Czy zaciągniecie kredytu refinansowego w celu spłaty kredytu hipotecznego stanowi wydatkowanie środków finansowych na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym czy środki pochodzące z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPBII/2/415-274/09/CJS

Hasła tematyczne: kredyt refinansowy, nieruchomości, odpłatne zbycie, spłata kredytu, sprzedaż nieruchomości

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2009r. (data wpływu do tut. Biura 13 marca 2009r.), uzupełnionym wnioskiem z dnia 11.03.2009r. (data wpływu do tut. Biura 16.03.2009r.) o identycznej treści wraz z dołączonym potwierdzeniem przelewu opłaty, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2009 wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Wniosek ten został uzupełniony poprzez złożenie wniosku o identycznej treści wraz załączonym potwierdzeniem przelewu opłaty. Uzupełnienie wpłynęło do tut. Biura w dniu 16.03.2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2001 roku Wnioskodawca nabył lokal mieszkalny (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego). Środki na jego nabycie pozyskał z kredytu hipotecznego zaciągniętego wyłącznie na ten cel w Banku X na podstawie umowy z dnia 08.06.2001 roku.

W dniu 27.06.2005 r. zawarł „Umowę kredytu mieszkaniowego W. hipoteczny” z Bankiem Y. Uzyskując kolejny kredyt z przeznaczeniem (zgodnie z treścią umowy) wyłącznie i bezpośrednio na spłatę powyższego kredytu, zaciągniętego 2001 roku.

W 2006 roku zbył mieszkanie nabyte w 2001 roku, a część środków pozyskanych ze sprzedaży przeznaczył bezpośrednio (kupujący lokal dokonał przelewu zapłaty za mieszkanie bezpośrednio na konto banku – kredytodawcy) na spłatę kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Y.

Jednocześnie poinformował, iż:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych;
 • złożył, we właściwym terminie po uzyskaniu przychodu ze sprzedaży mieszkania, stosowne oświadczenie o przeznaczeniu tego przychodu na cele uzasadniające zastosowanie zwolnienia od podatku (stosownie do postanowień art. 28 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku);
 • nie dokonywał odliczeń od podstawy opodatkowania odsetek od wymienionych kredytów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności wymienionych w niniejszym wniosku, w opisanym stanie faktycznym, przychody pozyskane ze sprzedaży mieszkania, dokonanej w 2006 roku, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Y. podlegają zwolnieniu od podatku…

Zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskane w 2006 roku ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części przeznaczonej na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego wyłącznie w celu spłaty poprzednio zaciągniętego kredytu hipotecznego, z którego środki wydatkowane zostały na zakup przedmiotowego mieszkania, podlegają zwolnieniu, od podatku przewidzianego postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku, wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust 1 pkt 8 lt. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a) (a więc szeroko rozumiane cele mieszkaniowe) w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów. Wobec braku przeciwnych wskazań wynikających z przepisów przejściowych dotyczących wejścia w życie powyższej regulacji, co miało miejsce w 2004 roku, należy przyjąć, że obejmuje ona również przychody uzyskane w 2006 roku z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2001 roku.

Przychody uzyskane przeze mnie w opisanym stanie faktycznym podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie powyższego przepisu, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: (i) zostaną wydatkowane we właściwym czasie (co niewątpliwie nastąpiło), (ii) na spłatę kredytu, zaciągniętego przed dniem ich uzyskania (co również miało miejsce), (iii) zaciągniętego na cele określone w lit. a) analizowanego przepisu, a więc na nabycie/budowę/rozbudowę/adaptację itp. budynku/lokalu mieszkalnego. Moim zdaniem, przeznaczenie przychodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego wyłącznie i bezpośrednio na spłatę kredytu zaciągniętego uprzednio na realizację wskazanych w ustawie celów mieszkaniowych, kwalifikuje się do objęcia tych przychodów zwolnieniem z podatku.

Powyższe stanowisko uzasadnione jest w szczególności celowościową wykładnią analizowanych przepisów prawa podatkowego. Nie ma bowiem żadnego logicznego powodu dla odmawiania możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w rezultacie zoptymalizowania obciążeń kredytowych w drodze zamiany jednego kredytu hipotecznego na inny, w przypadku przeznaczenia środków pochodzących z pierwszego z nich wyłącznie na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób „prawnych” (winno być fizycznych).

Również językowa wykładnia analizowanego przepisu (preferowana w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego, w szczególności dotyczących zwolnień od podatku) pozwala na uznanie prawidłowości zaprezentowanego wyżej stanowiska. Mianowicie sformułowanie „zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a)” wskazuje, iż zaciągnięcie kredytu ma służyć realizacji wskazanych w tym przepisie celów, nie precyzując, czy środki pochodzące z danego kredytu mają być przeznaczone na ich realizację bezpośrednio, czy też pośrednio (przykładowo poprzez spłatę kredytu zaciągniętego uprzednio na cele mieszkaniowe). Skoro więc kredyt hipoteczny zaciągnięty został wyłącznie na spłatę innego kredytu hipotecznego zaciągniętego bezpośrednio na realizację celu mieszkaniowego (nabycie mieszkania), to pośrednio jego zaciągniecie związane było z realizacją wymaganego dla zastosowania zwolnienia celu mieszkaniowego.

Dodatkowe potwierdzenie przedstawianego stanowiska stanowi brzmienie aktualnie obowiązujących (począwszy od 01.01.2009 r.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości, stanowiących rozwinięcie przepisów obowiązujących w przedmiotowym zakresie w 2006 roku. Przepisy art. 21 ust.1 pkt 131 oraz ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmują wyraźnie zwolnieniem od podatku dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu zaciągniętego bezpośrednio na realizację celów mieszkaniowych (nabycie mieszkania itd.). Moim zdaniem wprowadzenie powyższej szczegółowości regulacji stanowi jedynie przejaw doprecyzowania obowiązujących również uprzednio (do końca 2006 r.) przepisów, wskazujących na zamiar ustawodawcy objęcia zwolnieniem od podatku analizowanego stanu faktycznego również w stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.), podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym źródłem przychodu jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. Oznacza to zarazem, iż nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007r.

Z uwagi jednak na fakt, iż w sprawie, której dotyczy przedmiotowy wniosek, nabycie lokalu mieszkalnego nastąpiło w 2001r., a sprzedaż tego mieszkania nastąpiła w 2006r. tj. przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, dokonując oceny skutków prawnych przedstawionego stanu faktycznego należy stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r.

W świetle art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r., podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru (PIT-23) chyba, że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie, z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)- c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a) (tj. art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż powołany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r. wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem przeznaczenia – w warunkach określonych w ustawie – uzyskanych przychodów na cele, w tym przepisie wymienione. Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnień wynikających z art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) i e) tejże ustawy – jest zatem fakt wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży) przychodu ze sprzedaży nieruchomości, w tym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe, w tym m.in. na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przy czym należy podkreślić, że z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wynika, iż kredyt, na którego spłatę został przeznaczony przychód z odpłatnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego musi być kredytem zaciągniętym na cele mieszkaniowe, co z kolei powinno wynikać z treści umowy kredytowej.

Wnioskodawca prawo do skorzystania ze zwolnienia przychodu wywodzi z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy, gdyż jak podkreśla środki pieniężne uzyskane przez niego na wskutek odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które następnie zostały przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego, zaciągniętego dla spłaty kredytu hipotecznego, z którego sfinansowano zakup zbytego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem wnioskodawcy zaistniały stan faktyczny wypełnia hipotezę art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy. Taka argumentacja słuszności stanowiska wnioskodawcy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

Zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz utrwalonym orzecznictwem sądowym, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przy stosowaniu ulg i zwolnień podatkowych nie jest dopuszczalne posługiwanie się wykładnią rozszerzającą, zastosowanie, bowiem może mieć jedynie wykładnia językowa (literalna). Tym samym zabroniona jest rozszerzająca wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) jakiej dopuszcza się wnioskodawca.

Katalog zawierający cele, na które musi być zaciągnięty kredyt lub pożyczka, aby przysługiwało podatnikowi z mocy ustawy zwolnienie przedmiotowe, wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. ma charakter zamknięty. Należy, zatem uznać, że zwolnienie to nie dotyczy przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a)-c), a wydatkowanych na spłatę kredytu czy pożyczki zaciągniętych na inne cele, niż wymienione w tym przepisie, w tym również na spłatę kredytu refinansowego, czyli kredytu, który zostaje zaciągnięty na spłatę innego kredytu. W tym przypadku również bez znaczenia jest fakt, że kredyt refinansowy zaciągnięty został na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na cele mieszkaniowe. Wnioskodawca nie dokonał bowiem spłaty kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, lecz spłaty kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu.

Takiego zaś przeznaczenia środków nie przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy. Oznacza to, że środki pochodzące z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy. Istotnie z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca pierwszy kredyt hipoteczny zaciągnął na zakup zbywanego lokalu mieszkalnego i o ile te środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży tego lokalu mieszkalnego zostałyby przez wnioskodawcę przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe tj. w niniejszym przypadku na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego to wówczas można by było mówić o wypełnieniu dyspozycji art. 21 ust.1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy. Tymczasem kredyt, który z uzyskanych ze sprzedaży środków spłacił wnioskodawca nie był kredytem zaciągniętym na nabycie, w opisanym stanie faktycznym, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ani też jednym z wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy celów, lecz kredytem zaciągniętym na spłatę uprzednio zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w oparciu o stan faktyczny oraz w kontekście zapytania ujętego we wniosku stwierdzić należy, że zaciągnięcie kredytu refinansowego w celu spłaty kredytu hipotecznego wbrew twierdzeniu wnioskodawcy nie stanowi wydatkowania środków finansowych na cele mieszkaniowe, o których mowa jest w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. i w związku z tym środki pochodzące z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego nie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy.

Argumentacja stanowiska wnioskodawcy wysnuta na hipotezie, że środki uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego zostały w ostatecznym rozrachunku wydatkowane na cel mieszkaniowy wskazany w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, jest nieprawidłowa.

Reasumując, środki pieniężne uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego nie zostały wydatkowane na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz wydatkowane zostały na spłatę zaciągniętego wcześniej innego kredytu hipotecznego. W tej sytuacji wydatkowanie przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu refinansowego nie daje podstaw do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy. Tym samym środki pieniężne pochodzące z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego nie są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach., ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.