Możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pod nazwą „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej”


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPP4/443-376/09/AZ

Hasła tematyczne: brak prawa do odliczenia, dofinansowanie, odliczenia, odliczenie podatku od towarów i usług, odprzedaż, podatek naliczony, świadczenie usług, zadania publiczne, zadania własne

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego –> Odliczenie częściowe podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2009r. (data wpływu 9 kwietnia 2009r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2009r. (data wpływu 21 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pod nazwą „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2009r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pod nazwą „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 maja 2009r. (data wpływu 21 maja 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 maja 2009r nr IBPP4/443-376/09/AZ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Województwo było beneficjentem projektu „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej”. Zadania związane z projektem wykonywał Urząd Marszałkowski Województwa na podstawie umowy z Instytucją Wdrażającą – Urzędem Wojewódzkim nr Z/2.26/1/1.5/270/04/U/72/05, której stronami były instytucja wdrażająca – Urząd Wojewódzki i Województwo Okres realizacji projektu: 18 maja 2005r.- 31 sierpnia 2008r. Planowana wartość wynosiła 10 343 730,21 zł, wykorzystana wartość projektu 9 196 543,81 zł w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz wkładu własnego Partnerów Projektu.

Partnerami projektu było 12 podmiotów o różnej strukturze cywilno-prawnej:

 • jednostki samorządu terytorialnego: Miasto K., Powiat K., Miasto i Gmina w K., Powiat K., Miasto S., Miasto O., Miasto J., Miasto i Gmina S., Gmina R. M.,
 • Centrum I. Sp. z o.o.,
 • Centrum O.. – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Po zakończeniu projektu dotacja została rozliczona. Województwo otrzymało również dotację w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych przeznaczoną na sfinansowanie działania 1.5 Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego zrefundowaną przez Urząd Wojewódzki w formie dotacji celowej.

W ramach projektu zrealizowano poniższe zadania:

 • budowa linii Światłowodowej w S., O., K.i O.;
 • dostawa routerów do ww. sieci;
 • dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla wszystkich partnerów projektu;
 • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Portalu „W.”.

Nieodpłatne przekazanie produktów partnerom projektu nastąpiło proporcjonalnie do zaangażowania finansowego partnerów na podstawie:

 • Uchwały Nr 838/04 Zarządu Województwa z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wyboru zadań zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 /(ZPORR).
 • Uchwały nr 671/04 Zarządu Województwa z dnia 1 września 2004r. w sprawie realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej – e-…”,
 • Umowy w sprawie wykonania projektu „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej” w ramach działań Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego zawarta w K. w dniu 14 września 2004r. między Województwem a partnerami projektu,
 • Uchwały Nr VI/110/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie majątku uzyskanego w ramach projektu „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej”, w tym światłowody:
 • Umowy Nr 5/IW/2007 z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie przekazania składników majątku uzyskanego w ramach projektu „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej” zawartej w O–S.
 • Umowy Nr 6/IW/2007 z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie przekazania składników majątku uzyskanego w ramach projektu „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej” zawartej w O –O.
 • Umowy Nr 7/IW/2007 z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie przekazania składników majątku uzyskanego w ramach projektu „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej” zawartej w O – K.
 • Umowy Nr 8/IW/2007 z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie przekazania składników majątku uzyskanego w ramach projektu „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej” zawartej w O- O;

Przyjęcie środka trwałego:
– OT nr 1/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. – O.
– OT nr 2/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. – S.
– OT nr 3/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. – O.
– OT nr 4/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. – K.

Przekazanie środka trwałego:
– PT nr 1/2007 przekazującego, 2/21/211 przejmującego z dnia 11 czerwca 2007r. – O
– PT nr 2/2007 przekazującego, 2/21/211 przejmującego z dnia 11 czerwca 2007r. – S
– PT nr 3/2007 przekazującego, 2/21/211 przejmującego z dnia 11 czerwca 2007r – O
– PT nr 4/2007 przekazującego, 2/21/211 przejmującego z dnia 11 czerwca 2007r. – K
w tym Routery
– Umowa nr 11/IW/06 z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie dostawy i instalacji w O., K., S. i O. w lokalizacjach wskazanych szczegółowo przez Zamawiającego 4-rech przełączników z interfejsami 1 Gigabit Ethernet.;

Przyjęcie środka trwałego:
– OT nr 6/2007 z dnia 21 lipca 2007r. – O.
– OT nr 7/2007 z dnia 21.11.2007 r. – S.
– PT nr 8/2007 przekazującego, z dnia 21 lipca 2007r. – O.
– PT nr 9/2007 przekazującego, z dnia 21 lipca 2007r. – K.

Realizacja projektu mieści się w zakresie zadań województwa, nałożonych przez ustawę o samorządzie województwa ujętych w rozdziale 2, art. 11.2 pkt 2 i 3a pośrednio pkt 4 i 6 „Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:

 • pkt 2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 • pkt 3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
 • pkt 4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
 • pkt 6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji.

Województwo i Urząd Marszałkowski Województwa jest płatnikiem VAT, w zakresie czynności związanych z projektem „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej” nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. W zakresie infrastruktury i produktów wytworzonych w ramach niniejszego projektu nie uzyskano żadnych przychodów. Produkty projektu zostały przekazane nieodpłatnie partnerom projektu. W ramach projektu „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej” nie były przewidziane czynności opodatkowane VAT.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż nabywcą wszystkich towarów i usług projektu był Urząd Marszałkowski Województwa i faktury wystawiane były na Urząd Marszałkowski Województwa Partnerzy projektu przekazywali Wnioskodawcy środki finansowe z tytułu wkładu własnego w postaci dotacji celowej na realizację projektu.

Dotacja od instytucji wdrażającej na dofinansowanie projektu została przekazana w jednej ogólnej kwocie na rzecz Wnioskodawcy czyli Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Wojewódzki (instytucja wdrażająca) nie przekazywał żadnych dotacji indywidualnych beneficjentom ostatecznym (partnerom projektu).

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu w części przypadającej na urząd Marszałkowski Województwa (Wnioskodawcę) nie były, nie są oraz nie przewiduje się aby były wykorzystywane przez Urząd Marszałkowski do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Województwo zwraca się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii dotyczącej kwalifikowalności VAT dla projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

Beneficjent czyli Województwo w odniesieniu do realizowanego projektu ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części…

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 15 ust. 6 (ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwana dalej ustawą o VAT nie uznaje za podatników podatku VAT organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych. Na mocy § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia o podatku VAT zwolnieniu podatku VAT podlegają czynności związane z wykonaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Województwo nie korzystało z wyłączenia z opodatkowania, o którym jest mowa w art. 15 ust 6 ustawy o VAT i było objęte zwolnieniem, wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia o podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenie podatku należnego o podatek naliczony, nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. W sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Ponieważ zrealizowana przez Województwo inwestycja nie służy wykonaniu czynności opodatkowanych, a wydatki związane z inwestycją stanowiły koszt kwalifikowany, nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Województwu zatem nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy przedmiotowej inwestycji.

Ponieważ infrastruktura w ramach projektu była realizowana na podstawie umów cywilno – prawnych Województwo jako inwestor pokrywało wydatki związane z tym zadaniem. Na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej z wykonawcą dokonywał rozliczeń na podstawie faktury VAT. W związku z tym nie zachodziło wyłączenie z podatku VAT z działań własnych. Natomiast środki otrzymane od partnerów na finansowanie wykonania tej infrastruktury nie wynikały z umów cywilno – prawnych, tak jak i przekazania wybudowanej infrastruktury partnerom nie było następstwem czynności cywilno – prawnych.

Województwo każdego roku składało oświadczenie o kwalifikowalności VAT, z której wynika, że projekt „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej” nie będzie wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Należy nadmienić, iż wyżej cytowane uregulowanie zostało utrzymane w tym samym brzmieniu w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 212 poz. 1336), obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r.

W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) organy samorządu terytorialnego działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie województwa w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

Organami samorządu województwa są sejmik województwa i zarząd województwa – art. 15 ustawy o samorządzie województwa. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa, w skład którego wchodzi m.in. marszałek województwa (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa). Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych – art. 45 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w okresie od 18 maja 2005r.- 31 sierpnia 2008r. realizował projekt pod nazwą „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej”. Zadania związane z projektem wykonywał Urząd Marszałkowski Województwa na podstawie umowy z Instytucją Wdrażającą – Urzędem Wojewódzkim, której stronami były instytucja wdrażająca – Urząd Wojewódzki i Województwo . Projekt finansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz wkładu własnego Partnerów Projektu. Partnerzy projektu przekazywali Wnioskodawcy środki finansowe z tytułu wkładu własnego w postaci dotacji celowej na realizacje projektu.

Nabywcą wszystkich towarów i usług projektu był Urząd Marszałkowski Województwa i faktury wystawiane były na Urząd Marszałkowski Województwa Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu w części przypadającej na Urząd Marszałkowski Województwa (Wnioskodawcę) nie były, nie są oraz nie przewiduje się aby były wykorzystywane przez Urząd Marszałkowski do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż nie zostanie spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu w części przypadającej na Urząd Marszałkowski (Wnioskodawcę).

Natomiast odnośnie kwestii prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu w częściach przypadających na pozostałych Partnerów, należy rozważyć, czy faktycznie mamy w przedmiotowej sprawie do czynienia z sytuacją, w której dokonane zakupy nie są związane z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi u Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naleznego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Ze świadczeniem usługi mamy do czynienia również w sytuacji gdy podatnik dokonuje czynności działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Wówczas przyjmuje się, że dla celów podatku od towarów i usług podatnik (zleceniobiorca) sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył tę usługę zleceniodawcy. Powyższe wynika wprost z przepisu art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.06.347.1), (wcześniej art. 6 ust. 4 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG) (Dz.U.UE.L.77.145.1)), zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, uczestniczy w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca w realizowanym projekcie uczestniczył wraz z partnerami. Czynności związane z realizacją projektu wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Partnerów dokonywane były na podstawie zawartej Umowy w sprawie wykonania projektu „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej” w ramach działań Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego zawartej w Kielcach w dniu 14 września 2004r. między Województwem a partnerami projektu.

Projekt finansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz wkładu własnego Partnerów Projektu. Partnerzy projektu przekazywali Wnioskodawcy środki finansowe z tytułu wkładu własnego w postaci dotacji celowej na realizacje projektu. Dotacja od instytucji wdrażającej na dofinansowanie projektu została przekazana w jednej ogólnej kwocie na rzecz Wnioskodawcy czyli Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Wojewódzki (instytucja wdrażająca) nie przekazywał żadnych dotacji indywidualnych beneficjentom ostatecznym (partnerom projektu).

Produkty projektu zostały przekazane nieodpłatnie partnerom projektu. Nieodpłatne przekazanie produktów partnerom projektu nastąpiło proporcjonalnie do zaangażowania finansowego partnerów, na podstawie umów w sprawie przekazania składników majątku uzyskanego w ramach projektu, dowodów OT (przyjęcie środka trwałego), PT (przekazanie środka trwałego). W związku z faktem, iż Partnerzy projektu z tytułu przekazywanych przez Wnioskodawcę środków trwałych zobowiązani byli do świadczenia pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy (przekazania udziału własnego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego), mamy do czynienia z ekwiwalentnością świadczenia Wnioskodawcy na rzecz Partnerów projektu.

A zatem z uwagi na fakt, iż roboty inwestycyjne zostały wykonane w części na majątku przekazanym następnie partnerom, którzy uczestniczyli w ich finansowaniu, nie można mówić o nieodpłatnym świadczeniu usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Z treści wniosku wynika, iż to Wnioskodawca był stroną zawartej umowy z Instytucją Wdrażającą na podstawie której została mu przekazana dotacja w jednej ogólnej kwocie. Wnioskodawca był nabywcą wszystkich towarów i usług związanych z projektem.

Z uwagi na fakt, że zakupy towarów i usług związane z realizacją zadań w ramach ww. projektu były dokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez wykonawców na Wnioskodawcę, również w sytuacji, gdy roboty inwestycyjne były bezpośrednio związane z wytworzeniem majątku, który został przekazany partnerom projektu – uznać należy, iż Wnioskodawca działał w przedmiotowej sprawie w imieniu własnym lecz na rachunek innego podmiotu, tj. partnerów projektu.

A zatem koszty zakupu robót i usług, gdzie odbiorcą jest inny podmiot (partnerzy projektu) niż podmiot obciążony (Urząd Marszałkowski) przez świadczącego usługę, Wnioskodawca zobowiązany będzie przenieść na faktycznego odbiorcę (partnerów projektu). Przyjęta praktyka i orzecznictwo dopuszczają sytuacje, w których koszty niektórych usług, gdzie odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez świadczącego usługę, mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę. Jednakże jak wskazano powyżej w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, uczestniczy w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik wyświadczył te usługi.

Zatem, przy spełnieniu powyższych warunków, nabycie w ramach projektu usług przez Wnioskodawcę winno być przedmiotem odsprzedaży usług dla Partnerów projektu. Urząd Marszałkowski występował bowiem w charakterze zarówno otrzymującego usługi, jak i wyświadczającego usługi (na rzecz Partnerów projektu). Nadmienia się, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy obowiązani są wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży.

W związku z powyższym na mocy art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w części związanej z realizacją zadania wykonywanego na majątku przekazanym partnerom, dokonywanego w ramach projektu pod nazwą „e-… – rozbudowa infrastruktury informatycznej”. Jednocześnie jest zobowiązany – jako świadczący usługę – do odprowadzenia podatku należnego od tych transakcji. W konsekwencji oceniane całościowo stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące braku możliwości odliczenia w całości lub w części naliczonego podatku VAT od dokonywanych zakupów towarów i usług w związku z realizacją projektu, uznać należy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Z uwagi na fakt, że wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego interpretacja została udzielona w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia 30 listopada 2008r. Jednocześnie nadmienia się, iż zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 grudnia 2008r. nie mają wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.