Instytut wyraża przekonanie, że prace badawcze wykonywane w ramach umowy nr …, dla których jednostką kierującą jest I… w K nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przekonaniu Instytutu brak również przesłanki zawartej w art. 8 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, nie występuje bowiem w tym przypadku podmiot zewnętrzny będący odbiorcą wyników uzyskanych przy realizacji projektu.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP2/443-356/09-3/SAP

Hasła tematyczne: opodatkowanie, podatek od towarów i usług, prace badawczo-rozwojowe, projekt badawczy, usługi

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2009 r. (data wpływu 30.03.2009 r.), uzupełnione pismem z dnia 19.05.2009 r. (data wpływu 25.05.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zadań badawczych realizowanych w ramach strategicznego projektu badawczego zgodnego z programem wieloletnim na lata 2007-2011 pt. „P… S… S…” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2009 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zadań badawczych realizowanych w ramach strategicznego projektu badawczego zgodnego z programem wieloletnim na lata 2007-2011 pt. „P… S… S…”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą – między innymi realizuje część zadania badawczego pt. „O…”, na podstawie umowy z dnia 29.09.2008 r., w ramach strategicznego projektu badawczego zgodnego z programem wieloletnim na lata 2007-2011 pt. „P… S… S…” ustanowionym Uchwałą Rady Ministrów z dnia … r. Przystąpienie do realizacji części zadania badawczego odbyło się w następujący sposób. W dniu … r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ogłosiło konkurs ofert na realizację zadań badawczych w ramach strategicznego projektu badawczego, w określonych dziedzinach nauki. Jednostki naukowe, w tym F… w Z, I… w K), zainteresowane badaniami określonymi w ogłoszeniu złożyły swoje oferty w ramach konkursu. Oferta Instytutu na wykonanie wyodrębnionej części zadania badawczego została złożona do I… w K, który zbiorczą ofertę złożył w MNiSW. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po dokonaniu oceny zgłoszonych ofert decyzją z dnia … r., ustanowiło koordynatorem programu F… w Z. W decyzji zostały wymienione: nazwy zadań badawczych, nazwa koordynatora tych zadań oraz kwota przeznaczona na ich realizację. Jednocześnie zgodnie z rozp. MNiSW z dnia … r. strategiczny program badawczy został przekazany do realizacji do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Następnie w dniu … r. została zawarta umowa nr … pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz F… w Z tj. koordynatorem programu. W dalszej kolejności jednostka koordynująca projektem tj. F… w Z zawarła umowy z jednostkami wykonującymi zadania badawcze, zaakceptowanymi przez MNiSW m.in. z I… w K (umowa nr … z dnia … r.). Na podstawie tej umowy I. w K zawarł umowy ze współwykonawcami zadań, wymienionymi w harmonogramie projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy … z dnia … r.), m.in. z Instytutem o wykonanie części zadań w ramach strategicznego projektu badawczego. W załączniku, o którym mowa powyżej zostały wymienione jednostki realizujące zadania badawcze oraz przeznaczone dla nich kwoty. Środki finansowe na realizację strategicznego projektu badawczego zgodnie z umową otrzymuje jednostka koordynująca, która dalej przekazuje wykonawcom projektu, a ci w dalszej kolejności jednostkom współrealizującym projekt, do wysokości określonej harmonogramie realizacji zadań oraz w umowach z poszczególnymi współwykonawcami. Przedstawiając powyżej mechanizm przystąpienia do realizacji strategicznego projektu badawczego wyjaśniamy, że jednostka będąca wykonawcą zadania w ramach strategicznego projektu badawczego (I… w K) na podstawie umowy nr … z dnia … r., zawarła z Instytutem umowę nr … z dnia … r., na wykonanie zadań badawczych objętych ofertą złożoną przez Instytut. Środki na realizację projektu przekazywane są przez I… w K w formie zaliczek wypłacanych w rocznych ratach zgodnie z kosztorysem, stanowiącym zał. nr 2 do umowy. Na podstawie zapisu w umowie warunkiem przekazania kolejnej zaliczki jest przyjęcie przez I… w K (cytat) „rozliczenia nie mniej niż 80% poprzedniej raty” rozliczonej wg wniosku o płatność dla realizowanego zadania (zał. nr 4 do umowy) oraz oświadczenia o faktycznym poniesieniu wydatków (zał. nr 5 do umowy). Instytut zobowiązany jest również składać jednostce kierującej za pośrednictwem I… w Krakowie kwartalne, półroczne, roczne raporty z wykonania zadań wraz z rozliczeniem finansowym oraz raport końcowy po zakończeniu projektu. Przesyłane przez Instytut raporty są częścią składową sprawozdań z realizacji strategicznego projektu badawczego przekazywanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie z zawartą umową Instytutowi przysługuje prawo do czerpania korzyści z przemysłowego wykorzystania chronionych prawnie rozwiązań powstałych w wyniku wykonywania umowy.

W związku z powyższym zadano pytanie

co do zakresu i sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług zadań badawczych realizowanych w ramach strategicznego projektu badawczego zgodnego z programem wieloletnim na lata 2007-2011 pt. „P… S… S…”.

Instytut wyraża przekonanie, że prace badawcze wykonywane w ramach umowy nr …, dla których jednostką kierującą jest I… w K nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przekonaniu Instytutu brak również przesłanki zawartej w art. 8 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, nie występuje bowiem w tym przypadku podmiot zewnętrzny będący odbiorcą wyników uzyskanych przy realizacji projektu. Instytut jest jednym z realizatorów, współwykonawcą zadań badawczych objętych projektem. Prawo do korzystania i rozporządzania wynikami uzyskanymi przy realizacji zadań przysługują Instytutowi. Jednostka wyznaczona przez MNiSW do kierowania projektem nie jest odbiorcą tych wyników, z zastrzeżeniem prawa do przekazania wyników uzyskanych przy realizacji zadań zawartych w raportach z realizacji zadań. I… w K nie kupuje od Instytutu wyników badań wykonanych w ramach strategicznego projektu badawczego, żąda jedynie raportów kwartalnych, półrocznych, rocznych i raportu końcowego z realizacji zadań. W ocenie Instytutu w przypadku umowy zawartej przez Instytut z I… w K w związku z realizacją zadań badawczych objętych ofertą nr … wymienioną w umowie nr …, uzasadnione jest uznanie czynności za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W opisanym stanie faktycznym nie następuje świadczenie przez Instytut usług na rzecz I… w K w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, I… w K nie zleca Instytutowi wykonania usługi, a jedynie finansuje zadania badawcze, którego wyniki pozostają w dyspozycji Instytutu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 w/w ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 w/w ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.