Odliczenie podatku w związku z realizowanym projektem.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP1/443-250/09/BK

Hasła tematyczne: prawo do odliczenia

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008 r. (data wpływu 23 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu pn. „Mój zawód – mój wybór – modyfikacja postaw nauczycieli na rynku pracy metodą qutplacementu” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu pn. „Mój zawód – mój wybór – modyfikacja postaw nauczycieli na rynku pracy metodą qutplacementu”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja realizowała projekt pn. „Mój zawód – mój wybór – modyfikacja postaw nauczycieli na rynku pracy metodą qutplacementu” w ramach priorytetu 2 – wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem działania 2.5 – promocja przedsiębiorczości), finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR 2004-2006) oraz środków budżetu. Fundacja realizowała projekt w ramach działalności statutowej i oświatowej w związku z powyższym nie miała możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT od wszystkich zakupów związanych z realizacją projektu. Dlatego też podatek VAT został zaliczony do wydatków kwalifikowanych. Fundacja jako podatnik podatku VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością opodatkowaną. Działalność opodatkowana Fundacji dotyczy sporadycznych działań związanych z wynajmem lub opracowaniem biznes planu itp. W podstawowej działalności statutowej, oświatowej jako zwolnionej od podatku VAT Fundacja nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów. Realizowany wyżej wymieniony projekt nie był i nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu społecznego w ramach ZPORR) i środków budżetu istniała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części od wszystkich zakupów związanych z realizacją projektu…

Zdaniem Wnioskodawcy przy realizacji przedmiotowego projektu Fundacja nie miała prawa do odliczenia podatku VAT w całości na zasadach obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług od wszystkich pozycji zakupów towarów i usług związanych z zrealizowanym projektem. Fundacja realizowała projekt w ramach działalności statutowej i oświatowej, które to działalności są zwolnione od podatku VAT, zgodnie z załącznikiem nr 4 (wykaz usług zwolnionych od podatku) do ww. ustawy: poz. 7, PKWiU 80 – usługi w zakresie edukacji, poz. 10, PKWiU 90 – usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe). W związku z powyższym Fundacja nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonanych zakupów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizował projekt pn. „Mój zawód – mój wybór – modyfikacja postaw nauczycieli na rynku pracy metodą qutplacementu”, finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR 2004-2006) oraz środków budżetu, w ramach działalności statutowej i oświatowej, które są zwolnione od podatku.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż z uwagi na to, że poniesione w ramach realizowanego projektu wydatki nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją tegoż projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.