Czy podmiot dostarczający wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie ma obowiązek sprawdzić, czy podmiot zużywający prowadzi działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz czy uzyskał pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPP3/443-276/09/DG

Hasła tematyczne: dostawa, gaz, podatek akcyzowy, rejestracja, zwolnienie

Kategoria: Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) –> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych –> Zwolnienia –> Zwolnienie z akcyzy wybranych wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2009r. (data wpływu 6 kwietnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2009r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie warunków zwolnienia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie– jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie warunków zwolnienia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności prowadzi dystrybucję (sprzedaż) gazu płynnego do odbiorców będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, jak i do przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, inne jednostki organizacyjne.

Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5 tego przepisu, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podmiot dostarczający wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie ma obowiązek sprawdzić, czy podmiot zużywający prowadzi działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz czy uzyskał pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy…

Zdaniem Wnioskodawcy podmiot dostarczający wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie nie ma obowiązku sprawdzić, czy podmiot zużywający prowadzi działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz czy uzyskał pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy. Wykładnia celowościowa przepisu art. 32 ust. 6 wskazuje bowiem, że podmiot zużywający zobowiązany jest nie tylko poinformować podmiot dostarczający o fakcie prowadzenia działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ale również o uzyskaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy.

Przyjęcie bowiem odmiennego poglądu, zważywszy na specyfikę procedury realizacji dostaw gazu płynnego, w oczywisty sposób ograniczałoby, a pewnych stanach faktycznych wręcz uniemożliwiałoby Wnioskodawcy normalne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży gazu płynnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 Nr 3, poz. 11) zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Warunki stosowania zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie zostały określone w art. 32 ust. 5 -13 ww. ustawy.

W myśl art. 32 ust. 6 warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadku, o których mowa w ust. 3 pkt 1, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Stosownie do art. 16 ust. 1-3 ww. ustawy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy – również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.

Właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie.

W sytuacji, o której mowa wyżej, obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku sprawdzania czy podmiot zużywający wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie prowadzi działalność gospodarczą z użyciem tych wyrobów jak również weryfikowania (sprawdzania prawdziwości) przedstawionego przez podmiot zużywający potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy. Niemniej jednak w interesie Wnioskodawcy jest wykazanie, np. w toku kontroli lub prowadzonego postępowania, iż wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie spełniały warunek zastosowania przedmiotowego zwolnienia określony w art. 32 ust. 6 ustawy. W takim przypadku może być pomocne w ustaleniu czy warunek ten został spełniony jest np. posiadanie przez Wnioskodawcę kopii przedmiotowego potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego przedstawionego przez podmiot zużywający.

Ponadto w przedmiotowej sprawie należy zauważyć, iż „Przedstawić” w myśl Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, www.usjp.pwn.pl) to – dać coś komuś do obejrzenia, do akceptacji itp., podać do wiadomości. Również w myśl Małego Słownika Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN, Warszawa 1994) „przedstawić oznacza podać co do wiadomości, dać do obejrzenia, do wglądu; okazać, pokazać, przedłożyć”

Z powyższego wynika, iż dla spełnienia warunku zwolnienia wyrobów ze względu na przeznaczenie określonego w art. 32 ust. 6 ww. ustawy jest fizyczne przedstawienie Wnioskodawcy przez podmiot zużywający pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy, które potwierdzać będzie nie tylko fakt rejestracji ale również prowadzenia działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy.

Nie jest zatem wystarczające, dla spełnienia warunku zwolnienia określonego w art. 32 ust. 6 ustawy, jedynie poinformowanie Wnioskodawcy przez podmiot zużywający, iż posiada on potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy oraz, że prowadzi działalność z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.