Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy wybudowanej przez Spółkę infrastruktury drogowej i towarzyszącej (infrastruktura techniczna, media)?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPP1/443-196/09/AL

Hasła tematyczne: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, odpłatne przekazanie, przebudowa, przekazanie nieodpłatne

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Dostawa towarów i świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2009r. (data wpływu 27 lutego 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2009r. (data wpływu 20 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy wybudowanej przez Spółkę infrastruktury drogowej i towarzyszącej (infrastruktura techniczna, media) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2009r. wpłynął do tutejszego organu wniosek z dnia 26 lutego 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy wybudowanej przez Spółkę infrastruktury drogowej i towarzyszącej (infrastruktura techniczna, media).

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 maja 2009r. (data wpływu 20 maja 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr z dnia 7 maja 2009r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: Spółka lub „W”) realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie centrum handlowo-rozrywkowego „M” (dalej: Inwestycja). W ramach pierwszego etapu Inwestycji, budowane jest centrum handlowo-rozrywkowe składające się z galerii handlowej o powierzchni ok. 90.000 m#61447; wraz z parkingiem na 3.500 samochodów oraz systemem dróg wewnętrznych połączonych z miejską infrastrukturą drogową, mediami oraz elementami małej architektury, obszarami zieleni, itp.

Po zakończeniu realizacji pierwszego etapu Inwestycji Spółka będzie czerpać z Inwestycji przychody z tytułu wynajmu powierzchni centrum handlowo-rozrywkowego.

Warunkiem koniecznym realizacji pierwszego etapu Inwestycji nałożonym na Spółkę przez Gminę Miejską (dalej: Gmina) jest wykonanie przez Spółkę rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej stanowiącej drogi publiczne, łączącej budowane centrum handlowo-rozrywkowe z układem komunikacyjnym miasta wraz z modyfikacją infrastruktury towarzyszącej (takiej jak gazociągi, wodociągi, linie energetyczne, itp.) w zakresie, w jakim jest to konieczne dla celów przeprowadzenia rozbudowy układu komunikacyjnego.

Większość budowanych oraz rozbudowywanych dróg publicznych jest przewidziana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „M” uchwalonym przez Radę Miasta w dniu 8 lutego 2006r. (uchwała nr …). Pozostałe drogi będą realizowane (w porozumieniu z Gminą Miejską) na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

Wyżej opisana infrastruktura zostanie wybudowana na gruncie należącym do Gminy (w tym na gruncie, który Gmina nabędzie na swoją rzecz dla celów realizacji przebudowy układu drogowego przed rozpoczęciem realizacji prac) oraz częściowo na gruncie Skarbu Państwa, którym Prezydent dysponuje jako Starosta.

Następnie, Spółka zobowiązana jest do nieodpłatnego przekazania wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury położonej na gruntach należących do Gminy lub będących w jej władaniu na rzecz Gminy lub też innego Zarządcy Drogi (zgodnie z klasyfikacją danej drogi publicznej).

Spółka została zobowiązana do wykonania następujących zadań w zakresie rozbudowy układu komunikacyjnego na terenach należących do Gminy/Powiatu lub też pozyskanych przez Gminę przed realizacją prac:

 1. wybudowanie dwupoziomowego węzła drogowego umożliwiającego wjazd i wyjazd z terenu Inwestycji na ulicę K. wraz ze skrzyżowaniem z ulicą P. (w tym przygotowanie projektu budowlanego oraz przebudowa infrastruktury podziemnej),
 2. modernizacja istniejącej ulicy P. oraz budowa jej nowego odcinka od ulicy K. do granicy pierwszego etapu Inwestycji (w tym przygotowanie projektu budowlanego oraz przebudowa infrastruktury podziemnej),
 3. budowa nowego odcinka ulicy P. od granicy pierwszego etapu Inwestycji do skrzyżowania z ulicą S. (w tym przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego),
 4. budowa ulicy N. wraz ze skrzyżowaniem z ulicą P. do skrzyżowania z ulicą T. (w tym przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz przebudowa infrastruktury podziemnej).

Szczegółowy zakres zobowiązań Spółki w zakresie budowy i przekazania infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej, a także zakres technicznych czynności, które wykona Gmina w celu umożliwienia realizacji zobowiązań Spółki został ustalony w „Porozumieniu w sprawie uzgodnienia zakresu inwestycji komunikacyjnych obejmujących podłączenie do komunikacji zewnętrznej i budowę ulic” zawartym dnia 10 maja 2007r. z Gminą (dalej: Porozumienie z Gminą).

Porozumienie to zostało zawarte na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 ze zm.), który nakłada na podmioty będące inwestorami inwestycji niedrogowej obowiązek budowy lub przebudowy dróg publicznych związanych z taką inwestycją.

Na podstawie powyższego Porozumienia z Gminą oraz art. 16 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, Spółka zawarła także odrębne porozumienia z zarządcami dróg:

 • z dnia 26 czerwca 2007r. z „ZX”(dalej: Porozumienie z „ZX”), oraz
 • z dnia 30 maja 2007r. z „ZY” (dalej: Porozumienie z „ZY”),

– w których bardziej szczegółowo uzgodniono zakres koniecznych do wykonania prac oraz warunki przekazania infrastruktury na rzecz Gminy.

Wywiązanie się z zobowiązania do wybudowania/zmodernizowania infrastruktury drogowej stanowiącej drogi publiczne, w zakresie uzgodnionym z Gminą, stanowi warunek konieczny uzyskania przez Spółkę pozwolenia na użytkowanie centrum handlowo-rozrywkowego. Warunek ten został postawiony przez Gminę w oświadczeniu o warunkach przyłączenia do dróg lądowych dla przedmiotowej Inwestycji wydanym przez Wydział Urzędu Miasta, skierowanym do Spółki dnia 28 lutego 2007r. (pismo nr …), w którym stwierdza się, że „warunkiem oddania do użytkowania inwestycji jest zrealizowanie docelowego układu drogowego”.

Warunek ten wynika także z decyzji Prezydenta Miasta z dnia 15 czerwca 2007r. udzielającej pozwolenia na budowę centrum handlowo-rozrywkowego „M” (Decyzja nr …), której uzyskanie było również uzależnione od uzgodnienia z Gminą zakresu przebudowy/rozbudowy infrastruktury technicznej (w tym drogowej) w rejonie realizowanej przez Spółkę inwestycji, zgodnie z przepisem artykułu 16 ustawy o drogach publicznych.

Spółka w roku 2008 rozpoczęła prace i poniosła koszty związane z budową infrastruktury, która ma zostać przekazana na rzecz Gminy (pierwsze faktury zostały ujęte w rejestrze VAT za kwiecień 2008r.). Do chwili obecnej kwota poniesionych na ten cel wydatków wynosi ok. 38,64 mln zł netto (ok. 47,14 mln zł brutto). Prace związane z budową części infrastruktury drogowej są w dalszym ciągu kontynuowane.

W związku ze stopniowym finalizowaniem poszczególnych etapów budowy infrastruktury drogowej i towarzyszącej, Spółka zamierza dokonywać etapowo czynności nieodpłatnego przekazania przedmiotowej infrastruktury na rzecz Gminy.

Jednocześnie w uzupełnieniu z dnia 15 maja 2009r. do wniosku Wnioskodawca ponownie wskazał, iż konieczność zrealizowania układu komunikacyjnego oraz przekazania go na rzecz Gminy Miejskiej (działającej dla tego celu poprzez jednostki zarządzające drogami na terenie miasta), w związku z realizacją Inwestycji polegającej na budowie centrum handlowo – rozrywkowego wynika wprost z przepisów prawa, tj. art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm., dalej: ustawa o drogach publicznych). Zgodnie z tymi przepisami podmioty będące inwestorami inwestycji niedrogowej mają obowiązek budowy lub przebudowy dróg publicznych związanych z taką inwestycją, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. Obowiązek budowy/modernizacji infrastruktury wynikał również z zawartego z Gminą w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych w dniu 10 maja 2007r. „Porozumienia w sprawie uzgodnienia zakresu inwestycji komunikacyjnych obejmujących podłączenie do komunikacji zewnętrznej i budowę ulic”, w którym został określony szczegółowy zakres zobowiązań Spółki w zakresie budowy i przekazania infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej, a także zakres technicznych czynności, które wykona Gmina w celu umożliwienia realizacji zobowiązań Spółki.

Na podstawie powyższego Porozumienia z Gminą oraz art. 16 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, Spółka zawarła odrębne porozumienia z zarządcami dróg na terenie Gminy Miejskiej:

 • z dnia 26 czerwca 2007r. z „ZX” (dalej: Porozumienie z „ZX”), oraz
 • z dnia 30 maja 2007r. z „ZY” (dalej: Porozumienie z „ZY”),
  – w których bardziej szczegółowo uzgodniono zakres koniecznych do wykonania prac oraz warunki przekazania infrastruktury na rzecz Gminy.

Wywiązanie się z zobowiązania do wybudowania/zmodernizowania infrastruktury drogowej stanowiącej drogi publiczne w zakresie uzgodnionym z Gminą (działającą poprzez „ZX” i „ZY”) stanowi warunek konieczny uzyskania przez Spółkę pozwolenia na użytkowanie centrum handlowo-rozrywkowego. Warunek ten został postawiony przez Gminę w oświadczeniu o warunkach przyłączenia do dróg lądowych dla przedmiotowej Inwestycji wydanym przez Wydział Urzędu Miasta skierowanym do Spółki dnia 28 lutego 2007r. (pismo nr …), w którym stwierdza się, że „warunkiem oddania do użytkowania inwestycji jest zrealizowanie docelowego układu drogowego”.

Warunek ten wynika także z decyzji Prezydenta Miasta z 15 czerwca 2007r. udzielającej pozwolenia na budowę centrum handlowo-rozrywkowego „M” (Decyzja nr …), której uzyskanie było również uzależnione od uzgodnienia z Gminą zakresu przebudowy/rozbudowy infrastruktury technicznej (w tym drogowej) w rejonie realizowanej przez Spółkę inwestycji, zgodnie z przepisem artykułu 16 ustawy o drogach publicznych.

Ponadto Wnioskodawca podniósł, iż niezbędnym warunkiem budowy oraz prawidłowego funkcjonowania centrum handlowo-rozrywkowego jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. dróg dojazdowych. Z uwagi na fakt, że teren przeznaczony pod inwestycję nie posiadał do tej pory odpowiedniego połączenia z infrastrukturą dróg publicznych, w celu umożliwienia dojazdu przyszłym klientom oraz dostawcom centrum handlowo-rozrywkowego, Spółka zmuszona jest ponieść nakłady inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury komunikacyjnej (wraz z infrastrukturą jej towarzyszącą) łączącej budowany obiekt handlowy z układem komunikacyjnym miasta. W konsekwencji, Spółka budując odpowiednią infrastrukturę drogową dąży do zapewnienia sobie źródła przychodów, które będą uzyskiwane z tytułu wynajmu powierzchni handlowo-usługowej. Istnienie odpowiedniego dojazdu do obiektu handlowego przekłada się zatem wprost na możliwość uzyskania takich dochodów. Niewykonanie przez Spółkę infrastruktury drogowej i towarzyszącej całkowicie uniemożliwiałoby realizację centrum handlowo – rozrywkowego oraz uzyskiwanie z tego tytułu przychodów.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż ponoszone przez niego wydatki na budowę infrastruktury drogowej związane są z uzyskaniem przychodów z tytułu wynajmu powierzchni handlowo-usługowej i bezpośrednio warunkują możliwość zapewnienia Spółce źródła przychodów opodatkowanych. W konsekwencji, wydatki te w ocenie Spółki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Stanowisko Spółki w tym zakresie jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe w wiążących interpretacjach wydawanych w indywidualnych sprawach podatników.

Wnioskodawca wskazał również, iż przedmiotem jego działalności jest wynajem powierzchni o charakterze handlowym i usługowym w wybudowanym do tego celu obiekcie handlowo-rozrywkowym. Działalność ta podlega opodatkowaniu VAT. Wydatki na zakup towarów i usług związanych z wybudowaniem przez Spółkę infrastruktury drogowej związanej z budową centrum handlowo-rozrywkowego ściśle związane są z umożliwieniem uzyskiwania przychodów z najmu opodatkowanych VAT. Wydatki te będą zatem dotyczyć wyłącznie czynności opodatkowanych VAT.

Ponadto Wnioskodawca zwrócił uwagę na fakt, iż Gmina Miejska stanowi jednocześnie miasto na prawach powiatu. W związku z tym Gmina ma w swojej kompetencji m.in. zarządzanie drogami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi (za wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) na terenie miasta. Dla celów zarządzania drogami, powołane są odpowiednie jednostki budżetowe, które wykonują powierzone im przez Gminę zadania z zakresu zarządzania infrastrukturą drogową. Na moment podpisywania opisanych we Wniosku Porozumień jednostkami takimi były „ZX” i „ZY”.

W treści Porozumień Spółka została zobowiązana do przekazania zrealizowanych układów komunikacyjnych na rzecz Gminy działającej dla tego celu przez „ZX” i „ZY”, w tym:

 • zgodnie z Porozumieniem z „ZX” Spółka zobowiązała się do przekazania na rzecz Gminy, działającej dla tego celu przez „ZX”, inwestycji polegającej na wybudowaniu dwupoziomowego węzła drogowego umożliwiającego wjazd i wyjazd z terenu Inwestycji na ulicę K. wraz ze skrzyżowaniem z ulicą P. (w tym przygotowaniu projektu budowlanego oraz przebudowie infrastruktury podziemnej,
 • zgodnie z Porozumieniem z „ZY”, Spółka jest zobowiązana do przekazania na rzecz Gminy, działającej dla tego celu poprzez „ZY”, inwestycji polegających na:
  – modernizacji istniejącej ulicy P. oraz budowie jej nowego odcinka od ulicy K. do granicy pierwszego etapu Inwestycji (w tym przygotowaniu projektu budowlanego oraz przebudowie infrastruktury podziemnej),
  – budowie nowego odcinka ulicy P. od granicy pierwszego etapu Inwestycji do skrzyżowania z ulicą S. (w tym przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego),
  – budowie ulicy N. wraz ze skrzyżowaniem z ulicą P. do skrzyżowania z ulicą T. (w tym przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz przebudowie infrastruktury podziemnej).

Spółka podkreśla, że wszelkie przekazania inwestycji na rzecz tych jednostek są formalnie przekazaniami na rzecz Gminy Miejskiej (działającej również w charakterze powiatu). W związku z tym, we wniosku Spółka rozumie przez przekazania na rzecz Gminy wszelkie dokonywane przekazania na rzecz zarządców dróg na terenie Gminy („ZX”, „ZY” oraz zarządcy, który przejął funkcje tych podmiotów, działających w jej imieniu).

Spółka pragnie jednak wskazać, że na podstawie uchwały Nr (…) Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „ZY”, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora „ZI” do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej z dniem 1 października 2008r. nastąpiła reorganizacja „ZY”, który otrzymał nazwę „ZI” (dalej: ZI). Ponadto w związku z likwidacją „ZT” (wcześniej działającego jako „ZX”) na podstawie uchwały Nr (…) Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „ZT”, „ZI” przejął zadania realizowane wcześniej przez „ZX”.

W konsekwencji, wszelkie wymienione we wniosku, a także w niniejszym piśmie inwestycje realizowane przez Spółkę związane z budową i modernizacją infrastruktury drogowej i towarzyszącej zostaną formalnie przekazane na rzecz Gminy Miejskiej, w której imieniu jako zarządca dróg występuje „ZI”.

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie na rzecz Gminy (innej jednostki samorządowej lub też przedsiębiorstwa użyteczności publicznej) wybudowanej przez Spółkę infrastruktury drogowej i towarzyszącej (infrastruktura techniczna, media) w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o VAT nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług…

Spółka podkreśla, że zadane pytanie dotyczy wszystkich przekazań infrastruktury drogowej i towarzyszącej, wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego we wniosku oraz uzupełnieniu. Jak wspomniano powyżej, Spółka będzie przekazywać zrealizowane inwestycje na rzecz Gminy Miejskiej (wykonującej także zadania powiatu), w imieniu której w zakresie zarządu drogami (oraz dla celów przedmiotowych przekazań) działa „ZI” (jako podmiot, który przejął funkcje „ZY” i „ZX”).

Zdaniem Wnioskodawcy nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy wybudowanej lub zmodernizowanej przez Spółkę infrastruktury drogowej stanowiącej drogi publiczne komunikującej Inwestycję z systemem dróg w okolicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT). Czynność ta nie została bowiem objęta zakresem ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie dostawy towarów zostało zdefiniowane w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Z przywołanego powyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika zatem, że co do zasady, opodatkowaniu VAT podlega jedynie odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Przepisy ustawy o VAT przewidują jednak sytuacje, w których dostawa towarów czy świadczenie usług dokonywane nieodpłatnie traktowane są jako odpłatna dostawa/świadczenie, a w konsekwencji podlegają również opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny,

– jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

W świetle powyższego, istotne jest rozstrzygnięcie, czy nieodpłatne przekazanie infrastruktury stanowi jedną z czynności, z którą ustawa o VAT wiąże obowiązek podatkowy (tj. odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług).

W ocenie Spółki, przekazanie gminie infrastruktury drogowej wybudowanej na gruncie stanowiącym własność innego podmiotu (w tym przypadku: Gminy lub Skarbu Państwa) nie może zostać uznane za dostawę towarów. Jak stanowi art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej KC) część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (zasada superficies solo cedit). Natomiast zgodnie z art. 48 KC z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Oznacza to, że skoro infrastruktura drogowa wybudowana przez Spółkę jest trwale związana z gruntem będącym własnością Gminy, stanowiąc jego część składową, prawo własności wybudowanych na nim dróg przysługuje Gminie. Nie sposób zatem uznać, że opisane w stanie faktycznym przekazanie na rzecz Gminy infrastruktury wybudowanej przez Spółkę będzie stanowiło dostawę towarów. Nie może być bowiem mowy o dostawie, jeżeli podmiot przekazujący nie jest właścicielem przekazywanej rzeczy.

Bez względu na powyższe, nawet w przypadku ewentualnego zakwalifikowania opisanej w stanie faktycznym czynności jako dostawy towarów, transakcja taka nie byłaby opodatkowana VAT z uwagi na fakt, że mimo, iż jest nieodpłatna, dokonywana jest w związku z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem. Szersza argumentacja Spółki w kwestii związku przedmiotowego przekazania z działalnością gospodarczą Spółki została przedstawiona poniżej w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

W związku z wyeliminowaniem możliwości zakwalifikowania przedmiotowej czynności jako dostawy towarów, należy rozważyć czy czynność tę można uznać za świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Czynności wykonywane przez Spółkę, polegające na budowie lub przebudowie układu komunikacyjnego na gruncie należącym do Gminy w bezpośrednim otoczeniu centrum handlowo-rozrywkowego mają charakter nieodpłatny. W związku z przekazaniem nakładów na infrastrukturę dróg publicznych na rzecz Gminy Spółka nie otrzyma bowiem wynagrodzenia. W związku z tym, wykluczone jest zastosowanie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a przedmiotowe czynności należy rozpatrzyć w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT wskazującego czynności nieodpłatne, które zostały zrównane z odpłatnym świadczeniem usług.

Ustawa o VAT zrównuje nieodpłatne świadczenie usług z odpłatnym świadczeniem usług wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie ziszczą się dwa warunki:

 • świadczenie nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 • podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

W świetle powyższego, przekazanie Gminie infrastruktury drogowej i towarzyszącej wybudowanej lub zmodernizowanej przez Spółkę w związku z realizacją Inwestycji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli niespełniony pozostanie co najmniej jeden ze wskazanych powyżej warunków.

W ocenie Wnioskodawcy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę zmodernizowanych oraz nowo wybudowanych dróg na rzecz Gminy będzie stanowić czynność związaną z prowadzonym przedsiębiorstwem. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawiają m.in. następujące fakty:

Ad a)

Jak stanowi art. 16 ustawy o drogach publicznych, budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

Obowiązek wybudowania lub przebudowy infrastruktury drogowej przez Spółkę wynika zatem wprost z przepisów prawa. W celu realizacji obowiązku wynikającego z przywołanego przepisu, Spółka zawarła Porozumienia z Gminą, z „ZX” oraz z „ZY”. W porozumieniach tych został określony szczegółowy zakres niezbędnych do wykonania prac oraz warunki przekazania wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej na rzecz Gminy/Powiatu. Jak wskazano w przedstawionym stanie faktycznym wywiązanie się z zobowiązania do wybudowania/zmodernizowania dróg publicznych i infrastruktury im towarzyszącej w zakresie uzgodnionym z Gminą oraz jej nieodpłatne przekazanie na majątek Gminy/Powiatu stanowi warunek konieczny uzyskania przez Spółkę pozwolenia na użytkowanie centrum handlowo-rozrywkowego. Oznacza to, że w przypadku niewybudowania infrastruktury drogowej w otoczeniu nowopowstającego centrum handlowo-rozrywkowego, Spółka nie uzyska pozwolenia na użytkowanie centrum handlowo-rozrywkowego i nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni handlowej i usługowej, tracąc tym samym podstawowe źródło dochodów.

Ad b)

Niezbędnym warunkiem budowy oraz normalnego funkcjonowania centrum handlowo-rozrywkowego jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. dróg dojazdowych. Z uwagi na fakt, że teren przeznaczony pod inwestycję nie posiadał do tej pory odpowiedniego połączenia z infrastrukturą dróg publicznych, w celu umożliwienia dojazdu przyszłym klientom oraz dostawcom centrum handlowo-rozrywkowego, Spółka zmuszona jest ponieść nakłady inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury komunikacyjnej (wraz z infrastrukturą jej towarzyszącą) łączącej budowany obiekt handlowy z układem komunikacyjnym Gminy/Powiatu. W konsekwencji, Spółka budując odpowiednią infrastrukturę drogową dąży do zapewnienia sobie źródła przychodów, które będą uzyskiwane z tytułu wynajmu powierzchni handlowo-usługowej. Istnienie odpowiedniego dojazdu do obiektu handlowego przekłada się zatem wprost na możliwość uzyskania takich dochodów.

Stanowisko Spółki w kwestii niepodlegania opodatkowaniu nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy zbudowanej infrastruktury dróg publicznych związanych z realizacją Inwestycji znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 lipca 2007r. (sygn. III SA/Wa 3537/06), który zapadł na tle analogicznego stanu faktycznego stwierdził, że „w rozpoznawanej sprawie organy podatkowe nie tylko nie zakwestionowały, a wręcz potwierdziły, iż przedmiotowe usługi są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (…). Wobec niespełnienia jednego z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy wykonane przez Skarżącą roboty budowlane stanowią usługi o charakterze nieodpłatnym, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.”

Podobne stanowisko w kwestii nieodpłatnego przekazania infrastruktury zostało zaprezentowane w wyrokach WSA w Warszawie: z dnia 13 lipca 2007r. (sygn. III SA/Wa 3630/06) oraz z dnia 17 czerwca 2008r. (sygn. akt III SA/Wa 398/08).

Podobny pogląd jest także powszechnie przyjmowany w wiążących interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2008r. (sygn. IBPP3/443-846/08/PK) wskazał, że „w opisanej przez Wnioskodawcą sytuacji dojdzie do nieodpłatnego świadczenia usług, polegających na przebudowie infrastruktury drogowej. Przebudowa ta będzie pozostawać w ścisłym związku z uzyskaniem przychodów z tytułu prowadzonej przez Spółką działalności w postaci użytkowania obiektu handlowo-usługowego. Tak więc nie zachodzą przesłanki powodujące opodatkowanie przedmiotowej usługi, tym samym nieodpłatne wykonanie usługi budowlanej, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.”

Podobne opinie zostały przedstawione przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 18 lutego 2008r. (sygn. 1401/PH-I/4407/14-l/07/AŁ/PV-I); z dnia 25 stycznia 2008r. (sygn. 1401/PV-I/4407/14-18/07/AŁ); z dnia 21 września 2007r. (sygn. 1401/PH-I/4407/14-138/06/AŁ); z dnia 21 września 2007r. (sygn. 1401/PH-I/4407/14-137/06/AŁ); z dnia 20 września 2007r. (sygn. 1401/PH-I/4407/14-135/06/AŁ); z dnia 17 września 2007r. (sygn. 1401/PH-1/4407/14-35/07/AŁ).

W świetle powyższych argumentów nie ulega wątpliwości, że wybudowanie oraz przekazanie na rzecz Gminy infrastruktury drogowej i towarzyszącej związane jest z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem. Nie spełniona jest zatem jedna z dwóch przesłanek, których dopiero łączne spełnienie skutkowałoby koniecznością opodatkowania przekazania VAT. W konsekwencji, art. 8 ust. 2 ustawy o VAT w przedmiotowym stanie faktycznym nie znajduje zastosowania, a nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej i towarzyszącej na rzecz Gminy pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym rozważyć należy czy przekazanie infrastruktury drogowej wybudowanej na gruncie stanowiącym własność Gminy, może zostać uznane za dostawę towarów.

Zgodnie z art. 47 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Natomiast zgodnie z art. 48 ww. ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny w chwili zasadzenia lub zasiania.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie centrum handlowo-rozrywkowego „M”(zwanego dalej: Inwestycja). W ramach pierwszego etapu Inwestycji, budowane jest centrum handlowo-rozrywkowe składające się z galerii handlowej o powierzchni ok. 90.000 m#61447; wraz z parkingiem na 3.500 samochodów oraz systemem dróg wewnętrznych połączonych z miejską infrastrukturą drogową, mediami oraz elementami małej architektury, obszarami zieleni, itp.

Po zakończeniu realizacji pierwszego etapu Inwestycji Spółka będzie czerpać z Inwestycji przychody z tytułu wynajmu powierzchni centrum handlowo-rozrywkowego.

Warunkiem koniecznym realizacji pierwszego etapu Inwestycji nałożonym na Spółkę przez Gminę Miejską (dalej: Gmina) jest wykonanie przez Spółkę rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej stanowiącej drogi publiczne, łączącej budowane centrum handlowo-rozrywkowe z układem komunikacyjnym miasta wraz z modyfikacją infrastruktury towarzyszącej (takiej jak gazociągi, wodociągi, linie energetyczne, itp.) w zakresie, w jakim jest to konieczne dla celów przeprowadzenia rozbudowy układu komunikacyjnego.

Spółka została zobowiązana do wykonania następujących zadań w zakresie rozbudowy układu komunikacyjnego na terenach należących do Gminy/Powiatu lub też pozyskanych przez Gminę przed realizacją prac:

 1. wybudowanie dwupoziomowego węzła drogowego umożliwiającego wjazd i wyjazd z terenu Inwestycji na ulicę K. wraz ze skrzyżowaniem z ulicą P. (w tym przygotowanie projektu budowlanego oraz przebudowa infrastruktury podziemnej),
 2. modernizacja istniejącej ulicy P. oraz budowa jej nowego odcinka od ulicy K. do granicy pierwszego etapu Inwestycji (w tym przygotowanie projektu budowlanego oraz przebudowa infrastruktury podziemnej),
 3. budowa nowego odcinka ulicy P. od granicy pierwszego etapu Inwestycji do skrzyżowania z ulicą S. (w tym przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego),
 4. budowa ulicy N. wraz ze skrzyżowaniem z ulicą P. do skrzyżowania z ulicą T. (w tym przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz przebudowa infrastruktury podziemnej).

Większość budowanych oraz rozbudowywanych dróg publicznych jest przewidziana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „M” uchwalonym przez Radę Miasta w dniu 8 lutego 2006r. (uchwała nr …). Pozostałe drogi będą realizowane (w porozumieniu z Gminą Miejską) na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

Wyżej opisana infrastruktura zostanie wybudowana na gruncie należącym do Gminy (w tym na gruncie, który Gmina nabędzie na swoją rzecz dla celów realizacji przebudowy układu drogowego przed rozpoczęciem realizacji prac) oraz częściowo na gruncie Skarbu Państwa, którym Prezydent dysponuje jako Starosta.

Następnie, Spółka zobowiązana jest do nieodpłatnego przekazania wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury położonej na gruntach należących do Gminy lub będących w jej władaniu na rzecz Gminy lub też innego Zarządcy Drogi (zgodnie z klasyfikacją danej drogi publicznej).

Szczegółowy zakres zobowiązań Spółki w zakresie budowy i przekazania infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej, a także zakres technicznych czynności, które wykona Gmina w celu umożliwienia realizacji zobowiązań Spółki został ustalony w „Porozumieniu w sprawie uzgodnienia zakresu inwestycji komunikacyjnych obejmujących podłączenie do komunikacji zewnętrznej i budowę ulic” zawartym dnia 10 maja 2007r. z Gminą (dalej: Porozumienie z Gminą).

Porozumienie to zostało zawarte na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 ze zm.), który nakłada na podmioty będące inwestorami inwestycji niedrogowej obowiązek budowy lub przebudowy dróg publicznych związanych z taką inwestycją.

Na podstawie powyższego Porozumienia z Gminą oraz art. 16 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, Spółka zawarła także odrębne porozumienia z zarządcami dróg:

 • z dnia 26 czerwca 2007r. z „ZX”(dalej: Porozumienie z „ZX”), oraz
 • z dnia 30 maja 2007r. z „ZY” (dalej: Porozumienie z „ZY”),

– w których bardziej szczegółowo uzgodniono zakres koniecznych do wykonania prac oraz warunki przekazania infrastruktury na rzecz Gminy.

Ponadto Wnioskodawca zwrócił uwagę na fakt, iż Gmina Miejska stanowi jednocześnie miasto na prawach powiatu. W związku z tym Gmina ma w swojej kompetencji m.in. zarządzanie drogami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi (za wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) na terenie miasta. Dla celów zarządzania drogami, powołane są odpowiednie jednostki budżetowe, które wykonują powierzone im przez Gminę zadania z zakresu zarządzania infrastrukturą drogową. Na moment podpisywania opisanych Porozumień jednostkami takimi były „ZY” i „ZX”.

W treści Porozumień Spółka została zobowiązana do przekazania zrealizowanych układów komunikacyjnych na rzecz Gminy działającej dla tego celu przez „ZY” i „ZX”, w tym:

 • zgodnie z Porozumieniem z „ZX” Spółka zobowiązała się do przekazania na rzecz Gminy, działającej dla tego celu przez „ZX”, inwestycji polegającej na wybudowaniu dwupoziomowego węzła drogowego umożliwiającego wjazd i wyjazd z terenu Inwestycji na ulicę K. wraz ze skrzyżowaniem z ulicą P. (w tym przygotowaniu projektu budowlanego oraz przebudowie infrastruktury podziemnej),
 • zgodnie z Porozumieniem z „ZY”, Spółka jest zobowiązana do przekazania na rzecz Gminy, działającej dla tego celu poprzez „ZY”, inwestycji polegających na:
  – modernizacji istniejącej ulicy P. oraz budowie jej nowego odcinka od ulicy K. do granicy pierwszego etapu Inwestycji (w tym przygotowaniu projektu budowlanego oraz przebudowie infrastruktury podziemnej),
  – budowie nowego odcinka ulicy P. od granicy pierwszego etapu Inwestycji do skrzyżowania z ulicą S. (w tym przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego),
  – budowie ulicy N. wraz ze skrzyżowaniem z ulicą P. do skrzyżowania z ulicą T. (w tym przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz przebudowie infrastruktury podziemnej).

Spółka podkreśla, że wszelkie przekazania inwestycji na rzecz tych jednostek są formalnie przekazaniami na rzecz Gminy Miejskiej (działającej również w charakterze powiatu). W związku z tym, we wniosku Spółka rozumie przez przekazania na rzecz Gminy wszelkie dokonywane przekazania na rzecz zarządców dróg na terenie Gminy („ZY”, „ZX” oraz zarządcy, działających w jej imieniu.)

Wnioskodawca wyjaśnił ponadto, iż na podstawie uchwały Nr (…) Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „ZY”, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora „ZI” do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej z dniem 1 października 2008r. nastąpiła reorganizacja „ZY”, który otrzymał nazwę „ZI” (dalej: ZI). Ponadto w związku z likwidacją „ZT” (wcześniej działającego jako „ZX”) na podstawie uchwały Nr (…) Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „ZT”, „ZI” przejął zadania realizowane wcześniej przez „ZX”.

W konsekwencji, wszelkie inwestycje realizowane przez Spółkę związane z budową i modernizacją infrastruktury drogowej i towarzyszącej zostaną formalnie przekazane na rzecz Gminy Miejskiej, w której imieniu jako zarządca dróg występuje „ZI”.

Jak wynika zatem z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca realizuje Inwestycję polegająca na budowie centrum handlowo-rozrywkowe „M”, składające się z galerii handlowej wraz z parkingiem oraz systemem dróg wewnętrznych połączonych z miejską infrastrukturą drogową, mediami oraz elementami małej architektury, obszarami zieleni, itp. Inwestycja ta zostanie wybudowana na gruncie należącym do Gminy (w tym na gruncie, który Gmina nabędzie na swoją rzecz dla celów realizacji przebudowy układu drogowego przed rozpoczęciem realizacji prac) oraz częściowo na gruncie Skarbu Państwa, którym Prezydent dysponuje jako Starosta.

Warunkiem koniecznym realizacji pierwszego etapu Inwestycji, nałożonym na Wnioskodawcę przez Gminę, jest wykonanie przez Wnioskodawcę rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej stanowiącej drogi publiczne, łączącej budowane centrum handlowo-rozrywkowe z układem komunikacyjnym miasta wraz z modyfikacją infrastruktury towarzyszącej (takiej jak gazociągi, wodociągi, linie energetyczne, itp.) w zakresie, w jakim jest to konieczne dla celów przeprowadzenia rozbudowy układu komunikacyjnego.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż skoro rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej wraz z modyfikacją infrastruktury towarzyszącej będzie dokonywana na gruncie stanowiącym własność Gminy, nie można uznać, iż przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy powyższej infrastruktury będzie stanowiło dostawę towaru w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

W przedmiotowym wypadku nie nastąpi bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, bowiem Gmina, z racji posiadanego prawa własności do gruntu będzie dysponowała również prawem własności do wszelkich jego części składowych, to jest w niniejszej sprawie do rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej i infrastruktury towarzyszącej trwale z tym gruntem związanej.

W związku z powyższym koniecznym jest rozważenie kwestii zakwalifikowania przedmiotowej czynności przekazania przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy Miejskiej rozbudowywanej infrastruktury komunikacyjnej wraz z modyfikowaną infrastrukturą towarzyszącą jako nieodpłatnego świadczenia usług, które nie będzie podlegało regulacjom ustawy o podatku do towarów i usług.

Przesłanką do opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych nieodpłatnie jest istnienie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów i usług, które są związane ze świadczoną usługą, a także realizowanie usług na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki.

Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego wywiązanie się przez Wnioskodawcę z zobowiązania do wybudowania/zmodernizowania infrastruktury drogowej stanowiącej drogi publiczne, w zakresie uzgodnionym z Gminą, stanowi warunek konieczny uzyskania przez Spółkę pozwolenia na użytkowanie centrum handlowo-rozrywkowego „M”. Warunek ten został postawiony przez Gminę w oświadczeniu o warunkach przyłączenia do dróg lądowych dla przedmiotowej Inwestycji wydanym przez Wydział Urzędu Miasta, skierowanym do Spółki dnia 28 lutego 2007r. (pismo nr …), w którym stwierdza się, że „warunkiem oddania do użytkowania inwestycji jest zrealizowanie docelowego układu drogowego”.

Warunek ten wynika także z decyzji Prezydenta Miasta z dnia 15 czerwca 2007r. udzielającej pozwolenia na budowę centrum handlowo-rozrywkowego „M” (Decyzja nr …), której uzyskanie było również uzależnione od uzgodnienia z Gminą zakresu przebudowy/rozbudowy infrastruktury technicznej (w tym drogowej) w rejonie realizowanej przez Spółkę inwestycji, zgodnie z przepisem artykułu 16 ustawy o drogach publicznych.

Ponadto Wnioskodawca podniósł, iż z uwagi na fakt, że teren przeznaczony pod inwestycję nie posiadał do tej pory odpowiedniego połączenia z infrastrukturą dróg publicznych, w celu umożliwienia dojazdu przyszłym klientom oraz dostawcom centrum handlowo-rozrywkowego, Spółka zmuszona jest ponieść nakłady inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury komunikacyjnej (wraz z infrastrukturą jej towarzyszącą) łączącej budowany obiekt handlowy z układem komunikacyjnym miasta. W konsekwencji, Spółka budując odpowiednią infrastrukturę drogową dąży do zapewnienia sobie źródła przychodów, które będą uzyskiwane z tytułu wynajmu powierzchni handlowo-usługowej. Istnienie odpowiedniego dojazdu do obiektu handlowego przekłada się zatem wprost na możliwość uzyskania takich dochodów. Niewykonanie przez Spółkę infrastruktury drogowej i towarzyszącej całkowicie uniemożliwiałoby realizację centrum handlowo-rozrywkowego oraz uzyskiwanie z tego tytułu przychodów.

Ponadto w związku ze stopniowym finalizowaniem poszczególnych etapów budowy infrastruktury drogowej i towarzyszącej Wnioskodawca zamierza dokonywać etapowo czynności nieodpłatnego przekazania przedmiotowej infrastruktury na rzecz Gminy.

Jak wynika z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycja niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

W świetle przytoczonych przepisów, biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, iż przekazanie przez Wnioskodawcę Gminie rozbudowanej infrastruktury drogowej i zmodyfikowanej infrastruktury towarzyszącej będzie odbywało się w bezpośrednim związku z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem tj. przekazanie powyższe będzie odbywało się w związku z profilem planowanej przez Wnioskodawcę działalności, a mianowicie wynajmem powierzchni handlowo-usługowej. Powyższe przekazanie będzie warunkowało uzyskiwanie przez Wnioskodawcę przychodów z tytułu najmu centrum handlowo-rozrywkowego „M”.

A zatem jeden z warunków koniecznych dla uznania nieodpłatnego świadczenia usług za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu nie został spełniony. W świetle powyższego nieodpłatne przekazanie Gminie rozbudowanej infrastruktury drogowej i zmodyfikowanej infrastruktury towarzyszącej realizowanej w związku z przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na budowie centrum handlowo-rozrywkowego „M” nie będzie podlegało przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Odnośnie wskazanych we wniosku wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego, interpretacji indywidualnej stwierdzić należy, że wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zamiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wykazywanego na fakturach zakupowych dokumentujących ponoszone koszty realizacji przekazywanej infrastruktury drogowej i towarzyszącej oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego zostanie wydana odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.