Bez względu na wartość proporcji określonej zgodnie z art. 90 ust. 2-8, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania projektu, bowiem jak wskazuje Wnioskodawca efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPP4/443-464/09/AZ

Hasła tematyczne: korekta podatku, projekt, promocja, środek trwały

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego –> Odliczenie częściowe podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2009r. (data wpływu 5 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu pod nazwą „Uruchomienie kompleksu naukowo – dydaktycznego Z. – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno – spożywczym”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu pod nazwą „Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego Z. – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno – spożywczym”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą „Uruchomienie kompleksu naukowo – dydaktycznego Z. – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno – spożywczym”. Celem ogólnym projektu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej poprzez przygotowanie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego i naukowo – badawczego Uniwersytetu. Całkowite koszty kwalifikowane ujęte w planie finansowym projektu stanowią kwotę 111 618 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2007 – 2011. Bezpośrednim zarządcą projektu po jego zrealizowaniu będzie Uniwersytet, który będzie nim zarządzał przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu jego realizacji.

Źródłami finansowania projektu są środki budżetu państwa (15%) i środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%).

W ramach kompleksu naukowo dydaktycznego będą wchodzić Regionalne Centra:

  1. Transferu Technologii i Badań Podstawowych,
  2. Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym oraz Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię,
  3. Marketingu Produktów Spożywczych,
  4. Konferencyjno-Naukowe.

Wszystkie powstające centra są własnością Uniwersytetu w 100%, i nie są odrębnymi podatnikami VAT. Z założeń wynika, że wybudowane obiekty będą przeznaczone w całości na działalność dydaktyczną i badawczo – naukową, nieprzynoszącą przychodów opodatkowanych VAT w przyszłości.

Udział przychodów opodatkowanych Uniwersytetu w przychodach ogółem w kolejnych latach kształtował się następująco:

Wyszczególnienie 2006 2007 2008
Przychody zwolnione 131 925 044 142 857 692 156 508 866
Przychody opodatkowane 1 604 628 1 867 022 2 391 129
Wskaźnik udziału
przychodów opodatkowanych w przychodach ogółem 1,22% 1,27% 1,51%

Tendencja wzrostu przychodów zwolnionych wynika ze stale rosnącej dotacji na działalność dydaktyczną. Wskaźnik udziału przychodów opodatkowanych w przychodach ogółem utrzyma się na tym samym poziomie, co nie stwarza możliwości odliczenia VAT naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji projektu „Uruchomienie kompleksu naukowo – dydaktycznego Z. – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno – spożywczym”…

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Uniwersytet nie może odliczyć naliczonego przy modernizacji podatku VAT, ponieważ udział opodatkowanej sprzedaży Uniwersytetu w sprzedaży całkowitej nie przekracza 2%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Przepis art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1. podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o VAT proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. W art. 90 ust. 5-8 wskazano szczegółowe zasady ustalania ww. proporcji.

Stosownie natomiast do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98% – podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;
  2. nie przekroczyła 2% – podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Powyższe oznacza, iż w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8, nie przekroczyła 2% – podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Uniwersytet realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą „Uruchomienie kompleksu naukowo – dydaktycznego Zalesie – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno – spożywczym”. Z założeń wynika, że wybudowane obiekty będą przeznaczone w całości na działalność dydaktyczną i badawczo – naukową, nieprzynoszącą przychodów opodatkowanych VAT w przyszłości.

Udział przychodów opodatkowanych Uniwersytetu w przychodach ogółem w kształtował się w latach 2006, 2007 i 2008 odpowiednio 1,22%, 1,27% i 1 ,51%. Wskaźnik udziału przychodów opodatkowanych w przychodach ogółem utrzyma się na tym samym poziomie, co zdaniem Wnioskodawcy nie stwarza możliwości odliczenia VAT naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT.

Należy podkreślić, iż zastosowanie proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT dla określenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia możliwe jest tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje.

Wnioskodawca w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego zobowiązany jest więc do przyporządkowania w odpowiednich częściach podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu poszczególnym kategoriom działalności (zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu, opodatkowanej oraz działalności mieszanej).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, iż wybudowane obiekty będą przeznaczone w całości na działalność dydaktyczną i badawczo – naukową, nieprzynoszącą przychodów opodatkowanych VAT w przyszłości. Jeżeli więc wszystkie wybudowane w związku z realizacją projektu obiekty przeznaczone zostaną w całości na działalność nieprzynoszącą przychodów opodatkowanych podatkiem VAT, oznacza to, iż wszystkie zakupy związane z przedmiotową inwestycją nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Zatem podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy w ramach realizacji projektu nie będzie związany z czynnościami opodatkowanymi, tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tych faktur. W odniesieniu do zakupów związanych wyłącznie z czynnościami nieopodatkowanymi nie będzie więc miała zastosowania proporcja, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT.

Reasumując należy stwierdzić, iż bezwzględu na wartość proporcji określonej zgodnie z art. 90 ust. 2-8, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania projektu, pod nazwą „Uruchomienie kompleksu naukowo – dydaktycznego Z. – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno – spożywczym”, bowiem jak wskazuje Wnioskodawca efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy jednak zaznaczyć, iż Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek, jednak z innej podstawy prawnej, bowiem brak prawa do odliczenia nie jest spowodowany tym, że udział opodatkowanej sprzedaży Uniwersytetu w sprzedaży całkowitej nie przekracza 2%, lecz wynika z faktu, że dokonane w ramach realizacji projektu zakupy towarów i usług związane będą jak sam wskazał to Wnioskodawca z wykonywaniem czynności nieopodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto tut. organ zaznacza, iż nie oceniał prawidłowości wskazanych przez Wnioskodawcę wyliczeń. Powyższe zostało przyjęte jedynie jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała