Instytutowi nie będzie przysługiwało prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowych projektów, ponieważ nie będą one służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP3/443-197/09-2/KT

Hasła tematyczne: dotacja, instrumenty, inwestycje, odliczenie podatku, podatek od towarów i usług, prawo do odliczenia

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2009r. (data wpływu 16.03.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.03.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Instytut podpisał umowę z Samorządem Województwa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oddział w O. realizował i realizuje projekty w ramach Działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. Koszty realizacji tych projektów pokrywane są z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Oddział realizując projekty wykorzystuje kwalifikacje pracowników, którzy są opłacani ze środków przyznanych na realizację tych projektów. Jest to dominująca pozycja budżetu wszystkich projektów realizowanych przez Oddział. Na potrzeby realizacji zadań projektów Oddział dokonuje również zakupów towarów i usług, które obejmują podatek VAT. Podatek ten jest zaliczany do kosztów projektów jako koszt kwalifikowany. Instytut nie odlicza i nie odliczał podatku VAT, bowiem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatnikowi przysługuje w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Dotacja z EFS i budżetu państwa nie była opodatkowana podatkiem VAT, więc zgodnie z powołanym przepisem nie przysługuje odliczenie podatku VAT od dokonywanych zakupów. Realizowane projekty nie były wykorzystywane i nie przewiduje się ich do wykorzystywania w celach komercyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanych projektów finansowanych z EFS i budżetu państwa można dokonywać odliczeń podatku VAT w całości lub części od zakupów towarów i usług niezbędnych do realizacji tych projektów…

Instytut stoi na stanowisku, że nie należy pomniejszać podatku należnego o naliczony z tytułu zakupów towarów i usług na rzecz realizacji projektów, bowiem dotacja nie podlegała opodatkowaniu. Ponadto wyniki tych projektów nie są wykorzystywane w celu uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie przepisu art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z powołanymi wyżej przepisami przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki:

  • odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz
  • towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, które generują podatek należny.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy, finansowane z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotacja ta, jak wskazano w przedstawionym stanie faktycznym, nie była opodatkowana podatkiem VAT, a realizowane projekty nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych, w celu uzyskania przychodu. A zatem nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Tym samym Instytutowi nie będzie przysługiwało prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowych projektów, ponieważ nie będą one służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.