Czy wobec opisanego stanu faktycznego otrzymywane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektu środki, przekazywane następnie podczas trwania projektu Beneficjentom Ostatecznym (uczestnikom szkoleń) w postaci: dodatku szkoleniowego, zwrotu za dojazdy na zajęcia, wyżywienia – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB2/415-231/09-2/ES

Hasła tematyczne: beneficjent, programy, refundacja, szkolenie, świadczenie nieodpłatne, uczestnicy, wsparcie pomostowe, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Jarosława J. przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2009 r. (data wpływu – 6 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki, która realizuje projekt pt. "Edukacja szansą na lepszą przyszłość" w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz Urzędu Pracy. W ramach projektu Spółka zamierza przekazywać uczestnikom szkoleń (Beneficjentom Ostatecznym): dodatki szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miejscowości, w której prowadzone będzie szkolenie oraz zapewnić częściowe wyżywienie w ramach usług szkoleniowych. Wskazane środki są objęte refundacją z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowego wkładu publicznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wobec opisanego stanu faktycznego otrzymywane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektu środki, przekazywane następnie podczas trwania projektu Beneficjentom Ostatecznym w postaci: dodatku szkoleniowego, zwrotu za dojazdy na zajęcia, wyżywienia – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych…

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Świadczenia o charakterze niepieniężnym otrzymane w ramach Programów przez osoby fizyczne, w tym w postaci szkoleń, zakwaterowania, wyżywienia (podczas szkoleń odbywających się poza miejscem zamieszkania), usług doradczych (w tym usług doradczych i szkoleniowych dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą), praktycznej nauki zawodu, informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i stypendiów rzeczowych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Jeżeli natomiast chodzi o świadczenia pieniężne, takie jak: zwrot kosztów podróży w przypadku osób dojeżdżających na szkolenia, wypłacanych np. w ramach Działania 6.1 POKL, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości limitu określonego w tym przepisie.

Jednocześnie, świadczenia takie jak: dodatki szkoleniowe, koszty opieki nad dziećmi i osobami zależnymi – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od dochodów tych nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Podmiot dokonujący wypłaty jest natomiast zobligowany, w myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przekazania w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi oraz właściwemu dla podatnika urzędowi skarbowemu, informacji PIT-8C, w której wykaże kwotę przychodu z tytułu przedmiotowych wypłat. Podatnik natomiast ma obowiązek wykazać dochody z tego tytułu w zeznaniu podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi wymienia się: inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie natomiast do art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z kolei przechodząc do zwolnień przedmiotowych tut. organ zaznacza, iż przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, w oparciu o wykładnię gramatyczną przepisów ustawy, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej.

Tak więc w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Zatem zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

W świetle powyższego zastosowanie mają dwa rozporządzenia:

 • w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) oraz,
 • w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).

Zgodnie natomiast z treścią art. 21 ust. 13 ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) cyt. ustawy stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

 • w celu osiągnięcia przychodów lub
 • w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
 • przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
 • przez osoby pełniące funkcje obywatelskie.

Należy zauważyć, iż w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy ustawodawca posłużył się terminem "podróż" bez określenia "służbowa", dlatego też zakres tego zwolnienia jest szerszy, ponieważ nie ogranicza się ono jedynie do podróży służbowych, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem, że wypłacone diety i inne należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów świadczeniobiorców, oraz zostały poniesione w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw.

Stosownie natomiast do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Świadczenia o charakterze niepieniężnym otrzymane w ramach Programów przez osoby fizyczne, w tym w postaci:

 • szkoleń,
 • zakwaterowania, wyżywienia podczas szkoleń odbywających się poza miejscem zamieszkania,
 • usług doradczych, w tym usług doradczych i szkoleniowych dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 • praktycznej nauki zawodu,
 • informacji zawodowej, pośrednictwa pracy,
 • stypendiów rzeczowych,

nbspnbsp – korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu ustawy.

Z zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki , realizującej projekt pt. "Edukacja szansą na lepszą przyszłość" w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz Urzędu Pracy, w ramach którego Firma zamierza przekazywać uczestnikom szkoleń (Beneficjentom Ostatecznym): dodatki szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miejscowości, w której prowadzone będzie szkolenie oraz zapewnić częściowe wyżywienie w ramach usług szkoleniowych. Ww. środki są objęte refundacją z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowego wkładu publicznego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz uregulowania prawne w tym zakresie stwierdzić należy, iż przychód z tytułu dodatków szkoleniowych jest przychodem z tzw. „innych źródeł”, o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z art. 42a ustawy Spółka realizująca projekt pt. "Edukacja szansą na lepszą przyszłość" ma obowiązek sporządzić informację, tj. PIT-8C o wysokości przychodów z tego tytułu i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Jednocześnie wskazać należy, że do zwrotu kosztów za dojazdy uczestników na przedmiotowe szkolenia ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy.

Natomiast w kwestii zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 114 cyt. powyżej ustawy uznać należy, że otrzymywane na realizację projektu środki, przekazywane następnie podczas trwania projektu Beneficjentom Ostatecznym w postaci wyżywienia (podczas szkoleń odbywających się poza miejscem zamieszkania) finansowanych ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów korzystają z tego zwolnienia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.