stawka podatku akcyzowego na naftę używaną do celów opałowych


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP3/443-175/09-2/SM

Hasła tematyczne: energia, obowiązek barwienia, olej opałowy, stawka, wyroby

Kategoria: Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) –> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. –> Wyroby energetyczne i energia elektryczna –> Wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2009 r. (data wpływu 05.03.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatkowej dla wyrobu o kodzie CN 2710 19 25 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2009 r. został złożony osobiście ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatkowej dla wyrobu o kodzie CN 2710 19 25.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Sp. z o.o. oferuje na polskim rynku klimatyzatory i piece grzewcze dostarczane przez holenderską firmę X, które sprzedawane są głównie poprzez sieciowe markety budowlane, takie jak …. W piecach wykorzystane zostały nowoczesne techniki spalania przy zastosowaniu elektronicznego systemu sterowania procesem spalania i wytwarzania energii cieplnej, dzięki czemu do absolutnego minimum ograniczona została emisja spalin towarzysząca zwykle procesowi spalania. Dla osiągnięcia powyższego efektu konieczne jest stosowanie specjalnego paliwa, o szczególnych parametrach technicznych w zakresie destylacji i gęstości, który jest wytwarzany specjalnie dla tego rodzaju pieców przez firmę X. Paliwo takie, o nazwie handlowej olej opałowy, Spółka sprowadza do Polski z Holandii, w pojemnikach 20 litrowych. Sprzedaż tego paliwa jest dokonywana przez Spółkę poprzez sieć marketów budowlanych, posiadających w swojej ofercie handlowej piece. Jest to więc produkt komplementarny w stosunku do oferowanych przez Spółkę systemów grzewczych.

Olej destyluje w 20% w temperaturze 210°C i w 90% w temperaturze 250°C, a jego gęstość jest niższa niż 890 kg/m3. Według Nomenklatury Scalonej (CN) zaliczony do grupy o kodzie CN 2710 19 25.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką akcyzy powinien być opodatkowany olej opałowy sklasyfikowany w grupie CN 2710 19 25, który ze względu na swoje przeznaczenie jest olejem opałowym, a który – w związku z regulacją zawartą w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. – nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia…

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przesłanką dla takiego stanowiska jest definicja paliw opałowych zawarta w przepisie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., która stanowi, iż: „Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów o których mowa w ust. 2,” . Wśród wyrobów energetycznych ustawodawca w art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. wymienia również wyroby objęte grupą 2710. A zatem wyrób sklasyfikowany – tak jak olej – w grupie CN 2710 19 25, jeżeli nie jest przeznaczony do napędu silników spalinowych, a jest przeznaczony do celów opałowych, jest w świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., paliwem opałowym.

Wobec powyższego, dla oleju nie ma zastosowania stawka akcyzy wymieniona w art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r., określona min. dla nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25, ma natomiast zastosowanie stawka akcyzy właściwa dla paliw opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy. Stanowisko Spółki opierające się na definicjach ustawowych paliw opałowych i paliw silnikowych, w których elementem odróżniającym te dwie grupy wyrobów jest jedynie ich przeznaczenie, znajduje potwierdzenie w dalszych przepisach art. 89 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., które uzależniają stosowanie stawek właściwych dla paliw opałowych, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 od spełnienia przez sprzedawcę paliw opałowych dodatkowych obowiązków, m.in. w zakresie uzyskania oświadczenia odbiorcy o przeznaczeniu nabywanych wyrobów lub też – w przypadku importera i podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego – od złożenia takiego oświadczenia naczelnikowi urzędu celnego.

Tezy tej, zdaniem Spółki, nie zmienia fakt, iż dodatkowej kontroli obrotu paliwami opałowymi, polegającej na barwieniu i znakowaniu olejów opałowych podlegają jedynie niektóre paliwa opałowe z grupy 2710, tzn. paliwa sklasyfikowane w grupach o kodach od 2710 19 51 do 2710 19 69.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), zwanej dalej „ustawą” – użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W przedmiotowym załączniku nr 1 (Wykaz wyrobów akcyzowych) pod poz. 27 zostały wymienione wyroby o kodzie CN 2710 – oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Natomiast pod poz. 44 mieszczą się (bez względu na kod CN) – pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych – bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych – bez względu na kod CN.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy – paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 3 – paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka będzie sprowadzać do Polski z terytorium Holandii wyrób o kodzie CN 2710 19 25 o nazwie handlowej olej opałowy…, stosowany jako paliwo do oferowanych przez Spółkę pieców.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy – przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Obowiązujące przepisy nie precyzują pojęcia – cel opałowy. W konsekwencji należy odnieść się w tym zakresie do potocznego znaczenia tego pojęcia. Zgodnie z definicjami zawartymi w słowniku języka polskiego PWN pojęcie "opał" oznacza to, czym się pali (np. w piecu), materiał służący do ogrzewania, zaś pojęcie "opałowy" to dotyczący opału, handlu opałem, służący do opalania. Biorąc zatem pod uwagę powyższe definicje uznać należy, iż "cel opałowy" spełniony zostanie w każdym takim przypadku, gdy zużywany wyrób służyć będzie otrzymywaniu energii cieplnej służącej do ogrzewania, opalania itp.

Uwzględniając powyższe należy uznać, iż zużycie wyrobu o kodzie CN 2710 19 25, tj. nafty pozostałej (o nazwie handlowej olej opałowy) w urządzeniach wskazanych we wniosku (piecach grzewczych) można uznać za przeznaczenie na cele opałowe, bowiem podstawową funkcją tych urządzeń jest wytwarzanie energii cieplnej służącej do celów grzewczych. Tym samym przedmiotowy wyrób przeznaczony do celów grzewczych winien być traktowany jako paliwo opałowe.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 15 ustawy – stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla pozostałych paliw opałowych:

 1. w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
 • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny – 232,00 zł/1.000 litrów,
 • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny – 60,00 zł/1.000 kilogramów.

Gęstość ww. wyrobu jest niższa niż 890 kg/m3.

Uwzględniając powyższe, stawka podatku akcyzowego wynosi 232 zł/1.000 litrów.

Zauważyć należy, że określona w art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy stawka podatku w wysokości 1.822,00 zł/1.000 litrów dotyczy nafty używanej jako paliwo silnikowe (lotnicze).

Z uwagi na klasyfikację do kodu CN 2710 19 25, przedmiotowy wyrób nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia z art. 90 ustawy.

Ponadto należy zauważyć, że obrót wyrobami, określonymi m.in. w ww. art. 89 ust. 1 pkt 15, podlega unormowaniom wynikającym z przepisów art. 89 ust. 5-16 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.