Czy i na jakich zasadach należy opodatkować przychód (dochód) uzyskany z odpłatnego zbycia w drodze zamiany udziału we współwłasności nieruchomości nabytej w 2007r. drodze darowizny?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPBII/2/415-281/09/JG

Hasła tematyczne: darowizna, nieruchomości, udział, wspólność, zamiana

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2009r. (data wpływu do tut. Biura 16 marca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z zamiany udziału w nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego z zamiany udziału w nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 7 grudnia 2007r. na podstawie aktu notarialnego wnioskodawca w drodze darowizny otrzymał od matki działkę nr 167/1 o pow. 0,2629 ha (dwadzieścia sześć arów 29 m kw.) – grunt orny, niezabudowany. Od działki jest płacony podatek rolny.

W sierpniu 2008r. dokonał wydzielenia drogi dojazdowej wewnętrznej. Droga ta powstała z części działki wnioskodawcy o nr 167/1 i części sąsiedniej działki nr 165/1 i 166/1, należącej do XX. W związku z powyższym wnioskodawca i XX w dniu 27 sierpnia 2008r. zawarli w formie aktu notarialnego umowę zamiany. Na mocy postanowień tej umowy:

  • XX przeniósł na wnioskodawcę własność #189; części niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 166/4 i 165/4 o łącznej pow. 0,0640 ha (sześćset czterdzieści m kw.) natomiast
  • wnioskodawca przeniósł na XX własność #189; części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 167/3 o pow. 0,0593 ha (pięćset dziewięćdziesiąt trzy m kw.).

Strony umowy oświadczyły, że wartość zamienianych udziałów jest równa i wynosi po 20.000 zł oraz, iż w związku z dokonaną zamianą nie czynią między sobą żadnych dopłat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wyżej opisaną umową zamiany wnioskodawca winien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych oraz czy wydzielona droga dojazdowa służąca do przejazdu i przychodu osób stanowi zysk…

Zdaniem wnioskodawcy, w związku z wydzieleniem części działki na wyżej opisaną drogę nie uzyskał on żadnych korzyści finansowych. Poniósł koszty związane z wydzieleniem drogi (akt notarialny, geodeta, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z księgi wieczystej). Wnioskodawca wskazał ponadto, że jego działka jest zbyt wąska aby mogła spełniać warunki zabudowy i jest gruntem ornym niezabudowanym. Wnioskodawcy wskazał również, iż jego zdaniem nie powinien zapłacić podatku, gdyż nie uzyskał żadnego dochodu. Droga będzie służyć do przejazdu i przychodu osób.

Powodem złożenia wniosku były rozbieżne informacje uzyskane w Urzędzie Skarbowym oraz Krajowej Infolinii Podatkowej odnośnie zasad opodatkowania w przedstawionym stanie faktycznym.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przypadku zamiany okres ten odnosi się do każdej z osób dokonujących zamiany.

Wskazane w powyższym przepisie „odpłatne zbycie" oznacza przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Aby dana czynność miała charakter odpłatny nie zawsze musi jej towarzyszyć świadczenie pieniężne i przepływ gotówkowy. Forma bezpośredniej wymiany towarów jaką jest umowa zamiany, uregulowana w art. 603 i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), w wyniku której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy, również stanowi odpłatne zbycie rzeczy. Ekwiwalentem w tym wypadku jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne.

Wobec powyższego, zamiana nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zamiana ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono m. in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, miały jednak zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007r.

Ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1316) ponownie zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku nieruchomość (udział) będąca przedmiotem umowy zamiany została nabyta w drodze darowizny w dniu 7 grudnia 2007r., a zatem określając zasady opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia tej nieruchomości (udziału) należy stosować zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.

W myśl art. 30e ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) dochód ustala się u każdej ze stron umowy i dochodu tego nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, a także innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Przepis ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio (art. 19 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d tej ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego, wynika, że wnioskodawca zawarł umowę zamiany, której przedmiotem był udział wynoszący 1/2 niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 167/3, powstałej w wyniku podziału działki 167/1, nabytej w drodze darowizny w dniu 7 grudnia 2007r. Odpłatne zbycie udziału w działce 167/3 nastąpiło wiec przed upływem 5 lat pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, a zatem stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fakt, iż działka będąca przedmiotem umowy zamiany została wydzielona na drogę dojazdową wewnętrzną nie ma wpływu na zasadność opodatkowania zawartej umowy zamiany.

Wyjaśnić także należy, iż dla skutków podatkowych zawarcia ww. umowy zamiany nie ma również znaczenia fakt, że pomiędzy stronami nie dojdzie do dopłat i innych rozliczeń finansowych, a także że wartość zbywanych udziałów jest równa.

Stanowisko wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.

Wskazane zasady opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) wynikają wprost z przepisów prawa, a zatem wskazana we wniosku okoliczność uzyskania rozbieżnych informacji w organach podatkowych nie może mieć wpływu na ocenę stanowiska wnioskodawcy.

Do wniosku wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Wobec tego niniejszą interpretację wydano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.