Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z zapisami art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od otrzymanych nieodpłatnie obiektów infrastruktury portowej stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodów?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPB3/423-129/09/AW

Hasła tematyczne: amortyzacja, koszty uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne, port morski, środek trwały, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Koszty uzyskania przychodów –> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2009 r. (data wpływu 12 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2009 r. (data wpływu 28 maja 2009 r.) dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wykładni art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a) tej ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wykładni art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a) tej ustawy. Niniejszy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 maja 2009 r. (data wpływu 28 maja 2009 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 27 stycznia 2004 r. Wnioskodawca oraz D. S.A. aktem notarialnym Repertorium A zawarły umowę dzierżawy nieruchomości oraz budowy i eksploatacji terminalu kontenerowego.

Zgodnie z zapisami paragrafu 6 ust. 1 zawartej umowy, D. zobowiązane było do wybudowania „na własny koszt i ryzyko terminalu kontenerowego, obejmującego budowę, co najmniej dwóch stanowisk dla statków przewożących kontenery wraz z odpowiednimi urządzeniami do ich obsługi, wraz z budową odpowiedniego toru wodnego i obrotnicy i innych niezbędnych … budowli hydrotechnicznych, zapewniających dostęp statków do Terminalu od strony morza…”. Tor wodny, obrotnicę i inne budowle hydrotechniczne D. wykonywało, jako inwestor zastępczy Wnioskodawcy. Wybudowane obiekty zostaną przez D. nieodpłatnie przekazane Wnioskodawcy. Przekazywane obiekty stanowią elementy infrastruktury portowej, co oznacza, że mogą być przedmiotem obrotu. Z chwilą nieodpłatnego otrzymania obiektów infrastruktury portowej, Wnioskodawca – zgodnie z zapisami art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – rozpozna przychód podatkowy.

Wnioskodawca, jako podmiot zarządzający portem korzysta z zapisów art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. zgodnie z zapisami tego przepisu zwalnia swoje dochody „w części przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 685)”. Osiągnięte przychody (w tym także przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania elementów infrastruktury portowej, będący przedmiotem niniejszego zapytania) Wnioskodawca wykaże w poz. 27 (przychody ze źródeł położonych na terytorium RP), a poniesione koszty w poz. 31 (Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 27) zeznania CIT-8. Oznacza to, że – co do zasady – dochód z nieodpłatnego otrzymania przedmiotowych elementów infrastruktury portowej wykazywany jest jako dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W uzupełnieniu złożonym w dniu 28 maja 2008 r. Jednostka wskazała, iż – zgodnie z celem dla jakiego powstała Spółka – cały jej dochód jest przeznaczony na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, nieodpłatne nabycie obiektów infrastruktury portowej nie stanowi dochodu, który korzysta na podstawie innych przepisów z zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z zapisami art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od otrzymanych nieodpłatnie obiektów infrastruktury portowej stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodów…

Zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a-16m od nieodpłatnie otrzymanej infrastruktury portowej będą stanowiły podatkowe koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z zapisami art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Stosownie do zapisów art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają (z zastrzeżeniem art. 16c tej ustawy) stanowiące własność lub współwłasność, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku środki trwałe wykorzystywane przez podatnika na cele związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie odpowiednich umów.

Z zapisów art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie nie stanowiło podatkowego przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania tych środków trwałych lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego. W przypadku Wnioskodawcy, nabycie infrastruktury portowej stanowiło przychód podatkowy, co oznacza, że rozważyć należy warunek drugi, tj. czy dochód z tytułu nabycia został zwolniony od podatku dochodowego. Zdaniem Spółki, dochód z tytułu nieodpłatnego nabycia obiektów infrastruktury portowej nie zostanie zwolniony od opodatkowania, bowiem Wnioskodawca zwalnia od opodatkowania dochód całej Spółki, nie zaś dochód z tej jednej transakcji.

Dodatkowo Spółka wyjaśniła, iż dochód z tytułu nieodpłatnego otrzymania infrastruktury portowej zostanie uwzględniony dla celów obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym – przychód z nieodpłatnego otrzymania obiektów infrastruktury portowej zostanie zsumowany z pozostałymi przychodami przez nią uzyskiwanymi i wykazany w zeznaniu CIT-8 w pozycji „przychody ze źródeł położonych na terytorium RP”. Równowartość dochodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania obiektów infrastruktury portowej jest jednym ze składników całkowitego dochodu osiągniętego przez Spółkę ze wszystkich źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przychód rozpoznawany przez Jednostkę – z chwilą nieodpłatnego otrzymania obiektów infrastruktury portowej – zostanie wykazany wraz z innymi przychodami w poz. 27 (Przychody ze źródeł położonych na terytorium RP) zeznania CIT-8, zaś w poz. 31 (Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 27) tego zeznania zostaną wykazane koszty uzyskania przychodów.

W poz. 8 załącznika CIT–0 (załącznika do zeznania CIT-8) – dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy – przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w tym przepisie (art. 17 ust. 1 pkt 4a-4p, 4u, 5, 5a, 21, 26, 37, 39, 40 i 42-46) Wnioskodawca wykaże dochód przeznaczony na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopiero tak wykazany dochód Spółka zwolni od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Jednostki powyższe oznacza, że dochód z tytułu nieodpłatnego otrzymania infrastruktury portowej nie został zwolniony od opodatkowania.

Tak więc – w ocenie Spółki – nabycie obiektów infrastruktury portowej stanowić będzie przychód z nieodpłatnego otrzymania obiektów infrastruktury portowej, a dochód z tej transakcji nie został przez Jednostkę zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych (czego dowodem jest wykazanie przychodu w poz. 21 zeznania CIT-8).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Jak stanowi art. 7 ust. 2 ww. ustawy dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 685).

Powołany przepis został dodany przez art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967 ze zmianami).

Zgodnie z art. 2 niniejszej ustawy, podmiotem zarządzającym jest utworzony na podstawie tej ustawy podmiot powołany do zarządzania portem lub przystanią morską. Portem lub przystanią morską są akweny i grunty oraz związana z nimi infrastruktura portowa, znajdująca się w granicach portu lub przystani morskiej. Z kolei, przez infrastrukturę portową rozumie się znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu, przeznaczone do wykonywania przez podmiot zarządzający portem zadań, świadczenia usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy, przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego obejmuje, w szczególności:

 1. zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową,
 2. prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu,
 3. budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej,
 4. pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu,
 5. świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej,
 6. zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

Z treści powołanych przepisów wynika, że zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obejmuje wyłącznie dochody przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, jak również pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu.

Tak więc nie każdy dochód podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. Zwolniony jest tylko ten dochód, który jest przeznaczony na cele wymienione w ustawie. Przeznaczenie dochodów na inne cele, które mogą być przedmiotem działalności podmiotu zarządzającego, nie jest objęte zwolnieniem.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka otrzymała nieodpłatnie środki trwałe w postaci obiektów infrastruktury portowej. Z tego tytułu rozpoznała przychód podatkowy, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy podatkowej. Jednocześnie Spółka wskazała, iż cały jej dochód jest przeznaczony na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tak więc cały jej dochód – w oparciu o niniejszy przepis – podlega zwolnieniu od tego podatku.

W przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności, wszelkie ponoszone wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Szczególnym sposobem uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wydatków na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jest amortyzacja. Wydatki na ich nabycie nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu bezpośrednio, lecz pośrednio, poprzez dokonywane przez podatnika odpisy amortyzacyjne. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 6 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż skoro – jak wskazała Spółka – nieodpłatne nabycie infrastruktury portowej stanowiło przychód podatkowy, nabycie to nie stanowiło dochodu, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku, jednak cały dochód Spółki jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 26 tej ustawy, to odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nabytych nieodpłatnie środków trwałych nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż z uwagi na zakres wniosku, postawione pytanie i stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, nie poddano wykładni – w ramach tej interpretacji indywidualnej – kwestii, czy otrzymane elementy infrastruktury portowej spełniają definicję środka trwałego (środków trwałych) określoną w art. 16a ust. 1 ustawy podatkowej.

Norma zawarta w tym przepisie stanowi, iż amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty,
 • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, ul. Zwycięstwa 16/17, 80–219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.