Czy poprawne będzie dokonywanie podziału zysku w ramach konsorcjum przy pomocy noty księgowej ?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB1/415-485/09-4/IM

Hasła tematyczne: konsorcjum, nota księgowa, osoby fizyczne, podział zysku, pożyczka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uczestnicy

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Przedmiot i podmiot opodatkowania –> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana x, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2009 r. (data wpływu 6 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, w związku z czym pismem z dnia 7 maja 2009 r., znak ILPP2/443-292/09-2/EN, ILPB1/415-485/09-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia. Wniosek uzupełniono w dniu 14 maja 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Dwa przedsiębiorstwa: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży farmaceutycznej, zajmująca się obrotem farmaceutykami oraz osoba fizyczna, w celu rozszerzenia zakresu swojej działalności zamierzają założyć konsorcjum. Celem utworzenia konsorcjum jest połączenie potencjałów obu podmiotów w celu rozszerzenia ich działalności o współpracę z podmiotami zagranicznymi z terytorium Unii Europejskiej w zakresie handlu równoległego specjalistycznymi środkami farmaceutycznymi. Konsorcjum powstanie w oparciu o umowę cywilnoprawną pomiędzy podmiotami, w wyniku której nie powstanie żaden nowy podmiot. Zamiarem obu przedsiębiorstw jest utrzymywanie współpracy w ramach konsorcjum przez czas nieokreślony.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest hurtownią farmaceutyczną, posiada licencję na obrót farmaceutykami, prowadzi działalność w zakresie importu i eksportu leków i środków farmaceutycznych. W zakresie tej działalności posiada właściwą wiedzę i kontakty handlowe z zagranicą. W utworzonym konsorcjum Spółka z o.o. będzie pełnić funkcję lidera. Do jego funkcji w ramach struktury będzie należeć reprezentowanie konsorcjum wobec osób trzecich, nawiązywanie kontaktów handlowych oraz wykonywanie czynności związanych z głównym celem konsorcjum, czyli obrotem farmaceutykami. Do jego zadań będzie należeć inicjowanie kontraktów realizowanych przez konsorcjum. Na Spółkę z o.o. będą wystawiane faktury od dostawców oraz będzie ona odpowiedzialna za wystawianie faktur na odbiorców.

Drugi z członków konsorcjum – osoba fizyczna – prowadzi działalność w zakresie najmu nieruchomości i nie posiada licencji na obrót farmaceutykami. W ramach konsorcjum osoba fizyczna będzie pełnić funkcje związane z zapewnieniem zaplecza logistycznego i finansowo – organizacyjnego, związanego z bieżącą obsługą realizowanych transakcji.

Uczestnicy konsorcjum założą wspólnie konsorcjalny rachunek bankowy "escrow".

Wnioskodawca – osoba fizyczna w ramach swojej funkcji będzie zapewniać konsorcjum środki finansowe na zakup towarów, poprzez dokonywanie przelewu środków na konsorcjalny rachunek "escrow". Na ten rachunek będą również przekazywane środki przez kontarhentów za zakupione przez nich towary; z rachunku tego członkowie konsorcjum Spółka z o.o. i osoba fizyczna będą dokonywać także – po wspólnej akceptacji – płatności na rzecz wierzycieli konsorcjalnych.

Strony ustaliły, że w przypadku uzyskania przez Spółkę z o.o. zwrotu podatku VAT naliczonego na odrębne konto Spółki z o.o., będzie ona zobowiązana do przekazania powyższej kwoty na wspólny rachunek "escrow".

W ramach konsorcjum oba przedsiębiorstwa Spółka z o.o. i osoba fizyczna będą wykonywać czynności na rzecz funkcjonowania konsorcjum w postaci np. prowadzenia wzajemnych rozliczeń czy nawiązywania kontaktów handlowych. Zysk netto z działalności konsorcjum, zgodnie z zapisami umowy konsorcjalnej, będzie dzielony po połowie. Kwoty należnego zysku na rzecz osoby fizycznej i Spółki z o.o. będą wypłacane z rachunku "escrow" na podstawie wystawionych przez każdy z podmiotów not księgowych.

Przebieg transakcji będzie wyglądać następująco:

Wnioskodawca – osoba fizyczna będzie przekazywać na rachunek konsorcjalny "escrow" środki finansowe na nabycie farmaceutyków, z którego to rachunku będzie następować – po wspólnej akceptacji obu członków konsorcjum – zapłata za nabyte przez Spółkę z o.o. farmaceutyki. Po dokonaniu sprzedaży przez Spółkę z o.o. nabytych uprzednio farmaceutyków oraz otrzymaniu płatności na konsorcjalny rachunek "escrow" z wystawionej na odbiorcę faktury, Spółka z o.o. wystawi na osobę fizyczną notę uznaniową dokumentującą przekazanie osobie fizycznej 50% nadwyżki uzyskanych na danej transakcji przychodów nad poniesionymi w związku z nią kosztami.

Obok zaangażowania w konsorcjum, zarówno Spółka z o.o., jak i osoba fizyczna prowadzą odrębną działalność gospodarczą. W zakresie swoich działalności oba podmioty są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni. W ramach swojej działalności Spółka z o.o. i osoba fizyczna korzystają z prawa do odliczenia VAT naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodów.

Czy poprawne będzie dokonywanie podziału zysku w ramach konsorcjum przy pomocy noty księgowej …

Zdaniem Wnioskodawcy, konsorcjum jest rodzajem wspólnego przedsięwzięcia, które z założenia składa się z co najmniej dwóch uczestników. Ze względu na funkcjonalność i ekonomikę działalności konsorcjum Konsorcjanci umocowują jednego spośród siebie do reprezentowania całej grupy wobec osób trzecich, a szczególnie kontrahentów. Podmiot ten jest odpowiedzialny za realizowanie kontraktów w imieniu konsorcjum, jest odbiorcą faktur, a także sam wystawia faktury oraz zleca dokonywanie płatności z tytułu zobowiązań konsorcjum. Przychody uzyskiwane przez konsorcjum stanowią także przychody tego członka konsorcjum, który nie angażuje się bezpośrednio w realizację kontraktów, a jedynie wykonuje czynności pomocnicze, bez których konsorcjum nie mogłoby funkcjonować.

Ustalenie sposobu rozliczeń w ramach konsorcjum stanowi element umowy konsorcjalnej. W umowie tej strony ustalą, że przychody i koszty z działalności konsorcjum rozdzielane będą po połowie. Zdaniem Wnioskodawcy nie ma podstaw do dokonywania rozliczenia wewnętrznego na podstawie faktury VAT pomiędzy obiema stronami, ponieważ żadna ze stron nie będzie świadczyć na rzecz drugiej czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z ustawą (nie można za takowe uznać usług, polegających na finansowaniu działalności konsorcjum). Zdaniem Wnioskodawcy czynności, które będą przez nią wykonywane nie dają podstawy do wystawienia faktury VA T zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VA T.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dokonanie rozliczenia na podstawie noty księgowej jest właściwym sposobem regulowania wzajemnych należności pomiędzy konsorcjantami. Stanowisko Zainteresowanego, jak podaje, znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2008 wydanej przez Izbę Skarbową w Katowicach (sygn. /BPB3/423-321/07/SD/KAN-2299/11/07) oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2008 r. wydanej przez Izbę Skarbową w Poznaniu (sygn. lLPP1/443-822/08-2/HW), odnoszących się do analogicznego stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Umowa konsorcjum należy do tzw. umów nienazwanych, która nie została uregulowana w przepisach prawnych. Może przybierać różne formy organizacyjne m.in. formę spółki cywilnej, ale nie jest to forma konieczna. Nie jest odrębnym podmiotem, nie ma własnej osobowości prawnej i nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej ani do rejestru przedsiębiorców. Konsorcjum jest umową gospodarczą co najmniej dwóch przedsiębiorców, zawartą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W ramach wspólnego przedsięwzięcia jego uczestnicy, którzy dążą do uzyskania wspólnego celu, mogą wspólnie przystąpić do przetargu, złożyć wspólna ofertę, ponieważ zwykle osobno nie posiadają potrzebnych uprawnień, właściwego doświadczenia i wiedzy, potencjału technicznego i ekonomicznego. Przedsiębiorcy w konsorcjum wybierają lidera spośród siebie, który reprezentuje konsorcjum na zewnątrz oraz prowadzi sprawy konsorcjum.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) nie definiuje wspólnego przedsięwzięcia. Określa jedynie sposób rozliczania przychodów i kosztów uczestników wspólnego przedsięwzięcia np. w formie konsorcjum. Podatnikami podatku dochodowego w konsorcjum są jego poszczególni wspólnicy, którzy zgodnie z zasadą , określoną w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, ze względu na funkcjonalność i ekonomikę działalności konsorcjum Konsorcjanci umocowują jednego spośród siebie do reprezentowania całej grupy wobec osób trzecich, a szczególnie kontrahentów. Ustalenie sposobu rozliczeń w ramach konsorcjum stanowi element umowy konsorcjalnej – przychody i koszty z działalności konsorcjum rozdzielane są po połowie.

W wypadku osiągania przychodów określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, osoby uzyskujące takie przychody powinny fakt ten udowodnić oraz wykazać wielkość udziałów. Dowodem w sprawie może być np. umowa pisemna, zeznania świadków, nota księgowa bądź inne dowody.

Zatem poprawne będzie dokonywanie podziału zysku w ramach konsorcjum przy pomocy noty księgowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie dodaje się, że w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego w części dotyczącej:

  • podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja w dniu 25 maja 2009 r., nr ILPP2/443-292/09-5/EN,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania pożyczki została wydana odrębna interpretacja w dniu 29 maja 2009 r. nr ILPB1/415-485/09-5/IM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.