Czy otrzymywane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektu środki, przekazywane następnie podczas trwania projektu beneficjentom ostatecznym w postaci: dodatku szkoleniowego, zwrotu za dojazdy na zajęcia, wyżywienia – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPBII/1/415-310/09/ASz

Hasła tematyczne: dojazdy, Europejski Fundusz Społeczny, środki pomocowe, Unia Europejska (Wspólnota Europejska), wyżywienie, zwrot kosztów

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Źródła przychodów –> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 03 marca 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 10 marca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu oraz opodatkowania wyżywienia dla uczestników szkolenia współfinansowanego z Unii Europejskiej – jest prawidłowe.
  • opodatkowania dodatków szkoleniowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dodatków szkoleniowych, zwrotu kosztów dojazdu, wyżywienia dla uczestników szkolenia współfinansowanego z Unii Europejskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka realizuje projekt pt. „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W ramach projektu Spółka zamierza przekazywać uczestnikom szkoleń (beneficjentom ostatecznym): dodatki szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miejscowości, w której prowadzone będzie szkolenie oraz zapewnić częściowe wyżywienie w ramach usług szkoleniowych. Wskazane środki są objęte refundacją z Europejskiego Funduszu społecznego i oraz krajowego wkładu publicznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymywane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektu środki, przekazywane następnie podczas trwania projektu beneficjentom ostatecznym w postaci: dodatku szkoleniowego, zwrotu za dojazdy na zajęcia, wyżywienia – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych…

Zdaniem wnioskodawcy stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów. Świadczenia o charakterze niepieniężnym otrzymane w ramach Programów przez osoby fizyczne, w tym w postaci szkoleń, zakwaterowania, wyżywienia, usług doradczych, praktycznej nauki zawodu, informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i stypendiów rzeczowych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu. Jeżeli natomiast chodzi o świadczenia pieniężne, takie jak: zwrot kosztów podróży w przypadku osób dojeżdżających na szkolenia, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości limitu określonego w tym przepisie. Jednocześnie świadczenia takie jak: dodatki szkoleniowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Wnioskodawca powołuje się na stanowisko zawarte w piśmie Ministra finansów z dnia 07 maja 2007r. nr DD 6-8213-77/DZ/07/MB8/140, które potwierdziło, iż u beneficjentów środków pomocowych uzyskane przychody pochodzące z dotacji rozwojowych będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Z kolei wydatki sfinansowane z przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych nie będą uważane za koszty podatkowe. I tak środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych, np. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostały uznane za wydatki budżetu państwa jako dotacje podmiotowe, podlegające zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretację Ministerstwa Finansów należy więc odnieść do analogicznych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 30 października2008r. (sygn. akt II FSK 1069/07 oraz FSK 1071/07). Sąd uznał, że ze zwolnienia z podatku dochodowego może skorzystać podatnik, który bezpośrednio realizuje cel programu pomocowego. Ponadto sąd uznał, że prefinansowanie nie stoi na przeszkodzie do zastosowania zwolnienia. Bez znaczenia pozostaje to, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania. Gdyby przyjmować za powszechnie obowiązującą interpretację organów podatkowych, art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy byłby w zasadzie przepisem martwym, jako niemajacym zastosowania w ramach realizacji programów pomocowych. W konsekwencji budżet państwa uzyskiwałby dochód z opodatkowania środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Ponadto niedopuszczalne jest, aby środki, które co do zasady, winny służyć wsparciu konkretnych celów strukturalnych, stanowiły źródło wtórnego finansowania budżetu państwa.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Jak wynika przedstawionego zdarzenia stanu faktycznego wnioskodawca realizuje projekt pt. „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W ramach projektu wnioskodawca zamierza przekazywać uczestnikom szkoleń (beneficjentom ostatecznym): dodatki szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miejscowości, w której prowadzone będzie szkolenie oraz zapewnić częściowe wyżywienie w ramach usług szkoleniowych. Wskazane środki są objęte refundacją z Europejskiego Funduszu społecznego i oraz krajowego wkładu publicznego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007r. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r. Nr 227 poz. 1658 ze zm.) sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007r., programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

W myśl natomiast art. 106 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wydatkami budżetu państwa są m.in. dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a – podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane „dotacjami rozwojowymi”.

Zgodnie z art. 200 ust. 1 ww. ustawy środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w euro.

Na podstawie art. 200 ust. 4 tej ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego, po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu.

W świetle powyższego, źródłem finansowania dodatków szkoleniowych, zwrotów za dojazdy na zajęcia, kosztów wyżywienia w ramach usług szkoleniowych opisanych we wniosku będą wyłącznie środki krajowe a nie środki bezzwrotnej pomocy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa jako tzw. dotacje rozwojowe.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Dlatego też świadczenia o charakterze niepieniężnym otrzymane przez osoby fizyczne, m.in. w postaci szkoleń, zakwaterowania, wyżywienia podczas szkoleń odbywających się poza miejscem zamieszkania, kursów, usług doradczych, praktycznej nauki zawodu, informacji zawodowej, pośrednictwa pracy czy stypendiów rzeczowych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Zatem świadczenia o charakterze pieniężnym, do których należą zwroty kosztów dojazdu wypłacane osobom dojeżdżającym na szkolenia, korzystać będą ze zwolnienia na podstawie powołanego powyżej przepisu ustawy podatkowej.

Równocześnie przepis art. 20 ust. 1 tej samej ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i zasadnym jest aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść) tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna

W świetle powołanego przepisu należy wskazać, że wypłacane dodatki szkoleniowe nie mieszczą się w katalogu zwolnień przedmiotowych jak również nie są dochodami, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, w związku z czym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody z „innych źródeł”. Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że ww. dodatki szkoleniowe nie podlegają opodatkowaniu podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 powołanej ustawy podatkowej, ponieważ ww. przepis nie ma zastosowania w analizowanym przypadku.

Na podstawie art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca będzie obowiązany kwoty wypłaconych dodatków szkoleniowych podlegających opodatkowaniu ująć w PIT-8C wystawionych osobom biorącym udział w szkoleniu. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a wykazana w PIT-8C kwota będzie stanowiła dla podatnika przychód z innych źródeł, który należy wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym dodatek został wypłacony.

Reasumując należy stwierdzić, że zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) są zwroty kosztów dojazdów dla osób uczestniczących w szkoleniu. Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 cyt. ustawy – podlega również nieodpłatne świadczenie w postaci wyżywienia w ramach usług szkoleniowych.

Zatem w tej części należało uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Natomiast wartość dodatków szkoleniowych przekazywanych uczestnikom szkolenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochód z tzw. „innych źródeł”, bowiem jako świadczenia pieniężne nie mieszczą się w katalogu świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy oraz – jak wyżej wykazano – nie są finansowane środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy, o których mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 46 cyt. ustawy, a tym samym nie korzystają ze zwolnienia.

W związku z powyższym w tej części stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.