Możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego przez Beneficjenta w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPBI/1/415-212/09/ESZ

Hasła tematyczne: dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 12 marca 2009r.), uzupełnionym w dniu 20 maja 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – jest prawidłowe,
 • zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania ww. środków – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2009r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych. Dlatego też pismem z dnia 7 maja 2009r. wezwano do jego uzupełnienia. W dniu 20 maja 2009r. do tut. Biura wpłynął uzupełniony wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej otrzymuje dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację programów operacyjnych, w tym np. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na podstawie otrzymanych środków finansowych realizuje bezpośrednio cele ściśle określonego programu pomocowego.

W uzupełnieniu wniosku wnioskodawczyni wskazała, iż:

 • projekt: „Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regonie”,
 • projekt obejmuje okres od 01 października 2008r do 30 czerwca 2009r. i w tym okresie przekazywane są środki finansowe; otrzymane środki pochodzą wyłącznie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • środki finansowe będące przedmiotem złożonego wniosku dotyczą płatności wszystkich wydatków związanych z realizacją szkoleń w ramach projektu – zgodnie z jego budżetem, np. wynajęcie sal, zakup wyposażenia, zakup komputerów i oprogramowania oraz podręczników, zakup materiałów piśmienniczych związanych ze szkoleniami, wynagrodzenia dla wykładowców oraz pozostałego personelu odpowiedzialnego za realizację szkoleń, a także koszty usług obcych tj. zakup ulotek, ogłoszenia w prasie itp. Wyjaśniono przy tym, że od wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu zatrudnionemu personelowi są odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy. Ponadto wnioskodawczyni nie jest zatrudniona w żaden sposób w projekcie.
 • kierownikiem projektu jest inna osoba,
 • wnioskodawczyni w związku z realizacją projektu – jako przedsiębiorca – zajmuje się ogólnym nadzorem nad prawidłowym jego przebiegiem; wszelkie czynności dotyczące zadań opisanych w projekcie wykonuje zatrudniony personel;
 • instytucją, od której otrzymuje środki pomocowe jest Urząd Marszałkowski; środki są przekazywane wyłącznie w formie przelewu na wyodrębnione konto bankowe założone tylko dla potrzeb projektu

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy środki finansowe otrzymywane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację programów operacyjnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych…

Zdaniem wnioskodawczyni, otrzymywane z funduszy UE środki finansowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawczyni powołała:

 • pismo Ministra Finansów z dnia 07 maja 2007r. nr DD 6-8213-77/DZ/07/MB8/140, w którym stwierdzono, iż u beneficjentów środków pomocowych uzyskane przychody pochodzące z dotacji rozwojowych będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Środki pomocowe pochodzące z ww. funduszy np. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały uznane za wydatki z budżetu państwa jak dotacje podmiotowe, podlegające zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacje Ministerstwa Finansów należy przy tym zdaniem wnioskodawczyni odnieść do analogicznych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Wyroki: NSA w Warszawie z dnia 30 października 2008r. sygn. akt II FSK 1069/07,
 • II FSK 1071/07, NSA w Warszawie II FSK 874/07, PP 2008/12/48, WSA w Gliwicach I SA/Gl 880/07 – wskazujące, iż otrzymane przez wnioskodawczynię środki są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej są również m. in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.) sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a więc również w świetle treści art. 5 ust. 3 pkt 2 tej ustawy środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. W myśl natomiast art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o finansach publicznych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 grudnia 2008r.), wydatkami budżetu państwa są m.in. dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a tego aktu prawnego – podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, zwane „dotacjami rozwojowymi”.

W myśl art. 202 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, są przeznaczone na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy. Przy czym zgodnie z art. 202 ust. 2 pkt 2 tej ustawy środki przeznaczone na realizację programów i projektów, z udziałem środków, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane na dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów będących beneficjentami tych środków, a także dla instytucji pośredniczących oraz podmiotów, którym w ramach programu finansowanego z udziałem tych środków, została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów.

Z cyt. wyżej przepisów wynika, iż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tegoż budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów, projektów i zadań, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji tzw. środki pomocowe pochodzące m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe przeznaczone na realizację programów operacyjnych, są wydatkami budżetu państwa jako tzw. dotacje rozwojowe.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych, objętych okresem programowania 2007–2013, jako dotacje, są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże wyłącznie u jej beneficjenta.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż dofinansowanie jakie otrzymała wnioskodawczyni związane jest z realizacją projektu wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Program ten, jest jednym z programów operacyjnych stanowiących realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, które zostały przyjęte decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4557 z dnia 28 września 2007r.

Dlatego też stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie wnioskodawczyni jest beneficjentem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki otrzymane w związku z realizacją tego programu stanowią (w części nie przeznaczonej na cele inwestycyjne) przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pamiętać jednakże należy, iż konsekwencją zwolnienia z opodatkowania ww., a otrzymanych przez wnioskodawczynię środków, jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tych środków sfinansowanych. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129.

Jeżeli jednak otrzymaną dotację wnioskodawczyni przeznaczy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych np. na zakup środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, wówczas, mając na uwadze brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane środki finansowe, w tej części, nie będą stanowiły przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast dokonywane od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż stanowisko wnioskodawczyni w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” jest (z ww. zastrzeżeniem dotyczącym wydatków inwestycyjnych) prawidłowe. Natomiast w zakresie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania ww. środków stanowisko wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.