Czy od dochodu w wysokości 10.757,08 zł uzyskanego ze sprzedaży ww. akcji muszę zapłacić podatek dochodowy?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB1/415-293/09-5/EC

Hasła tematyczne: akcja, cena, przychód, zbycie

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Podstawa obliczenia i wysokość podatku –> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2009 r. (data wpływu 16.03.2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26.03.2009 r. (data nadania 27.03.2009 r., data wpływu 30.03.2009 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB2/415-193/09-2/MK z dnia 20.03.2009 r. (data doręczenia 25.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze zbycia akcji oferowanych w drodze publicznej subskrypcji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.03.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze zbycia akcji oferowanych w drodze publicznej subskrypcji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w styczniu 1998 r. zakupił akcje P. S.A. w ilości 1287 szt. Były to akcje serii „J” oferowane w drodze publicznej subskrypcji. Za akcje zapłacił cenę emisyjną 2,50 zł za 1 akcję, zatem 3.217,50 zł. Jako pracownik P. S.A. występował o nieodpłatne nabycie akcji. Spółka P. S.A. wydała odpowiedź odmowną, argumentując to tym, że spółka nie podlega przepisom ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i że nigdy nie posiadała statusu przedsiębiorstwa państwowego, a jej utworzenie nastąpiło w 1982 r. na podstawie przepisów Kodeksu handlowego co wyklucza możliwość stosowania wobec pracowników preferencji nieodpłatnego nabywania akcji w oparciu o ww. przepisy. Wnioskodawca sprzedał akcje w 2008 roku, za które uzyskał dochód w wysokości 10.757,08 zł.

Wnioskodawca pismem z dnia 26.03.2009 r. (data wpływu 30.03.2009 r.) doprecyzował opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku ORD-IN poprzez wyjaśnienie, iż:

  • oferta emisyjna akcji „J”, które nabył, skierowana była do pracowników i członków władz spółek tworzących grupę kapitałową, w skład której wchodzi P. S.A. oraz 13 samodzielnych przedsiębiorstw.
  • P. S.A. oferował do objęcia na zasadach publicznej subskrypcji od 3.000.000 do 4.250.000 akcji imiennych serii „J” o wartości nominalnej 1 zł każda. Wnioskodawca nabył 1287 akcji po cenie emisyjnej 2,50 zł każda.
  • Po 24 miesiącach od daty subskrypcji P. S.A. wystąpił do Rady Giełdy Papierów Wartościowych i akcje serii „J” zostały dopuszczone do obrotu giełdowego po zamianie ich na akcje na okaziciela.
  • Akcjami, których sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 52 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. – w brzmieniu obowiązującym z 2001 r.) są akcje określonej emitowanej serii (emisji), a więc konkretne akcje, na których obrót na rynku regulowanym zgodę wydała Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. (wyrok NSA z 15.12.2006 r., FSK 1516/05).

Wnioskodawca wnosi o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego od sprzedanych akcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od dochodu w wysokości 10.757,08 zł uzyskanego ze sprzedaży ww. akcji muszę zapłacić podatek dochodowy…

Zdaniem wnioskodawcy, osiągnięty dochód 10.757,08 zł ze sprzedaży akcji spełnia przesłanki do zwolnienia go od zapłaty podatku dochodowego:

  • akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi; nabycia dokonano przed 01 stycznia 2004 r.
  • nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty,
  • sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam , co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2007 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24 – 25 ww. ustawy nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ww. ustawy jest zgodnie z ust. 2 pkt 1 tegoż artykułu różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14. Dochodów, o których mowa zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Ponadto z przepisu art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy wynika, że podatnik, który uzyskał w roku podatkowym dochód z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b, obowiązany jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, złożyć urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 7, odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. Dochody uzyskane z ww. źródła przychodów należy wykazać na formularzu zeznania PIT – 38.

Zgodnie z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 01 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 202, poz. 1956. ze zm.) przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy podatkowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 01 stycznia 2004 r.

Powołany w zdaniu poprzednim przepis oznacza, że jeżeli akcje sprzedane w 2008 r. przez Wnioskodawcę spełniałyby przesłanki określone w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2004 r. w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 listopada 2003 r., to do dochodu osiągniętego z tego tytułu nie miałyby zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym także powoływane wyżej przepisy art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a), art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy.

Na tej podstawie, zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji nabytych przed 2004 r. zostało uzależnione od spełnienia łącznie dwóch warunków:

  • dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego, oraz
  • nabycia ich na podstawie oferty publicznej lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Odnosząc się do kwestii czy przedmiotowe akcje zostały nabyte w ofercie publicznej należy zdefiniować pojęcie „publicznej oferty”.

Art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) stanowi, iż publicznym obrotem papierami wartościowymi jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nie oznaczonego adresata. Przepis ten nie zawiera definicji „publicznej oferty". Ponieważ ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, również nie zawarł definicji „publicznej oferty", ani też nie odwołał się do innych przepisów prawa, to zgodnie z założeniami wykładni prawa, celem wyjaśnienia znaczenia terminu „publicznej oferty" należy, w pierwszej kolejności, odnieść się do wykładni językowej.

Kierując się tymi zasadami należy określić czy nabycie akcji w omawianym przypadku nastąpiło na podstawie publicznej oferty. W świetle definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod redakcją M. S. P Wydawnictwo Naukowe W. 1996 r. tom II L – P) „publiczny" oznacza: dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich.

Na tej podstawie publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy, gdy oferta skierowana jest do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób. Mówiąc o publicznym charakterze oferty należy bowiem mieć na względzie powszechny dostęp do akcji bez względu na liczbę osób, do których skierowana jest oferta, nawet jeżeli ich liczba przewyższa 300 osób.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż nabycie akcji nastąpiło w oparciu o ofertę skierowaną do określonego grona osób, tj. do pracowników i członków władz spółek tworzących Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi P. S.A. oraz 13 samodzielnych przedsiębiorstw.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż przedmiotowe akcje nie zostały nabyte w ofercie publicznej. Oferta ta skierowana była do ściśle określonego grona osób, tj. do pracowników i członków zarządu. Świadczy to o tym, iż oferta ta nie miała charakteru publicznego, a tym samym nie została wypełniona druga z koniecznych przesłanek do przedmiotowego zwolnienia.

W związku z powyższym dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nie będzie podlegał zwolnieniu.

Reasumując, należy stwierdzić, iż kwota uzyskana przez Wnioskodawcę w 2008 r. z tytułu sprzedaży akcji stanowi źródło przychodu w rozumieniu przepisów art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży akcji podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy i powinien zostać wykazany w zeznaniu rocznym za 2008 r. na formularzu zeznania PIT-38.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę we wniosku wyroku NSA z dnia 15 grudnia 2006 r., sygn. akt II FSK 1516/05 stwierdzić należy, że został wydany w indywidualnej sprawie i nie jest wiążący dla organu wydającego interpretację.

Końcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek wysokości 75 zł, nadpłata w wysokości 35 zł dokonana w dniu 18.03.2009 r. będzie zwrócona, na wskazany adres zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.