Czy Spółka prawidłowo dokonała korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1-5 i 7 ustawy VAT, odliczając cały podatek naliczony w 100% (bez stosowania proporcji) od sprzedaży środka trwałego – rulety w 2008 r., którego wartość wynosiła powyżej 15.000 zł (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana „0” stawką VAT), tj. w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, od którego pierwotnie Spółka nie odliczyła podatku naliczonego, ze względu na wyłączenie działalności w zakresie gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych poza ustawę VAT?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP2/443-357/09-2/SAP

Hasła tematyczne: korekta podatku, podatek od towarów i usług, środek trwały

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2009 r. (data wpływu 26.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości korekty podatku VAT naliczonego dokonanej w związku ze sprzedażą środka trwałego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2009 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości korekty podatku VAT naliczonego dokonanej w związku ze sprzedażą środka trwałego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność w zakresie gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Działalność Spółki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT (zmiana nastąpiła w roku 2009 – obecnie jest to sprzedaż zwolniona). Ze względu na ten fakt Spółce nie przysługiwało do końca 2008 r. prawo dokonywania odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów, związanych z tą działalnością. W 2008 r. Spółka dokonała sprzedaży jednego ze środków trwałych, tj. rulety do gier o wartości początkowej powyżej 15.000 zł, którą zakupiła w 2006 r. i od której nie odliczyła pierwotnie podatku naliczonego VAT. Środek trwały został sprzedany ze stawką 0% (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów). W miesiącu dokonanej sprzedaży Spółka dokonała 100 % korekty podatku naliczonego, odliczając cały podatek naliczony, którego pierwotnie nie odliczyła.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo dokonała korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1-5 i 7 ustawy VAT, odliczając cały podatek naliczony w 100% (bez stosowania proporcji) od sprzedaży środka trwałego – rulety w 2008 r., którego wartość wynosiła powyżej 15.000 zł (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana „0” stawką VAT), tj. w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, od którego pierwotnie Spółka nie odliczyła podatku naliczonego, ze względu na wyłączenie działalności w zakresie gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych poza ustawę VAT…

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 91 ust. 1-5 i 7 ustawy VAT, w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r. Spółka prawidłowo dokonała korekty podatku naliczonego, odliczając cały podatek naliczony w 100% (bez stosowania proporcji) związany ze sprzedażą środka trwałego – rulety w 2008 r., którego wartość początkowa wynosiła powyżej 15.000 PLN, od którego pierwotnie nie odliczyła podatku naliczonego, ze względu na wyłączenie działalności w zakresie gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych poza ustawę VAT. Dokonana przez Spółkę wewnątrzwspólnotowa dostawa rulety, opodatkowana „0” stawką VAT, dała Spółce prawo do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z ruletą. Z prawa tego Spółka skorzystała w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 01.01.2009 r. przepisów ustawy nie stosowało się do działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Powyższy przepis został uchylony z dniem 01.01.2009 r. przez ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1320), która jednocześnie dodała do ustawy o podatku od towarów i usług przepis art. 43 ust. 1 pkt 15, stanowiący, iż zwalnia się od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Zgodnie z podanym stanem faktycznym Spółka sprzedała środek trwały i dokonała korekty podatku naliczonego w 2008 r. Wobec powyższego korekta podatku VAT naliczonego powinna zostać dokonana przez Spółkę zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie sprzedaży w/w środka trwałego.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa wart. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Art. 90 ust. 1 w/w ustawy stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie miały przepisy art. 91 ust. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 w/w ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., tj. w dniu dokonania sprzedaży w/w środka trwałego:

„1. Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych.

2.W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomości – w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości – jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów, o których mowa w ust. 2, uważa się, że towary te są nadal używane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

4. Korekta po sprzedaży, o której mowa w ust. 4, powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

5. W przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

– opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru związane jest z czynnościami opodatkowanymi;

– zwolnione lub nie podlegały opodatkowaniu – do obliczenia korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.”

Zgodnie z podanym stanem faktycznym Spółka nie posiadała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie w 2006 r. środka trwałego, tj. rulety do gier o wartości początkowej powyżej 15.000 zł, gdyż był on wykorzystywany do działalności wymienionej w przepisie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast sprzedaż środka trwałego została przez Spółkę opodatkowana stawką VAT w wysokości 0% jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Tym samym zastosowanie w sprawie miał przepis art. 91 ust. 7 w/w ustawy, gdyż zmianie uległo prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od w/w rulety. Zgodnie z wyżej cyt. przepisem art. 91 ust. 6 pkt 1 w/w ustawy w celu dokonania korekty należało przyjąć, iż dalsze wykorzystanie w/w rulety związane jest z czynnościami opodatkowanymi. W myśl wyżej cyt. przepisu art. 91 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, rozliczenia jednorazowej korekty w odniesieniu do całego pozostałego okresu dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

Z powyższego wynika, że Spółka nabyła prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środka trwałego, ale wyłącznie w części dotyczącej okresu wykorzystywania go do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi, czyli w części dotyczącej okresu po dokonaniu sprzedaży.

Zgodnie z powyższym stanowisko Spółki, iż przysługiwało jej prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego pry zakupie środka trwałego (rulety do gier), należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 w/w ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 w/w ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.