Opodatkowanie przychody ze sprzedaży nieruchomości – ulga meldunkowa – okres zameldowania.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB2/436-34/09-5/MK

Hasła tematyczne: nieruchomości, sprzedaż, ulga meldunkowa, zameldowanie

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2009 r. (data wpływu 05 marca 2009 r.) uzupełnionym w dniu 07, 08 i 23 kwietnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. W dniach 07 i 08 kwietnia 2009 r. za pośrednictwem faksu oraz 23 kwietnia 2009 r. w formie pisma przesłanego drogą pocztową wniosek został doprecyzowany. W szczególności Wnioskodawczyni wskazała, że dotyczy on jednego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak zaznaczono w podatku od spadków i darowizn.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2007 r. sąd stwierdził nabycie przez Wnioskodawczynię spadku po babci zmarłej 28 listopada 2007 r. W nabytym mieszkaniu Zainteresowana była zameldowana od 16 stycznia 2001 r. i przez ten czas zamieszkiwała z babcią, która wymagała stałej opieki. Po śmierci babci Wnioskodawczyni chciała sprzedać mieszkanie. Obowiązujące przepisy podatkowe zwalniały Zainteresowaną z poniesienie opłaty pod warunkiem, że przez rok od śmierci babci (tj. nabycia spadku) nie wymelduje się z tego mieszkania i będzie tam zamieszkiwać. Wnioskodawczyni dotrzymała tego terminu i sugerując się informacjami jakie otrzymała od izby skarbowej, w dniu w którym mijał rok postanowiła zbyć nieruchomość. W związku z powyższym w dniu 28 listopada 2008 r. wymeldowała się. Po przedłożeniu oświadczenia o wymeldowaniu Zainteresowana uzyskała jednak informację, że nie powinna się wymeldować przed końcem roku kalendarzowego. W związku z zaistniałą sytuacją, następnego dnia Wnioskodawczyni zameldowała się ponownie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w związku z przedstawioną sytuacją dotyczącą wymeldowania się przez Wnioskodawczynię 28 listopada 2008 r. i ponownym zameldowaniem w następnym dniu, tj. 29 listopada 2008 r. będzie uznana przerwa w meldunku, czy też można to uznać za ciągłość w zameldowaniu…

Czy w tej sytuacji, przy sprzedaży nieruchomości Zainteresowana nie straci tzw. ulgi meldunkowej…

Jaki podatek będzie obowiązywał Wnioskodawczynię, gdyby nabytą nieruchomość chciała zbyć w chwili obecnej…

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedmiotowej sprawie została zachowana ciągłość zameldowania, gdyż pomiędzy wymeldowaniem a zameldowaniem nie było ani jednego dnia przerwy. Tym samym w opinii Zainteresowanej będzie Ona mogła zbyć nieruchomość nabytą w drodze spadku korzystając ze zwolnienia podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, póz. 176, ze zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
    – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku uległy zmianie zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, póz. 1316), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy zmienianej w art. 1 (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) stanowi, że spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

W przedstawionym stanie faktycznym śmierć spadkodawcy nastąpiła w dniu 28 listopada 2007 r. Zatem nabycie prawa, o którym mowa wyżej (tj. prawa do spadku) nastąpiło z dniem śmierci spadkodawcy, tj. w dniu 28 listopada 2007 r.

Zatem w myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi – 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 updof, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
    – jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit a) – d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje, że aby skorzystać ze zwolnienia w nim przewidzianego – okres zameldowania na pobyt stały ma być nie krótszy niż 12 miesięcy „przed datą zbycia”. Zatem okres ten odnosi się wyłącznie do daty zbycia powyżej cyt. prawa, a nie np. do daty jego nabycia albo daty wejścia w życie wymienionego przepisu. Nie jest więc konieczne, by podatnik był właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego przez cały ww. okres. Istotny jest tylko fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu czy budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na okres ww. 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Stosownie do art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. – zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Wymóg złożenia w terminie tego oświadczenia jest więc, obok zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym lokalu przez okres 12 miesięcy, warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia. Warunek ten wynika wprost z przepisu art. 21 ust. 21, dotyczącego zwolnień przedmiotowych, przez co stał się on nieodłącznym elementem regulacji dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia przychodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w myśl art. 8 ust. 3 powołanej ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy do których mają zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej, oświadczenie o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14 dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 28 listopada 2007 r. Wnioskodawczyni odziedziczyła w spadku nieruchomość, którą zamierza sprzedać.

W przedmiotowym lokalu Wnioskodawczyni była zameldowana od 16 listopada 2001 r. do 28 listopada 2008 r. oraz od 29 listopada 2009 r.

Powyższe oznacza, iż spełniony został warunek zameldowania w zbywanym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Tym samym należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że w wymaganym terminie Wnioskodawczyni złoży oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia określonego w tym przepisie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.