Spełnione zostały przesłanki dające wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przedmiotową inwestycją. Wnioskujący jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a wybudowane obiekty będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (wynajem). Wnioskujący może zatem obniżać podatek należny o podatek naliczony z faktur inwestycyjnych. Obniżenia tego należy dokonać w deklaracji VAT-7 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP1-443-261/09-2/JL

Hasła tematyczne: deklaracja podatkowa, działalność gospodarcza, lokal użytkowy, wynajem

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2009 r. (data wpływu 16.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.03.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Z tytułu prowadzonej działalności jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2008 roku wnioskodawca podpisał umowę na uczestnictwo w inwestycji budowy apartamentów pod wynajem. Umowa z inwestorem zawiera klauzulę, że budowane apartamenty będą wynajmowane jako lokale użytkowe i w związku z tym faktury VAT na wynajem wnioskodawca wystawiał będzie z 22% stawką podatku VAT.

Obecnie Inwestor wystawia częściowe faktury VAT na kolejne etapy budowy, a wnioskodawca w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT obniża podatek należny o podatek naliczony wykazany w tych fakturach.

Faktury za tą inwestycję wnioskodawca wykazuje w poz. 46, 47 deklaracji VAT-7 (nabycia towarów i usług zaliczanych u podatników do śr. trwałych) łącznie z fakturami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur inwestycyjnych…
  2. Czy wnioskodawca może odliczeń tych dokonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na deklaracji VAT-7…

Zdaniem wnioskodawcy ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego i ma prawo, a nawet obowiązek wykazywać tą inwestycję na jednej deklaracji VAT-7, łącznie z działalnością gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Podatnikami podatku VAT, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny (art. 86 ust. 10 ustawy). Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (ust. 11). Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Zgodnie z art. 99 ust.1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Na ogólnych zasadach, wynikających z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), jeżeli 25. dzień danego miesiąca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny do pracy – termin złożenia deklaracji przesuwa się na pierwszy, kolejny dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Należy podkreślić, iż obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jest podstawowym prawem podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny. Podatnik może z tego prawa skorzystać w granicach określonych przepisami, lecz nie jest to jego obowiązek. Skorzystanie z tego prawa następuje w wyniku złożenia deklaracji podatkowej lub korekty deklaracji podatkowej. Określając zasadność obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze fakt, iż dokonanie tego odliczenia jest możliwe tylko pod warunkiem istnienia związku dokonanego zakupu z czynnościami uprawniającymi do dokonania tego odliczenia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2008 roku wnioskodawca podpisał umowę na uczestnictwo w inwestycji budowy apartamentów pod wynajem. W związku z tą inwestycją wnioskujący jako współinwestor ponosi wydatki, nabywa towary i usługi. Wybudowane apartamenty będą wynajmowane jako lokale użytkowe i w związku z tym faktury VAT na wynajem wnioskodawca wystawiał będzie z 22% stawką podatku VAT. Obecnie Inwestor wystawia częściowe faktury VAT na kolejne etapy budowy, a wnioskodawca obniża podatek należny o podatek naliczony wykazany w tych fakturach.

W świetle przedstawionych we wniosku okoliczności oraz cyt. przepisów należy stwierdzić, iż spełnione zostały przesłanki dające wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przedmiotową inwestycją. Wnioskujący jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a wybudowane obiekty będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (wynajem). Wnioskujący może zatem obniżać podatek należny o podatek naliczony z faktur inwestycyjnych. Obniżenia tego należy dokonać w deklaracji VAT-7 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.