Czy Powiat posiada możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z zamiarem realizacji projektu „Rozbudowa (…)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xxx na lata 2007-2013?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP1/443-375/09-4/AT

Hasła tematyczne: czynności niepodlegające opodatkowaniu, odliczenie podatku od towarów i usług, powiat, zadania publiczne

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2009 r. (data wpływu do: Izby Skarbowej w Poznaniu 23 marca 2009 r., Biura KIP w Lesznie 26 marca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 maja 2009 r. (data wpływu 28 maja 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu realizowanego projektu pn. „Rozbudowa (…)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu realizowanego projektu pn. „Rozbudowa (…)”. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 maja 2009 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat zamierza przystąpić do konkursu o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa (…)” w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xxx na lata 2007-2013. Zarząd Powiatu wykonuje zadania publiczne przy pomocy jednostek organizacyjnych Powiatu, m. in. przez Starostwo Powiatowe – Urząd. Urząd ten działa jako jednostka budżetowa, ma nadany numer NIP i REGON. Beneficjentem środków unijnych zgodnie z zapisami RPO może być jednostka samorządu terytorialnego – a więc Powiat. Jednostka budżetowa – Starostwo Powiatowe – nie posiada osobowości prawnej i nie może być beneficjentem. Podczas realizacji tego zadania faktury będą wystawiane na Beneficjenta, czyli na Powiat. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Starostwo Powiatowe – Urząd jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących najmu, dzierżawy, zarówno majątku własnego, jak i Skarbu Państwa. W związku z tymi czynnościami należny podatek VAT jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego wraz z miesięczną deklaracją VAT-7. Interpretując zapis art. 86 ustawy o podatku VAT, należy stwierdzić, że Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, ponieważ Powiat nie zajmuje się sprzedażą towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku VAT. Jako jednostka samorządu terytorialnego – Powiat ma nadany numer NIP (…) i składa deklarację VAT-7 (zerowe). Powiat wykonuje określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej. Do jego zadań należy m. in. obowiązek prowadzenia i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Jedną z jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących jego zadania jest Dom Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych. Jest to placówka stacjonarna stałego lub okresowego pobytu świadcząca usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodnie z standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców domu. W budżecie Powiatu (Wieloletnim Planie Inwestycyjnym) na lata 2009-2010 zostało zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne – „Rozbudowa (…)”. Efektem realizacji ww. inwestycji będzie rozbudowa budynków mieszkalnych dla pensjonariuszy domu pomocy społecznej spełniających określonych rozporządzeniem standardów. W związku z tym, iż usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej są usługami opieki społecznej (PKWiU 85) i wraz z usługami w zakresie ochrony zdrowia są wymienione w poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT jako usługi zwolnione od podatku VAT (podlegają tzw. zwolnieniu przedmiotowemu), a zakończona inwestycja nie będzie powodować innych czynności podlegających opodatkowaniu VAT, Powiat nie ma możliwości odzyskania podatku VAT (naliczonego) przy realizacji ww. projektu poprzez rozliczenie z podatkiem VAT należnym, bo taki nie wystąpi.

W uzupełnieniu wniosku, Powiat informuje, iż wykonuje określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym, w tym m. in. w zakresie pomocy społecznej (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Do zadań powiatu należy m. in. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób – art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.). Powiat posiadający osobowość prawną tworzy jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań powiatu, taką jednostką organizacyjną jest Dom Pomocy Społecznej. Odnośnie prawnych form władania nieruchomością, Powiat jako osoba prawna jest właścicielem mienia powiatu. W celu umożliwienia jednostce organizacyjnej prawidłowego gospodarowania nieruchomością, Powiat oddaje nieruchomość w tzw. trwały zarząd (forma prawna regulowana przez prawo w tym przez: art. 25a, art. 25b, art. 45, art. 82, art. 83 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu jest decyzją administracyjną i opłata z niej wynikająca nie podlega podatkowi VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Powiat posiada możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z zamiarem realizacji projektu pn. „Rozbudowa (…)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xxx na lata 2007-2013…

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa (…)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xxx na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a powołanej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat należą m. in. zadania w zakresie pomocy społecznej (art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu. Stosownie do art. 25b ww. ustawy powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu.

Według art. 43 ust. 1 ustawy, trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Na podstawie ust. 2 pkt 1 powołanego wyżej artykułu jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania. Jak stanowi ust. 5 powołanego przepisu, nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego – odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub czas oznaczony (art. 44 ust. 1 ustawy). Natomiast, w świetle art. 45 ust. 1 ustawy, trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje realizację projektu pn. „Rozbudowa (…)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xxx na lata 2007-2013. Efektem realizacji ww. inwestycji będzie rozbudowa budynków mieszkalnych dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, który świadczy usługi opieki społecznej (PKWiU 85), zwolnione od podatku VAT. Na mocy zapisów ustawy o samorządzie powiatowym realizując projekt Powiat wykonuje jedno z zadań własnych. Przedmiotowy budynek jest własnością Powiatu. W celu umożliwienia jednostce organizacyjnej prawidłowego gospodarowania ww. nieruchomością, Powiat na podstawie decyzji administracyjnej oddaje nieruchomość w tzw. trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej. Wnioskodawca wskazał, iż opłata wynikająca z decyzji wydanej w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nie podlega podatkowi VAT, a zakończona inwestycja nie będzie powodować żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, iż przekazanie przedmiotowego obiektu w trwały zarząd nastąpi na podstawie decyzji administracyjnej, a nie wskutek czynności opartej na zawartej umowie cywilnoprawnej. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności jednostek samorządu terytorialnego oddaje się bowiem w drodze decyzji w trwały zarząd (będący formą prawną władania nieruchomością) odpowiedniej jednostce organizacyjnej na czas oznaczony lub nieoznaczony. Przepisy art. 43 ust. 1 i ust. 5, art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z których wynika oddanie nieruchomości w trwały zarząd odpowiednim jednostkom organizacyjnym wskazują zatem na inny niż cywilnoprawny charakter tej czynności. W konsekwencji czynność ta nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (z uwagi na zwolnienie zawarte w powołanym wyżej § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego realizując inwestycję wykonywać będzie jedno z zadań własnych, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji planowanej inwestycji będącej następnie przedmiotem oddania w trwały zarząd wskazanej jednostce.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m. in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Powiat nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 10 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Powiat nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa (…)” na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, iż powołany przez Wnioskodawcę art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Należy również wskazać, iż w przedmiotowej interpretacji odniesiono się wyłącznie do kwestii objętych zapytaniem, nie ustosunkowano się natomiast do pozostałych zagadnień zawartych w opisie zdarzenia przyszłego. Powyższe odnosi się przede wszystkim do oceny, kto Starostwo Powiatowe czy Powiat – powinien się zarejestrować jako czynny podatnik podatku VAT i rozliczać ten podatek z Urzędem Skarbowym.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.