Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB4/415-222/09-2/SP

Hasła tematyczne: Cypr, dochód, dyrektor, obowiązek podatkowy, opodatkowanie, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynagrodzenia

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Przedmiot i podmiot opodatkowania –> Nieograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16.03.2009 r. (data wpływu 26.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.03.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik jest osobą fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Podatnik pełni funkcję członka zarządu cypryjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej spółka). Z tytułu pełnionych funkcji podatnik będzie otrzymywał wynagrodzenie (directors fees).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kwoty wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków i majątku (dalej umowa), tj. na Cyprze oraz w Polsce, a w konsekwencji tego zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy przewidującym unikanie podwójnego opodatkowania za pomocą tzw. metody wyłączenia z progresją, w Polsce dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania…

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wynagrodzenie wypłacane przez spółkę na rzecz podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze oraz w Polsce. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy przewidującym unikanie podwójnego opodatkowania za pomocą tzw. metody wyłączenia z progresją, w Polsce dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania. Należy również zauważyć, że nie ma znaczenia fakt, iż w tekście art. 16 umowy wymienia się jedynie dochody uzyskiwane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki. Prawo cypryjskie nie przewiduje tworzenia w spółkach organu, który stanowiłby odpowiednik rady nadzorczej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, iż art. 16 umowy należy rozumieć szeroko, stosując go również do dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia w spółkach funkcji członka zarządu. Takie rozumowanie potwierdzą również brzmienie art. 16 umowy w wersji angielskiej, który wymienia organ określany jako „the board of directors”, czyli organ o charakterze zarządczym.

Na poparcie swojego stanowiska podatnik przedstawia następujące argumenty.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) (dalej: „ustawa pdof”) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Stosownie do brzmienia art. 4a ustawy pdof, art. 3 ust. 1 ww. ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Z treści art. 16 umowy wynika, że wynagrodzenie dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów, uzyskiwanych z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej spółki. W świetle polskiego brzmienia art. 16 umowy może powstać wątpliwość, czy wynagrodzenie otrzymane przez członka zarządu spółki cypryjskiej może zostać zwolnione z opodatkowania w Polsce w sytuacji, gdy osoba ta jest polskim rezydentem i nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej.

Należy jednak podkreślić, że takie wątpliwości nie powstają na gruncie angielskojęzycznej wersji umowy, która zgodnie z art. 30 umowy należy uznawać za rozstrzygającą w przypadku istnienia rozbieżności przy interpretacji tekstu umowy.

Art. 16 umowy w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako „the board of directors” (radą dyrektorów), który powinien być rozumiany szerzej niż „rada nadzorcza”. Oznacza to, że art. 16 umowy znajduje również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji zarządczych w spółce. Zatem, zgodnie z wskazanym wyżej przepisem dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski z tytułu członkostwa w zarządzie spółki mającej siedzibę na Cyprze, może być opodatkowany na Cyprze, w takim przypadku w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy pdof, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z ust. 1 osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust 1,
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zatem w świetle powyższych wyjaśnień wynagrodzenie wypłacane podatnikowi z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce jednocześnie w Polsce należy unikać podwójnego opodatkowania stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy pdof, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, iż dochód podatnika uzyskany na Cyprze jest zwolniony od opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyska inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze uwzględniony zostanie dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Uwzględniając powyższe Wnioskodawca wnosi jak we wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.