„Czy w przypadku niewykorzystania dotacji poniesione koszty stanowić będą koszty podatkowe?”


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPBI/2/423-566/09/PH

Hasła tematyczne: budżet, dotacja, inwestycje zaniechane, środki pomocowe, wniosek

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Koszty uzyskania przychodów –> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05 marca 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m. in w zakresie ustalenia czy w przypadku niewykorzystania dotacji poniesione koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji z funduszy UE w tym przygotowania i monitorowania wniosku stanowić będą koszty podatkowe (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m. in. w zakresie ustalenia czy w przypadku niewykorzystania dotacji poniesione koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji z funduszy UE w tym przygotowania i monitorowania wniosku stanowić będą koszty podatkowe.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka ubiegając się o dotację z UE na planowane inwestycje, zleciła firmie X opracowanie wniosku o dotacje unijne. Za wykonaną usługę firma obciążyła Spółkę znacznymi kosztami. Według posiadanych informacji dotacja została przyznana Spółce, a rozpoczęcie inwestycji sfinansowanej z dotacji Spółka przewiduje w miesiącu sierpniu 2009 r. Spółka prowadzi działalność od sierpnia 2006 r. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w oparciu o stosowne zezwolenia.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy w przypadku niewykorzystania dotacji poniesione koszty stanowić będą koszty podatkowe… (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Spółka uważa, iż ewentualne niewykorzystanie dotacji nie wpływa na możliwość zaliczenia kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. – dalej „ustawa o pdop”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Brak następstwa nie zmienia charakteru prawnego poniesionych przez podatnika wydatków, w każdym przypadku bowiem na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych należy badać intencje podatnika. Wydatki będą miały charakter racjonalny wówczas, gdy na moment podejmowania decyzji o ich poniesieniu, podatnik może w sposób przekonujący uzasadnić swoje przekonanie o związku wydatku z przyszłym przychodem. Gdy brak jest następstwa, to poddać należy analizie obiektywne współzależności między rodzajem i charakterem poniesionych przez podatnika wydatków i na tym tle ocenić, czy spełniały przesłankę celowości.

Koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji z funduszy UE w tym przygotowania i monitorowania wniosku mogą stanowić koszty uzyskania przychodu również w przypadku niewykorzystania dotacji przez Spółkę. Należy jednak podkreślić, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku przyczynowo-skutkowego, o którym stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.