Opodatkowanie usług pośrednictwa finansowego w udzielaniu kredytów przez sprzedawcę samochodów używanych (wg PKWiU 67.13.1)


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPP1/443-262/09/AW

Hasła tematyczne: pośrednictwo finansowe, usługi pośrednictwa

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Wysokość opodatkowania –> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2009r. (data wpływu 16 marca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2009r. (data wpływu 21 maja 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności naliczania podatku VAT przy wykonywaniu przez Spółkę czynności pośrednictwa w udzielaniu kredytów samochodowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2009r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności naliczania podatku VAT przy wykonywaniu przez Spółkę czynności pośrednictwa w udzielaniu kredytów samochodowych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 maja 2009r. (data wpływu 21 maja 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 maja 2009r. znak IBPP1/443-262/09/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Jedną z wykonywanych przez Spółkę czynności, obok sprzedaży samochodów używanych, jest pośrednictwo w udzielaniu kredytów samochodowych. Usługa pośrednictwa kredytowego pomiędzy bankiem a Spółką polega między innymi na informowaniu kredytobiorców (osoby prawne i osoby fizyczne) o zasadach udzielania kredytów, badaniu ich zdolności kredytowej, przyjmowaniu i kompletowaniu wniosków i innych dokumentów składanych przez wnioskodawców.

Przychodem Spółki z tytułu wykonywanych czynności jest składowa udzielanego kredytu występująca pod nazwą „koszt innych potrzeb kredytobiorcy” lub „usługa pośrednictwa” w zależności od Banku udzielającego kredyt i jest przelewana bezpośrednio na konto Spółki (pośrednika) po pisemnej dyspozycji klienta stanowiącej integralną część umowy kredytowej.

W uzupełnieniu wniosku podano także, iż wykonywane przez Wnioskodawcę czynności mieszczą się w grupowaniu PKWiU 67.13.1 – Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Ponadto Wnioskodawca wycofał się z pytania dotyczącego sposobu dokumentowania ww. sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka powinna naliczać podatek VAT przy wykonywaniu ww. czynności…

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, gdzie pod pozycją 3 tego załącznika, jako zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego PKWiU Sekcja J ex 67.13.10-00.20.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydawanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa art. 119.

Co do zasady świadczenie usług jest opodatkowane stawką podatku w wysokości 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1, zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy o VAT. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Zgodnie z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy, zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi pośrednictwa finansowego grupowane do symbolu PKWiU w Sekcji J ex (65-67), z wyłączeniem:

 1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
 2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
 4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
 5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Symbol „ex” zastosowany dla usług pośrednictwa finansowego oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi zarządzania:

 1. funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 2. portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,
 3. kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej,
 4. otwartymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów,
 5. pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,
 6. obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

W myśl art. 43 ust. 8 ustawy o VAT przez zarządzanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, rozumie się:

 1. zarządzanie aktywami,
 2. dystrybucję tytułów uczestnictwa,
 3. tworzenie rejestrów uczestników i administrowanie nimi,
 4. prowadzenie rachunków i rejestrów aktywów,
 5. przechowywanie aktywów.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jedną z wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności, obok sprzedaży samochodów używanych, jest pośrednictwo w udzielaniu kredytów samochodowych. Usługa pośrednictwa kredytowego pomiędzy bankiem a Wnioskodawcą polega między innymi na informowaniu kredytobiorców (osoby prawne i osoby fizyczne) o zasadach udzielania kredytów, badaniu ich zdolności kredytowej, przyjmowaniu i kompletowaniu wniosków i innych dokumentów składanych przez wnioskodawców.

Przychodem Wnioskodawcy z tytułu wykonywanych czynności jest składowa udzielanego kredytu występująca pod nazwą „koszt innych potrzeb kredytobiorcy” lub „usługa pośrednictwa” w zależności od Banku udzielającego kredyt i jest przelewana bezpośrednio na konto Wnioskodawcy (pośrednika) po pisemnej dyspozycji klienta stanowiącej integralną część umowy kredytowej.

Ponadto, jak Wnioskodawca podał w opisie stanu faktycznego, wykonywane przez niego czynności mieszczą się w grupowaniu PKWiU 67.13.1 – Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Mając na uwadze powyższą analizę przepisów należy zatem stwierdzić, że ww. usługi świadczone przez Wnioskodawcę, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z pozycją 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednakże w przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi korzystają ze zwolnienia od podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków zainteresowanego podmiotu (producenta, importera, usługodawcy).

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowanie statystyczne (PKWiU 67.13.1) wskazane przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego i traci ona swą aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu zaistniałego stanu faktycznego. Należy również podkreślić, że wskazany we własnym stanowisku przez Wnioskodawcę symbol PKWiU 67.13.10-00.20 akurat dotyczy usług doradztwa finansowego, które są wyłączone ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, zatem zaznacza się, że niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że Wnioskodawca świadczy usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, które jednocześnie nie stanowią usług doradztwa finansowego zaklasyfikowanych do PKWiU 67.13.10-00.20.

Jednocześnie należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, fakturę VAT należy wystawić na żądanie tych osób, zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a