udokumentowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP1-443-339/09-4/PR

Hasła tematyczne: aport, faktura, prawo do odliczenia

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Dokumentacja –> Faktury –> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2009 r. (data wpływu 03.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.04.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, uzupełniony pismem z dnia 13.05.2009r., w zakresie opodatkowania podatkiem VAT oraz udokumentowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Do wnioskodawcy może w przyszłości przystąpić jako udziałowiec (komandytariusz) spółka komandytowa „Spółka 1”, która jest obecnie właścicielem lokali użytkowych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu. W przyszłości spółka 1 może stać się właścicielem kolejnych lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego i niezabudowanego, których spółka 1 stanie się w przyszłości właścicielem. Wszystkie opisane w zdaniu poprzednim nieruchomości będą dalej zwane „wkładem”. Wkład zostanie wniesiony do Wnioskodawcy wg jego bieżącej wyceny rynkowej i wg takiej samej wartości zostanie on ujęty w księgach tegoż podmiotu. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zlikwidowało zwolnienie aportów z podatku VAT z dniem 1 grudnia 2008 roku. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązujących od 1 stycznia 2009r. z podatku VAT została zwolniona dostawa wszystkich nieruchomości zabudowanych, z wyjątkiem tych niezasiedlonych oraz tych, które zostały zasiedlone przed upływem dwóch lat od dostawy, z tym że zgodnie z art. 43 ust. 10:

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi Urzędu Skarbowemu, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W uzupełnieniu z dnia 13.05.2009 r. (data stempla pocztowego) wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny, wyjaśniając, iż wnoszone do Spółki przedmiotowe wkłady w postaci lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa do wieczystego użytkowania gruntów, będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług wykonywanymi przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności.

Ponadto Wnioskodawca w treści niniejszego uzupełnienia stwierdził, że na pytanie nr 3 zaprezentowane w przedmiotowym wniosku nie może zostać udzielona odpowiedź, ponieważ kwestii postawionej w zapytaniu nie regulują przepisy ustawy.

Wniosek dotyczy stanu prawnego na 1 kwietnia 2009 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy Wnioskodawca powinien otrzymać od spółki 1 fakturę VAT wewnętrzną czy też fakturę VAT sprzedaży tytułem wniesienia wkładu …
  2. Czy wniesienie przez spółkę 1 do Wnioskodawcy wkładu jako wkładu niepieniężnego wg jego wartości rynkowej i opodatkowanie tej czynności po stronie spółki 1 podatkiem VAT w wysokości 22% lub 7% wartości wkładu da Wnioskodawcy prawo do wykazania naliczonego podatku, na podstawie otrzymanej od spółki 1 faktury, w deklaracji VAT za miesiąc, w którym wkład zostanie wniesiony do Wnioskodawcy …

Odnosząc się do pytania 1 Wnioskodawca uważa, że spółka 1 będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT sprzedaży na kwotę odpowiadającą wartości netto wkładu wykazując odpowiednio stawkę zwolnioną lub podatek w wys. 7% albo 22% wartości wkładu, w zależności od tego, czy dany przedmiot wkładu będzie zasiedlony czy nie i czy będzie lokalem mieszkalnym lub innym lokalem, lub czy będzie nieruchomością gruntową niezabudowaną lub prawem wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego lub czy spełnia czy też nie kryteria podane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku VAT.

Natomiast odnośnie pytania nr 2 Wnioskodawca uważa, że wniesienie przez spółkę 1 do Wnioskodawcy wkładu jako wkładu niepieniężnego wg jego wartości rynkowej i otrzymanie od spółki 1 faktury VAT sprzedaży da Wnioskodawcy prawo do wykazania naliczonego podatku, na podstawie otrzymanej od spółki 1 faktury, w deklaracji VAT za miesiąc, w którym wkład zostanie wniesiony do Wnioskodawcy.

Podsumowując zatem powyższe rozważania wskazać należy, że zdaniem Wnioskodawcy wniesienie przez spółkę 1 do wnioskodawcy wkładu w postaci lokali użytkowych, lokali mieszkalnych nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego i niezabudowanego, których spółka 1 stanie się w przyszłości właścicielem, i wystawienie w związku z wniesieniem wkładu faktury VAT sprzedaży, da Wnioskodawcy prawo do wykazania naliczonego podatku, na podstawie otrzymanej od spółki 1 faktury, w deklaracji VAT za miesiąc, w którym wkład zostanie wniesiony do Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W odpowiedzi na pytanie 1, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W powyższym przepisie ustawodawca wyraźnie wskazał sytuacje, w których Podatnik zobowiązany jest do wystawiania faktur wewnętrznych. Wnioskodawca w zaprezentowanym we wniosku stanowisku stwierdził, iż powinien udokumentować wniesienie wkładu niepieniężnego fakturą wewnętrzną, jednakże treść wyżej przytoczonego artykułu nie obejmuje obowiązku dokumentowania przedmiotowych czynności w ten sposób.

W konsekwencji powyższego Spółka 1 będzie zobowiązana w przypadku opisanym w przedmiotowym wniosku do wystawienia faktury VAT na mocy art. 106 ust. 1 ustawy, dokumentującej przedmiotową czynność wniesienia wkładu niepieniężnego. Zasady wystawiania faktur reguluje § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337), obowiązujący w obecnym brzmieniu od dnia 1 grudnia 2008r. Zgodnie § 5 ust. 7 pkt 2 cyt. rozporządzenia, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, poza danymi określonymi w ust. 1 pkt 5, wskazuje się również przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

W odpowiedzi na pytanie 2 należy przytoczyć treść art. 86 ust. 1 ustawy, w myśl którego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W zaprezentowanym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, iż wnoszone do Spółki przedmiotowe wkłady w postaci lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa do wieczystego użytkowania gruntów, będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług wykonywanymi przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności. W związku z powyższym zostały spełnione przesłanki wynikające z cyt. wyżej przepisu, warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (ust. 11).

Podsumowując, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż spółka 1 winna będzie udokumentować wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki wnioskodawcy wystawiając fakturę VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy. Natomiast po spełnieniu przesłanek określonych w art. 86 ust. 1, będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego ujętego w fakturze VAT wystawionej przez spółkę 1, dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w miesiącu, w którym otrzyma niniejszą fakturę, zgodnie z art. 86 ust. 10 lub działając na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy w jednym z dwóch kolejnych miesięcy.

Należy jednocześnie wskazać, iż z uwagi na fakt, że występującym o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Spółka z o.o. Sp. k., a pierwsze pytanie dotyczy czynności wykonywanych przez odrębną spółkę, polegających na wnoszeniu wkładów niepieniężnych do spółki Wnioskodawcy, przedmiotowa interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków określonych w art. 14k-14n ustawy Ordynacja Podatkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.