w sytuacji, w której po dokonaniu poszczególnych dostaw wyrobów akcyzowych jednorazowo wyprowadzonych ze składu podatkowego pozostanie wyrób akcyzowy nie odebrany przez poszczególne podmioty zużywające można dopuścić zwrot tego wyrobu akcyzowego (gazu) do składu podatkowego jako zwolnionego od akcyzy tj. bez zapłaty podatku.

Ponadto jak przedstawiono na wstępie, zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie jest przedstawienie Wnioskodawcy pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy.

Natomiast w przypadku nabywania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez podmiot zużywający będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zwolnienie to ma zastosowanie jeżeli podmiot ten okaże podmiotowi dostarczającemu (Wnioskodawcy) dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Natomiast w przypadku gdy taki podmiot odmówi okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub gdy dane podane przez ten podmiot do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, podmiot dostarczający (Wnioskodawca) jest obowiązany odmówić wydania wyrobu z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy (art. 32 ust. 12 i 13 ustawy).

W myśl powyższego dla celów zastosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych określonych w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy podmiot dostarczający (Wnioskodawca) co do zasady winien wystawić dokument dostawy na podstawie dokumentów określonych w art. 32 ust. 6 lub ust. 12. Jednakże w uzasadnionych przypadkach niezależnych od Wnioskodawcy, w związku z dokonywaną dostawą do podmiotu zużywającego, podmiot ten nie okaże pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, określonego w art. 16 ust. 3 ustawy albo odmówi okazania dowodu osobistego potwierdzającego jego tożsamość lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub gdy dane wynikające z tych dokumentów nie zgadzają się z danymi zawartymi w dokumencie dostawy można dopuścić zwrot tego wyrobu akcyzowego (gazu) do składu podatkowego jako zwolnionego od akcyzy tj. bez zapłaty podatku.

Gaz nieodebrany przez odbiorcę powinien zostać zwrócony do składu podatkowego jako zwolniony od akcyzy, wraz z dokumentem dostawy, na podstawie którego został uprzednio wyprowadzony ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego.

Równocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W związku z powyższym gaz wyprowadzony ze składu podatkowego jako zwolniony od akcyzy ze względu na przeznaczenie (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) nie może zostać ponownie przyjęty do składu podatkowego w tej procedurze. Taki gaz powinien być magazynowany w składzie podatkowym w oddzielnym miejscu niż gaz objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy, np. cysterna z nieodebranym gazem powinna stać w wyodrębnionym miejscu. Wprowadzenie ww. gazu do składu podatkowego powinno także zostać odnotowane w ewidencji wyrobów akcyzowych wprowadzanych do składu podatkowego – jako zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.