Prawo do zastosowania 0% stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP2/443-234/09/AP

Hasła tematyczne: dostawa wewnątrzwspólnotowa, nowy środek transportowy, obniżenie stawki podatku, samochód

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Podatnicy i płatnicy –> Inni podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2009 r. (data wpływu 23 marca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania 0% stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania 0% stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zamierza Pan dokonać wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów na rzecz nabywcy z innego państwa członkowskiego. Dowodami potwierdzającymi transakcję będą:

 • kopia faktury,
 • zamówienie,
 • deklaracja VAT-22 potwierdzona przez klienta, zawierająca oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy,
 • dowód zapłaty.

W momencie dostawy będzie Pan posiadał w dokumentacji następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres lub miejsce zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz ich nabywcy – na fakturze i zamówieniu,
 • adres, pod który przewożone są towary znajdujące się na fakturze lub zamówieniu (w przypadku innego adresu nabywca złoży oświadczenie),
 • ilość oraz określenie towaru – na fakturze i zamówieniu,
 • potwierdzenie odbioru faktury oraz towaru (przy wydaniu samochodu),
 • rodzaj i nr rejestracyjny zbywanego środka transportu (wg tablic tymczasowych) – na fakturze lub innym dokumencie (np. polisie ubezpieczeniowej),
 • datę dostawy i podpisy podatnika i nabywcy – na fakturze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ma Pan prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku posiadania wymienionych dokumentów…

Zdaniem Wnioskodawcy, posiadanie wymienionych dokumentów upoważnia do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (samochodu) ze stawką 0% w rozliczeniu za okres, w którym dostawa została dokonana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jednakże w myśl ust. 2 tegoż artykułu, cyt. powyżej przepis stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Na mocy art. 16 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15, jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy.

Stosownie do treści art. 41 ust. 3 cytowanej ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42.

W art. 42 ustawy zostały określone warunki, od spełnienia których uzależnione jest zastosowanie ww. preferencyjnej stawki podatku. I tak, zgodnie z ust. 1 tego przepisu, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy warunki, o których mowa w cyt. powyżej ust. 1 pkt 1 tego artykułu, uznaje się za spełnione również wówczas, gdy nie są spełnione wymagania w zakresie:

 1. nabywcy – w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4 tj. w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu,
 2. dokonującego dostawy – w przypadku, o którym mowa w art. 16.

Rodzaje dowodów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy zostały wymienione w ust. 3 i 4 oraz w ramach poszerzenia katalogu (w charakterze dopełniającym) w ust. 11 tego artykułu.

Ustawodawca nie określił danych, jakie mają zawierać dowody, o których mowa wyżej, wskazał jednakże, iż muszą one potwierdzać wywóz towarów z kraju oraz dostarczenie ich nabywcy.

Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 6 ustawy, w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu dla nabywcy, który nie podał dla tej czynności numeru identyfikacyjnego, nadanego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, podatnik wystawia fakturę w trzech egzemplarzach; oryginał faktury jest wydawany nabywcy; jedną z kopii faktury podatnik pozostawia w swojej dokumentacji, drugą przesyła w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy do biura wymiany informacji o podatku VAT.

Jednocześnie, w myśl art. 42 ust. 6 ustawy, w każdym przypadku, w którym ma zastosowanie art. 106 ust. 6, podatnik wystawia „dokument wywozu”. Dokument ten, stosownie do art. 42 ust. 5 powinien zawierać dane umożliwiające prawidłową identyfikację podatnika dokonującego dostaw i nabywcy oraz nowego środka transportu, w szczególności:

 1. dane dotyczące podatnika i nabywcy,
 2. dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek transportu,
 3. datę dostawy,
 4. podpisy podatnika i nabywcy,
 5. oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy,
 6. pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt 5.

Należy w tym miejscu wskazać, iż stosownie do ust. 7 powyższego artykułu, „dokument wywozu” wypełnia się w trzech egzemplarzach, z których: jeden jest wydawany nabywcy, drugi – podatnik pozostawia w swojej dokumentacji, trzeci – podatnik przesyła wraz z fakturą, o której mowa w art. 106 ust. 6, do właściwej jednostki, która na podstawie art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz Urz UE L 264 z 15.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 01, str. 392), dokonuje z innymi państwami członkowskimi wymiany informacji o podatku oraz o podatku od wartości dodanej, zwanej „biurem wymiany informacji o podatku VAT”.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż zamierza Pan dokonać na rzecz kontrahenta z UE dostawy samochodu. Z opisanych we wniosku dokumentów, które – jak Pan wskazał – będą potwierdzały ww. transakcję należy wnosić, iż dostawa będzie dotyczyła nowego środka transportu. Wynika to z faktu, iż wśród posiadanych przez Pana dokumentów będzie m. in. dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej VAT-22. Ponadto na ww. dokumencie nabywca podpisze oświadczenie o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy. Powyższe wskazuje, iż wywóz nastąpi bez użycia innego środka transportu (przewozowego).

We wniosku nie wskazano, czy nabywca jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, a także czy Pan jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Należy zaznaczyć, że z uwagi na treść powołanego wyżej art. 42 ust. 2, w którym ustawodawca zastosował – wobec dostawców i nabywców nowych środków transportu – wyłączenie od obowiązku posiadania numerów identyfikacyjnych, nie posiadanie tych numerów nie jest przeszkodą do uznania takiej transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę nowych środków transportu. Dokonujący tej dostawy jest jednakże, na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy, zobligowany do posiadania dowodów wskazanych w ust. 5 tegoż artykułu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż w momencie dostawy będzie Pan w posiadaniu dokumentów potwierdzających transakcję sprzedaży samochodu kontrahentowi z innego kraju UE, a także dowodu zawierającego zobowiązanie się nabywcy do wywozu samochodu poza terytorium kraju (oświadczenie nabywcy na dokumencie VAT-22).

Podkreślić trzeba, iż treść wspomnianego oświadczenia nabywcy, oprócz zobowiązania do wywozu nabytego środka transportu w terminie 14 dni od dnia dostawy, zawiera także klauzulę o znajomości przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących skutków niewywiązania się z obowiązku wywozu nowego środka transportu w ww. terminie. Ponadto oświadczenie to zobowiązuje nabywcę do powiadomienia władz podatkowych w państwie członkowskim przeznaczenia o nabyciu nowego środka transportu i zapłaty wszelkich należnych podatków.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 42 ust. 8 ustawy, w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, nabywca nowego środka transportu jest obowiązany pierwszego dnia po upływie tego terminu do zapłaty podatku od dokonanej na jego rzecz dostawy tego środka transportu.

W świetle tego zapisu, nabywca podpisując oświadczenie zawarte w „dokumencie wywozu”, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie dalszych czynności – w związku z nabyciem nowego środka transportu – mających na celu prawidłowe rozliczenie podatku wynikającego z takiej transakcji. W związku z powyższym, dostawca ma prawo zastosować stawkę 0%.

Jednakże należy wskazać, że aby mógł Pan do przedmiotowej transakcji zastosować 0% stawkę podatku, z posiadanych dokumentów i ze stanu faktycznego musi jednoznacznie wynikać, iż przedmiot transakcji stanowi nowy środek transportu w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie wskazał Pan, iż samochód, który zamierza sprzedać będzie spełniał ww. definicję. Jeśli zatem wskazane we wniosku pojęcie „określenie towaru znajdujące się na fakturze i zamówieniu” oznacza dane, z których wynika, iż samochód jest nowym środkiem transportu, a także wynikać to będzie z danych wskazanych w „dokumencie wywozu”, będzie miał Pan prawo do rozliczenia przedmiotowej transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i zastosowania 0% stawki podatku w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.