Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych w ramach opisanej inwestycji, gdyż będzie on związany z wykonywaniem czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP3/443-208/09-6/KT

Hasła tematyczne: inwestycje, odliczenie podatku, podatek od towarów i usług, powiat, prawo do odliczenia

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 13.03.2009r. (data wpływu 16.03.2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 14.04.2009r. (data wpływu 16.04.2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.03.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14.04.2009r. (data wpływu 16.04.2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IPPP3/443-208/09-2/KT z dnia 03.04.2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa dostępności P. Strefy Gospodarczej poprzez budowę drogi”. Zadanie to będzie finansowane ze środków budżetu Powiatu, oraz ze źródeł zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

W wyniku realizacji tego zadania Powiat będzie otrzymywał faktury VAT od wykonawców za następujące usługi i towary:

  1. opracowanie dokumentacji,
  2. nadzór inwestycyjny,
  3. roboty budowlane drogi.

Wybudowana droga będzie służyła mieszkańcom Powiatu i społeczności lokalnej do komunikacji. W związku z tym, że Powiat nie będzie pobierał żadnych opłat za korzystanie z nowo wybudowanej drogi, to zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) nie ma prawa do odliczenia podatku, ponieważ art. ten stanowi: „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikom, o których mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczanego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 nst.4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.”

Nie ma również prawa odzyskania podatku VAT w innej formie, gdyż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. (Dz.U. Nr 54 poz. 654.) stanowi: „Zwalnia się od podatku:

  1. Skarb Państwa
  2. Narodowy Bank Polski
  3. Jednostki budżetowe
  4. Fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 26 Iistopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. ze zm.).” W związku z powyższym samorządy powiatu są zwolnione z tego podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat nie ma prawa odliczenia podatku VAT z tytułu otrzymanych faktur w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa dostępności P. Strefy Gospodarczej poprzez budowę drogi”…

Powiat stoi na stanowisku, iż podatek naliczony przy fakturach wystawianych przez wykonawców nie jest możliwy do odzyskania w jakikolwiek prawnie dozwolony sposób, z uwagi na wymieniony art. 86 ust 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz art. 6 ust 3 ustawy z unia 15 lutego 1992r. o podatku od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654).

Wnioskodawca powołuje się również na przepisy o samorządzie powiatowym, tj. art. 4 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592), zgodnie z którym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie przepisu art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z powołanymi wyżej przepisami przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki:

  • odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz
  • towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, które generują podatek należny.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wskazać należy, iż jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat, należą m.in. zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno – budowlanej, gospodarki wodnej.

Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności ustawowej Powiat realizuje projekt „Poprawa dostępności P. Strefy Gospodarczej poprzez budowę drogi”, finansowany ze środków budżetu Powiatu oraz ze źródeł zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Inwestycja po zrealizowaniu służyć będzie mieszkańcom Powiatu i społeczności lokalnej a jej wykorzystanie nie będzie wiązało się z pobieraniem jakichkolwiek opłat, a zatem Powiat nie osiągnie przychodu z tego tytułu. Wynika z tego, że przedmiotowy projekt nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych, tym samym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy oraz okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych w ramach opisanej inwestycji, gdyż będzie on związany z wykonywaniem czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie informuje się, że w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku, w odniesieniu do drugiego z realizowanych przez Powiat projektów, tj. „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w P. Strefie Gospodarczej”, wydana została odrębna interpretacja indywidualna nr IPPP3/443-208/09-5/KT.

Ponadto tutejszy organ podkreśla, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia Powiatu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ zapytanie Wnioskodawcy dotyczyło jedynie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług. W celu uzyskania interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych należy zwrócić się z odrębnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.