Czy opisane systemy sprzedaży można uznać za systemy sprzedaży premiowej, a co za tym idzie, czy przyznawane w ich ramach nagrody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof)?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPB2/415-226/09/PS

Hasła tematyczne: nagrody, przychody z innych źródeł, sprzedaż premiowa, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2009 r. (data wpływu 3 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wyrobów elektrycznych marki „m” (dalej: towary), co istotne jest wyłącznym importerem towarów na rynku polskim.

Spółka funkcjonuje na rynku, który cechuje się wysoką konkurencyjnością, w związku z czym, w celu utrzymania swojego udziału w rynku zmuszona jest do prowadzenia działań marketingowych mających na celu stałą stymulację sprzedaży oferowanych towarów.

Spółka nie dysponuje własną siecią sprzedaży, w związku z tym sprzedaż towarów dokonywana jest do hurtowni. Hurtownie zaś sprzedają je do klientów końcowych, bądź też do punktów sprzedaży detalicznej, które z kolei sprzedają je klientowi finalnemu. Opisana struktura dystrybucji stanowi ściśle powiązany ze sobą mechanizm: hurtownie składają zlecenia na towary, które są kupowane a następnie zbywane punktom sprzedaży detalicznej, czy też klientom końcowym. W rezultacie Spółka jako wyłączny importer towarów, a tym samym pierwotne ogniwo struktury sprzedaży nie może ograniczać się tylko do podejmowania działań zmierzających do intensyfikacji sprzedaży produktów do hurtowni. Dla utrzymania odpowiedniego poziomu obrotów Spółka musi podejmować działania marketingowe adresowane zarówno do pośredników (hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej) jak i do finalnych nabywców produktów znajdujących się w asortymencie Spółki. Jednocześnie, mając na uwadze, iż wyniki sprzedaży Spółki są bezpośrednio sprzężone z wynikami sprzedaży pośredników, Spółka musi podejmować działania promocyjne także względem pracowników hurtowni odpowiedzialnych za generowanie sprzedaży towarów – pracownicy cl są bowiem bezpośrednio odpowiedzialni zarówno za poziom zamówień (zakupów) realizowanych przez hurtownie w Spółce, jak i za poziom i profil sprzedaży hurtowni.

W związku z tym Spółka, w celu realizacji ustalonych wyników sprzedażowych towarów, planuje wdrażać systemy sprzedaży, których adresatami będą dwie grupy podmiotów:

  1. Nabywcy towarów znajdujących się w asortymencie Spółki dokonujący zakupów w hurtowniach (punkty sprzedaży detalicznej, odbiorcy końcowi) – (dalej: dalsi odbiorcy),
  2. Pracownicy kontrahentów Spółki zatrudnieni w hurtowniach, które są pośrednikami w obrocie towarami oferowanymi przez Spółkę (dalej: pracownicy hurtowni).

Zasady konkursów.

Ad. 1 odnośnie dalszych odbiorców.

Spółka planuje stworzenie systemu, w którym w związku z zakupem towarów produkowanych przez Spółkę dalsi odbiorcy otrzymywać będą punkty. Po zebraniu określonej ilości punktów będą mogli oni wymienić punkty na nagrody (alternatywnie przewiduje się, iż zamiast punktów, do nabycia prawa do nagrody konieczne będzie przedstawienie odpowiedniej ilości kodów kreskowych przypisanych towarom sprowadzanym przez Spółkę). Aby odebrać nagrodę, uprawnieni będą musieli zwrócić się z wnioskiem do Spółki, która po sprawdzeniu ilości punktów /autentyczności kodów przekaże odbiorcy odpowiednią nagrodę (nagroda dla dalszego odbiorcy).

Ad. 2 odnośnie pracowników.

Towary nabywane będą przez hurtownie na podstawie zamówień składanych przez pracowników hurtowni. Następnie hurtownie będą odsprzedawać towary do punktów sprzedaży detalicznej. Regulaminy sprzedaży mają przewidywać, iż nagrody będą przyznawane przez Spółkę, na podstawie okresowych wyników osiąganych przez poszczególne hurtownie. Nagrody przekazywane będą pracownikom tych hurtowni, które osiągną przewidziany pułap zakupów w Spółce. Odnośnie wyboru osoby uprawnionej do odbioru nagrody rozważane są dwa rozwiązania: a) w przypadku składania zamówień imiennych (tzn. gdy w imieniu hurtowni zakupy realizują poszczególni pracownicy) nagrody przyznane będą pracownikom, których zamówienia osiągną zakreślony przez Spółkę pułap, b) w pozostałych przypadkach nagrody wydane będą osobie wskazanej przez kierownictwo hurtowni, jako osobie mającej decydujący wpływ na strukturę zakupów. Nagrody wydawane będą zatem na rzecz imiennie wskazanych pracowników za pokwitowaniem odbioru (nagroda dla pracownika hurtowni).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisane powyżej systemy sprzedaży można uznać za systemy sprzedaży premiowej, a co za tym idzie, czy przyznawane w ich ramach nagrody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof)…

W ocenie Spółki, nagrody przyznawane w ramach opisanych powyżej systemów sprzedaży, zarówno na rzecz pracowników hurtowni jak i na rzecz dalszych odbiorców, wydawane są w ramach sprzedaży premiowej, w związku z czym uznać należy, iż korzystają one ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof (oczywiście przy zachowaniu opisanych w tym przepisie warunków), a co za tym idzie na Spółce nie będą ciążyły w związku z wydaniem nagród obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko spółki wynika z poniższych argumentów.

Uwagi ogólne:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 updof wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

  • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,
  • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
  • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Z uwagi na to, że przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji pojęcia „sprzedaży premiowej" należy w tym zakresie odwołać się do leksykalnego rozumienia tego terminu oraz praktyki postępowania organów skarbowych.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, premia jest „nagrodą za coś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagradzaną". Tak więc, jeżeli przyjmiemy tę definicję premii to jako sprzedaż premiową powinniśmy rozumieć sprzedaż towaru, z którą związana jest jakaś korzyść dla kupującego, która to korzyść skłania go do dokonania zakupu określonego produktu wytwarzanego przez konkretnego producenta. Oferowana kupującemu korzyść stanowi jeden z elementów rywalizacji rynkowej, przy użyciu którego producent stara się zachęcić do zakupu jego produktu i tym samym uzyskać przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku.

Zbieżne z powyższym rozumienie sprzedaży premiowej – odnajdujemy także w definicjach, którymi posługują się organy administracji skarbowej. W ocenie tych organów generalnie należy przyjąć, iż za nagrody przyznawane w ramach sprzedaży premiowej uznaje się nagrody za dokonanie określonych zakupów – nagrody mające na celu zachęcenie nabywców do zakupu towarów danego producenta, które jednocześnie wpływają na wzrost osiąganych przez niego przychodów. Taką definicję sprzedaży premiowej wskazują organy skarbowe w treści swoich interpretacji podatkowych (np. Urząd Skarbowy w Kozienicach, pismo nr 1408/PD/415-6/07 z dnia 21 maja 2007 r., Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, pismo nr 1472/DPC/415-52/06/PK z dnia 14 lipca 2006 r.).

Nagrody dla dalszych odbiorców.

Jak wynika z opisanego powyżej stanu faktycznego planowany przez Spółkę system zapewnić ma lojalność dalszych odbiorców – skłonić ich do dokonywania zakupów towarów oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem hurtowni. Po zebraniu określonej ilości punktów/kodów kreskowych odbiorcy zgłaszać będą mogli się po nagrody, które wydawane będą bezpośrednio przez Spółkę. Tym samym Spółka premiować będzie lojalność dalszych odbiorców wobec jej towarów wyrażającą się w systematycznym dokonywaniu ich zakupów. Innymi słowy, fakt wydania nagrody będzie bezpośrednio zależny od dokonania zakupu towarów, których wyłącznym dystrybutorem na terenie kraju jest Spółka. Oznacza to. iż wprawdzie zakupy ze strony dalszych odbiorców realizowane są za pośrednictwem hurtowni, niewątpliwie jednak mają zasadniczy wpływ na poziom sprzedaży Spółki.

Tak uwarunkowane zasady wydawania nagród dla dalszych odbiorców uprawniają do postawienia tezy, iż otrzymywane przez nich nagrody będą nagrodami wydawanymi w ramach sprzedaży premiowej i w związku z tym winny korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof.

Przedstawione przez Spółkę stanowisko znajduje także potwierdzenie w aktualnej praktyce organów skarbowych w zakresie interpretacji pojęcia sprzedaży premiowej oraz zwolnienia od podatku dochodowego na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof. Jako reprezentatywne w tym zakresie należy uznać Postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2008 r. (ILPB1/415-381/08-3/RP).

W stanie faktycznym zbliżonym do przedstawionego przez Spółkę w toku niniejszego postępowania Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z dnia 31 maja 2007 r. (1472/ROP1/423-109/09/RM) uznał, iż nagrody wydawane przez organizatora promocji kwalifikują się do uznania ich za spełniające warunki do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof (sprzedaż premiowa).

Zbliżona szeroka interpretacja pojęcia nagród wydawanych w ramach sprzedaży premiowej przedstawiona została także w treści postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2007 r. (1472/ROP1/423-173/07/KM).

Nagrody dla pracowników hurtowni.

Jak zostało to już wspomniane powyżej, Spółka w celu utrzymania odpowiedniego poziomu obrotów, z uwagi na wieloszczeblową strukturę sprzedaży, zmuszona jest do prowadzenia również akcji marketingowych skierowanych do pracowników hurtowni pośredniczących w obrocie towarami znajdującymi się w ofercie spółki. Planowane przez Spółkę konkursy będą skierowane do pracowników zatrudnionych w hurtowniach współpracujących ze Spółką, którzy odpowiedzialni są w swoich zakładach pracy za składanie zamówień na towary produkowane przez Spółkę. W związku z pełnieniem tej funkcji przez pracowników Spółka w sposób szczególny zainteresowana jest w zaangażowaniu ich do jak najbardziej intensywnego zakupu towarów od Spółki, jak i jak najbardziej skutecznej sprzedaży towarów do punktów sprzedaży detalicznej – w konsekwencji, oferta promocyjna kierowana do pracowników hurtowni przekładać ma się na zwiększenie poziomu zamówień składanych Spółce przez hurtownie.

Odnosząc powyższe zasady do przedstawionej uprzednio definicji pojęcia „sprzedaży premiowej" należy stwierdzić, iż nagrody dla pracowników hurtowni winny być uznane za wydawane także w ramach sprzedaży premiowej. Wynika to z faktu, iż prawo do nagrody uzależnione jest bezpośrednio od jednego czynnika, którym jest wolumen dokonanych przez danego pracownika w imieniu hurtowni zakupów towarów. Faktycznym decydentem w zakresie dokonywanych przez hurtownie zakupów są odpowiednio umocowani pracownicy hurtowni, tym samym, pomimo, iż nabywcą towarów są hurtownie, to jednak faktycznie decyzje w tym zakresie podejmują pracownicy – stąd też Spółka planuje premiować właśnie pracowników – to ich decyzje bezpośrednio przekładają się bowiem na poziom sprzedaży Spółki. W efekcie, zdaniem Spółki, nagrody dla pracowników uznać można za nagrody przyznawane w ramach sprzedaży premiowej. Co w konsekwencji prowadzi do wniosku, iż należy zakwalifikować je jako spełniające warunki do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w treści art. 21 ust. 1 pkt 68 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być warunki:

  • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,
  • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
  • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

„Sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nagrody przyznawane przez Wnioskodawcę otrzymują między innymi właściciele punktów sprzedaży detaliczni, dla których stanowią one przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz klienci indywidualni. Nie zawierają oni jednak z Wnioskodawcą umów sprzedaży, a zatem nie jest to sprzedaż premiowa. Również nagroda wręczona pracownikom hurtowni nie dokonującym zakupu we własnym imieniu, lecz w imieniu i na rzecz swego pracodawcy nie stanowi sprzedaży premiowej.

Wobec powyższego ww. nagroda nie jest nagrodą związaną ze sprzedażą premiową. Jej wartość (bez względu na wysokość) nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi natomiast dla ww. klientów indywidualnych i pracowników hurtowni w myśl art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy przychód z innych źródeł. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” oznacza, iż przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów stanowią przychody objęte tym przepisem. Na podmiocie wypłacającym ww. nagrody nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wartości tych nagród co potwierdza treść art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl którego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (PIT 8C).

Reasumując, w świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego zdarzenia przyszłego, nagrody przyznane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową. W związku z tym nagrody te nie są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści pism wskazanych w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż orzeczenia organów podatkowych co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego; tym samym nie stanowią podstawy prawnej wydanej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.