Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-536/09-2/MN

Hasła tematyczne: koszt, koszt kwalifikowany, odliczanie podatku naliczonego, odliczenia, podatek naliczony, projekt, samorząd, samorząd terytorialny

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2009 r. (data wpływu 24 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest gminną jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowaną w Urzędzie Skarbowym jako instytucja nie będąca płatnikiem VAT. Zainteresowany pozyskał środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach tego projektu prowadzi szkolenia dla klientów ośrodka, a także zatrudnia stacjonarnie specjalistów (pedagoga, psychologa, prawnika terapeutę, doradcę zawodowego), którzy są do dyspozycji w wyznaczone terminy. Wszystkie oferty dla klientów są bezpłatne. Wnioskodawca, jako jednostka samorządu terytorialnego, nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z uzyskaniem środków zewnętrznych na realizowany projekt Wnioskodawca ma możliwość prawną odliczenia podatku VAT…

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż realizuje on projekt ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego prowadzi szkolenia, nie ma możliwości prawnej odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest gminną jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowaną w Urzędzie Skarbowym jako instytucja nie będąca płatnikiem VAT. Zainteresowany pozyskał środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach tego projektu prowadzi szkolenia dla klientów ośrodka, a także zatrudnia stacjonarnie specjalistów (pedagoga, psychologa, prawnika terapeutę, doradcę zawodowego), którzy są do dyspozycji w wyznaczone terminy. Wszystkie oferty dla klientów są bezpłatne. Wnioskodawca, jako jednostka samorządu terytorialnego, nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przez podatnika podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie warunki te nie zostały spełnione.

Reasumując, Zainteresowany realizując projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tej inwestycji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.