„Czy koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji z funduszy UE w tym przygotowania i monitorowania wniosku stanowić będą koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tj. ujęcia w księgach rachunkowych?”


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPBI/2/423-565/09/PH

Hasła tematyczne: budżet, dotacja, środki pomocowe, wniosek

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Koszty uzyskania przychodów –> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05 marca 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m. in w zakresie ustalenia czy koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji z funduszy UE w tym przygotowania i monitorowania wniosku stanowić będą koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tj. ujęcia w księgach rachunkowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m. in. w zakresie ustalenia czy koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji z funduszy UE w tym przygotowania i monitorowania wniosku stanowić będą koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tj. ujęcia w księgach rachunkowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka ubiegając się o dotację z UE na planowane inwestycje, zleciła firmie X opracowanie wniosku o dotacje unijne. Za wykonaną usługę firma obciążyła Spółkę znacznymi kosztami. Według posiadanych informacji dotacja została przyznana Spółce, a rozpoczęcie inwestycji sfinansowanej z dotacji Spółka przewiduje w miesiącu sierpniu 2009 r. Spółka prowadzi działalność od sierpnia 2006 r. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w oparciu o stosowne zezwolenia.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji z funduszy UE w tym przygotowania i monitorowania wniosku stanowić będą koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tj. ujęcia w księgach rachunkowych… (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Spółki niezależnie od tego, czy dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym, czy też opodatkowana, koszty doradztwa stanowią element kosztów potrącanych od przychodu, gdyż ww. doradztwo należy uznać za wydatki na ogólną działalność przedsiębiorcy i powinny być potrącalne w dacie poniesienia tj. ujęcia w księgach rachunkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. – dalej „ustawa o pdop”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Przepisy ustawy o pdop dokonują podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie (koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami).

W myśl przepisu art. 15 ust. 4 ustawy o pdop – koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c ustawy.

Stosownie do treści art. 15 ust. 4d ustawy o pdop koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 4e ustawy o pdop, z zastrzeżeniem ust. 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności. Do takich kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć koszty doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji z funduszy UE w tym przygotowania i monitorowania wniosku.

Uznanie kosztów doradztwa dotyczącego uzyskania dotacji z funduszy UE w tym przygotowania i monitorowania wniosku za koszty pośrednie oznacza, iż podlegać będą potrąceniu w dacie poniesienia, a więc w dniu, na który ujęto taki koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego (art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o pdop).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.