Dostawa działek opodatkowana 22% podatku VAT.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-332/09-5/EWW

Hasła tematyczne: działki, grunty, opodatkowanie, podatek od towarów i usług, podatnik, podatnik podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntów

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2009 r. (data wpływu 16 marca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data wpływu 17 kwietnia 2009 r.) oraz pismem z dnia 12 maja 2009 r. (data wpływu 15 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data wpływu 17 kwietnia 2009 r.) oraz 12 maja 2009 r. (data wpływu 15 maja 2009 r.) o informacje doprecyzowujące Wnioskodawcę oraz opisane zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W 2007 r. Wnioskodawca zakupił wraz z małżonką aktem notarialnym działkę budowlano usługową o powierzchni 7800 m2. W chwili obecnej zamierza podzielić tę działkę na 5 części, z czego 3 części sprzedać.

Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą: sklep motoryzacyjny i warsztat samochodowy (z montażem samochodowych instalacji LPG). Jest czynnym podatnikiem VAT od dnia 1 kwietnia 2002 r.

Małżonka Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej i obecnie przebywa na urlopie wychowawczym.

Zakup działki nie był związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i nabycie nie odbyło się w ramach działalności gospodarczej. Przedmiotową działkę budowlaną nabyto w celu wybudowania domu jednorodzinnego.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał także, że głównym powodem planowanego podziału oraz sprzedaży części działki jest zbyt duża jej powierzchnia (7.800 m2). Z perspektywy czasu Wnioskodawca doszedł do wniosku, że działka o takiej powierzchni jest dla niego stanowczo za duża i dlatego planuje jej podział na mniejsze działki oraz sprzedaż ich części.

Ponadto, nieruchomość nie była i nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej. Nie była i nie jest także przedmiotem umowy najmu ani dzierżawy. Wnioskodawca nie podjął dotychczas żadnych działań na rzecz sprzedaży nieruchomości (np. ogłoszenie o sprzedaży, uzbrojenie działek itp.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż 3 z 5 działek wydzielonych z działki budowlano-usługowej, jeśli jeden z małżonków jest czynnym podatnikiem VAT, a drugi nie…

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie jest dokonywana w ramach działalności gospodarczej (wyrok NSA z dnia 29 października 2007 r. sygn. I FPS 3/07).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Zgodnie z ww. przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Pojęcie częstotliwości należy rozumieć jako zakładające powtarzalność czynności tego samego rodzaju. Przesłanki wskazujące na zamiar wykonywania pewnej czynności w sposób częstotliwy muszą istnieć w chwili wykonania usługi lub sprzedaży towaru.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca wraz z małżonką nabył w 2007 r. działkę budowlano usługową o powierzchni 7800 m2 w celu wybudowania domu jednorodzinnego.

Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą: sklep motoryzacyjny i warsztat samochodowy. Jest czynnym podatnikiem VAT od dnia 1 kwietnia 2002 r.

Zakup działki nie był związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i nabycie nie odbyło się w ramach działalności gospodarczej. Ponadto, nieruchomość nie była i nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej. Nie była i nie jest także przedmiotem umowy najmu ani dzierżawy. Wnioskodawca dotychczas nie podjął też żadnych działań na rzecz sprzedaży nieruchomości.

Zainteresowany doszedł do wniosku, że działka o takiej powierzchni jest dla niego stanowczo za duża i dlatego planuje jej podział na mniejsze działki oraz sprzedaż ich części. Zamierza on podzielić tą działkę na 5 części i 3 sprzedać.

W świetle przywołanych przepisów, zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy jest niezwykle istotny dla uznania, czy dana dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. O częstotliwym zamiarze wykonywania czynności w przypadku sprzedaży działek budowlanych świadczyć mogą takie fakty jak:

  • podział jednolitego areału gruntu na wiele odrębnych działek budowlanych,
  • przeznaczenie wyodrębnionych działek dla celów sprzedaży,
  • ilość aktów sprzedaży.

Oznacza to, iż zarówno wykonywanie zarejestrowanej działalności gospodarczej, jak i innych czynności w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, przesądzają o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przywołane przepisy stwierdzić należy, że podatnikami podatku VAT będą również osoby, które wykonały czynność jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy.

Kryterium prowadzenia działalności nie wyłącza bowiem z grona podatników osób fizycznych, jeśli dokonują one dostawy towarów w sposób stały, zorganizowany i powtarzalny.

Okoliczności sprawy wskazują, iż planowany podział nieruchomości na kilka mniejszych działek w celu ich sprzedaży, świadczy o zamiarze częstotliwego, powtarzalnego wykonywania czynności. Zaznaczyć przy tym należy, że o kwestii częstotliwości wykonywanej czynności nie decyduje czasookres jej wykonywania (tydzień, miesiąc, rok), ani też ilość dokonanych transakcji, tylko fakt powtarzalności określonej czynności.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę, które wydzielone zostaną z nieruchomości zakupionej w 2007 r. Przeniesienie własności gruntu w tak krótkim okresie po nabyciu może wskazywać, że jego zakup został dokonany w celu dalszej odsprzedaży. Można zatem założyć, że Zainteresowany występuje w charakterze handlowca, a więc spełnia przesłanki wynikające z art. 15 ustawy, aby uznać go za podatnika.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że sprzedaż przedmiotowych działek będzie nosić znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, a dokonujący dostawy tych działek Wnioskodawca, wykonywać będzie czynności o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu stawką podatku 22%. Podatnik dokonujący dostawy przedmiotowych gruntów nie może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Reasumując, dostawa przedmiotowych działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wg stawki podatku 22%, a Wnioskodawca jest obowiązany do odprowadzenia podatku z tytułu tej dostawy, jako podatnik podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.