opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB4/415-182/09-2/JS

Hasła tematyczne: cele mieszkaniowe, cele mieszkaniowe, lokal mieszkalny, lokal mieszkalny, odpłatne zbycie, odpłatne zbycie, sprzedaż mieszkania, sprzedaż mieszkania, zwolnienia przedmiotowe, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Źródła przychodów –> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2009 r. (data wpływu 16.03.2009 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.03.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 01.12.2003 r. Wnioskodawczyni nabyła lokal mieszkalny, który odpłatnie zbyła w dniu 24.09.2008 r. Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia wyniósł 310.000 PLN.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku, odpłatne zbycie nieruchomości dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – a tak jest w przedmiotowej sprawie – stanowi źródło przychodu i podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 28 ust. 2a wyżej cytowanej ustawy, od podatku zwolnieni są podatnicy, którzy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przychodu ze sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód ten wydatkują na cele i w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a cytowanej ustawy, tj.:

 • na nabycie na terytoriom RP, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynkumieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium RP spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie ma terytorium RP gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium RP,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium RP lub
 • na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa powyżej, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo -kredytowej, mających siedzibę na terytorium RP, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Oświadczenie, o którym mowa wraz z deklaracją PIT – 23 Wnioskodawczyni złożyła we właściwym Urzędzie Skarbowym, w wyznaczonym terminie tj. w dniu 07.10.2008 r. W dniach 09.10.2008 r. i 10.10.2008 r. ze środków otrzymanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni dokonała spłaty kredytu w linii zabezpieczonego hipoteką, zaciągniętego w banku z siedzibą w W, Oddział Bankowości Detalicznej w Ł. Wysokość dokonanej spłaty – 285.000 PLN.

Umowa kredytowa została zawarta w dniu 19.07.2007 r. Kwota przyznanego kredytu wyniosła 300.000 PLN. Cel kredytu: „częściowe refinansowanie nakładów poniesionych na zakup nieruchomości stanowiącej zabudowaną domem jednorodzinnym działkę gruntu o numerze ewidencyjnym nr 29, położonej w miejscowości B przy ulicy L 8 dokonany na podstawie umowy sprzedaży z dnia 22.06.2007 r.”

Zakupiona za kwotę 400.000 PLN nieruchomość położona w miejscowości B przy ulicy L 8 (obecnie miejsce zamieszkania i zameldowania Wnioskodawczyni) została sfinansowana ze środków własnych, ponieważ zbywca tejże nieruchomości nie zgodził się na sfinansowanie zakupu poprzez kredyt bankowy. Przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości prowadzone były rozmowy z bankiem na temat kredytowania zakupu a bezpośrednio po podpisaniu tejże umowy uruchomiona została procedura związana z zaciągnięciem kredytu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego a wydatkowany w części tj. w wysokości 285.000 PLN na spłatę kredytu w linii zabezpieczonego hipoteką zaciągniętego na refinansowanie nakładów poniesionych na zakup nieruchomości stanowiącej zabudowaną domem jednorodzinnym działkę gruntu, podlega w tej części, tj. w kwocie 285.000 PLN zwolnieniu od podatku…

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego a wydatkowany w części (285.000 PLN) na spłatę kredytu zaciągniętego w związku z nabyciem nieruchomości – domu jednorodzinnego wraz z gruntem, podlega w tej części tj. w kwocie 285.000 PLN zwolnieniu od podatku. Spłata kredytu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 „zaciągniętego na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) tejże ustawy, spełnia ustawowe warunki do uzyskania zwolnienia od podatku. Cel mieszkaniowy jest w tym przypadku istotą sprawy. I został on spełniony.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) – c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31.12.2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., podatek od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu.

Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, chyba, że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z powyższego wynika, iż okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu lub pożyczki, jest cel zaciągnięcia tego kredytu lub pożyczki. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu.

Podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w każdym przypadku wydatkowania, w przewidzianym ustawą terminie, przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na spłatę kredytu zaciągniętego na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) ustawy. Ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na spłatę kredytu muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości.

Powyższe oznacza, iż ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy mają prawo korzystać m. in. podatnicy, którzy przeznaczyli przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie zbytej nieruchomości, pod warunkiem, że jest to nieruchomość wymieniona w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), a także na spłatę kredytu zaciągniętego na cele określone w tym przepisie związane ze zbytą nieruchomością.

Zwolnienie to nie ma jednak zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r., czyli w ramach tzw. ulgi odsetkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że lokal mieszkalny nabyty w dniu 01.12.2003 r. Wnioskodawczyni zbyła w dniu 24.09.2008 r. za kwotę 310.000 zł. W dniu 07.10.2008 r. Wnioskodawczyni złożyła w urzędzie skarbowym deklarację PIT – 23 oraz stosowne oświadczenie. W dniach 09.10.2008 r. i 10.10.2008 r. ze środków otrzymanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni dokonała spłaty kredytu w linii zabezpieczonego hipoteką zaciągniętego na refinansowanie nakładów poniesionych na zakup nieruchomości stanowiącej zabudowaną domem jednorodzinnym działkę gruntu w wysokości 285.000 zł. Umowa kredytowa została zawarta w dniu 19.07.2007 r. Kwota przyznanego kredytu wyniosła 300.000 PLN. Cel kredytu: „częściowe refinansowanie nakładów poniesionych na zakup nieruchomości stanowiącej zabudowaną domem jednorodzinnym działkę gruntu o numerze ewidencyjnym nr 29, położonej w miejscowości B przy ulicy L 8 dokonany na podstawie umowy sprzedaży z dnia 22.06.2007 r.”

Zakupiona za kwotę 400.000 PLN nieruchomość położona w miejscowości B przy ulicy L 8 (obecnie miejsce zamieszkania i zameldowania Wnioskodawczyni) została sfinansowana ze środków własnych, ponieważ zbywca tejże nieruchomości nie zgodził się na sfinansowanie zakupu poprzez kredyt bankowy. Przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości prowadzone były rozmowy z bankiem na temat kredytowania zakupu a bezpośrednio po podpisaniu tejże umowy uruchomiona została procedura związana z zaciągnięciem kredytu.

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 r. – jest fakt wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży) przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe, które ustawodawca enumeratywnie wskazał w tym przepisie.

W przedmiotowej sprawie nieruchomość położona w B została zakupiona ze środków własnych a nie sfinansowana z kredytu bankowego. Celem zaciągniętego kredytu było częściowe refinansowanie nakładów poniesionych na zakup tejże nieruchomości. Zatem przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wydatkowany w części, tj. 285.000 zł na spłatę kredytu w linii zabezpieczonego hipoteką zaciągniętego na refinansowanie nakładów poniesionych na zakup nieruchomości stanowiącej zabudowaną domem jednorodzinnym działkę gruntu nie podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.