Ustawodawca w art. 14 ust. 3 ustawy wyraźnie wskazuje, że jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. Oznacza to, że weryfikację ceny sprzedaży można przeprowadzić tylko w toku postępowania podatkowego. Przepis art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie upoważnia Organu w trybie wydawania interpretacji indywidualnych do przyjęcia, jako uzasadnionej przyczyny, przy ustalaniu wartości przedmiotu aportu, tej wartości przed dniem jego wniesienia. W każdym przypadku powinno się indywidualnie oceniać wartość rynkową rzeczy z dnia jej zbycia (wniesienia w formie aportu) z uwzględnieniem przyczyn powodujących przyjęcie dla konkretnej transakcji wartości innej niż wartość rynkowa.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB3/423-162/09-2/JG

Hasła tematyczne: akcja, aport, przychód, spółdzielnie, transakcja, wartość rynkowa, wartość udziału

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Przychody –> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2009 r. (data wpływu 26 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • przychodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów Spółki zależnej w zamian za aport w postaci akcji – jest prawidłowe,
  • kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów Spółki zależnej w zamian za aport w postaci akcji – jest prawidłowe,
  • ustalenia podstawy do oszacowania wartości przychodu Spółki z tytułu wniesienia akcji do Spółki zależnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów Spółki zależnej w zamian za aport w postaci akcji oraz ustalenia podstawy do oszacowania wartości przychodu Spółki z tytułu wniesienia akcji do Spółki zależnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

M. S. A. z siedzibą w W („Spółka”) jest właścicielem akcji spółki R. S.A. (dalej „Akcje”). Akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (dalej „GPW”). Akcje zostały przez Spółkę zakupione po 2001 r. za pośrednictwem biura maklerskiego. Spółka zamierza wnieść Akcje aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka zależna”) w celu objęcia w niej udziałów. Spółka zależna może istnieć w chwili wniesienia aportu Akcji albo może zostać zawiązana z tą chwilą. Wartość Akcji zostanie wyceniona na dzień wniesienia aportu do Spółki zależnej zgodnie z wartością ich kursu w chwili zamknięcia notowań na GPW w dniu poprzedzającym dzień wniesienia aportu. W wyniku aportu, Spółka obejmie udziały w Spółce zależnej o wartości nominalnej równej powyżej określonej wartości Akcji, tzn. nie wystąpi agio. Spółka zależna ani przed otrzymaniem Akcji w formie aportu, ani w rezultacie aportu nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w spółce R S.A.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychodem Spółki, w rozumieniu artykułu 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej „updop”) będzie nominalna wartość udziałów Spółki zależnej objętych w zamian za aport w postaci Akcji…
  2. Czy kosztem uzyskania przychodu Spółki, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w rozumieniu artykułu 15 ust. 1 updop, będą wydatki faktycznie poniesione przez Spółkę na nabycie lub objęcie Akcji wniesionych tytułem aportu do Spółki zależnej…
  3. Czy ewentualna różnica między:
  1. wartością Akcji wycenioną zgodnie z wartością ich kursu w chwili zamknięcia notowań na GPW w dniu poprzedzającym dzień wniesienia aportu,
  2. wartością tych Akcji mogącą wynikać z ceny transakcji zawartej na GPW w chwili wniesienia aportu,
  3. będzie mogła stanowić podstawę do określenia wartości przychodu Spółki z tytułu wniesienia Akcji do Spółki zależnej na podstawie art. 14 updop…

Stanowisko Spółki dot. pytania nr 1)

Art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że w sytuacji wniesienia przez podatnika wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (w innej formie niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część), przychodem podatnika jest nominalna wartość udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych za wkład niepieniężny, z zastrzeżeniem art. 14. Spółka uważa, że powołany powyżej przepis ma zastosowanie do przedstawionego stanu faktycznego. Tym samym, przychodem Spółki będzie nominalna wartość udziałów w Spółce zależnej objęta w zamian za wkład niepieniężny w postaci Akcji. Równocześnie wartość nominalna udziałów objętych przez Spółkę w Spółce zależnej w rezultacie aportu będzie równa wartości Akcji, a ta z kolei będzie odpowiadała wartości rynkowej Akcji. Zdaniem Wnioskującej, w przedstawionym stanie faktycznym do określenia przychodu Spółki z tytułu aportu Akcji nie znajdzie zastosowania przepis art. 14 updop. Skoro Spółka zależna ani w chwili dokonania aportu Akcji przez Spółkę, ani w jego rezultacie nie będzie posiadać bezwzględnej większości praw głosu w spółkach, których akcje będą przedmiotem aportu, przychód Spółki nie będzie podlegał wyłączeniu z przychodów podlegających opodatkowaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 4d updop.

Stanowisko Spółki dot. pytania nr 2)

Zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji nabytych inaczej niż za wkład niepieniężny ustała się koszt uzyskania przychodu, w rozumieniu art. 15 updop, w wysokości wartości wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie akcji będących przedmiotem wkładu. Przepisy te znajdują zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym. Wnioskująca uważa, że kosztem uzyskania przychodu Spółki w chwili wniesienia Akcji aportem do Spółki zależnej będzie kwota wydatków Spółki na nabycie Akcji, w szczególności cena za jaką Spółka nabyła te Akcje.

Stanowisko Spółki dot. pytania nr 3)

Art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyznaje organowi podatkowemu kompetencje do określenia wartości rynkowej praw, jeśli ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych praw. Kurs akcji notowanych na GPW wprost odzwierciedla ich rynkową wartość w danej chwili. Ponieważ jednak Spółka nie ma możliwości określenia wartości rynkowej Akcji dokładnie w chwili dokonania aportu, najbliższym momentem, na który wartość Akcji może być dokładnie określona jest chwila zamknięcia ich notowań na GPW w dniu poprzedzającym dzień wniesienia aportu. Zdaniem Spółki, ewentualna różnica pomiędzy wartością Akcji określoną w powyższy sposób a bieżącą ceną transakcyjną Akcji (np. w przypadku, gdyby na moment przed wniesieniem aportu dokonano transakcji na GPW) jest uzasadniona, ponieważ ze względów technicznych niemożliwe jest uwzględnienie bieżących zmian cen giełdowych w wycenie przedmiotu aportu (tj. Akcji). Z tych względów Spółka uważa, iż w omawianym stanie faktycznym do określenia przychodu Spółki z tytułu wniesienia aportu nie będzie miał zastosowania przepis art. 14 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego dotyczące pytań nr: 1 i 2 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego dotyczące pytania nr 3 uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Mając na uwadze powyższe, organ wydający interpretację, pragnie podkreślić, że co do zasady, wskazanie przyczyn uzasadniających podanie w umowie sprzedaży, czy wniesienia aportu ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej może być przesłanką do odstąpienia organu podatkowego od określenia wartości rynkowej zbywanej rzeczy. Jednak ocena, czy okoliczności wskazane przez podatnika zasługują na uwzględnienie może być dokonana tylko w toku postępowania podatkowego, które w sposób staranny i wnikliwy oceni na podstawie dokumentów źródłowych poszczególne transakcje w kontekście ceny sprzedaży (wartości wniesionego aportu) i jej odniesienia do wartości rynkowej. Pozwoli to na weryfikację pozytywną bądź negatywną ceny (wartości) podanej w umowie.

Organ zauważa, że wydając interpretację według procedury wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), która nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego, nie może potwierdzić zasad ustalania wartości przedmiotu aportu wskazanych przez Podatnika. Organ nie prowadząc postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie, umożliwiłoby rozstrzygnięcie, czy ustalona przez Spółkę wartość bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, czy też nie, nie może jednoznacznie uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy zawartego we wniosku. I tym jest podyktowane uznanie stanowiska Podatnika za nieprawidłowe.

Ustawodawca w art. 14 ust. 3 ustawy wyraźnie wskazuje, że jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. Oznacza to, że weryfikację ceny sprzedaży można przeprowadzić tylko w toku postępowania podatkowego. Przepis art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie upoważnia Organu w trybie wydawania interpretacji indywidualnych do przyjęcia, jako uzasadnionej przyczyny, przy ustalaniu wartości przedmiotu aportu, tej wartości przed dniem jego wniesienia. W każdym przypadku powinno się indywidualnie oceniać wartość rynkową rzeczy z dnia jej zbycia (wniesienia w formie aportu) z uwzględnieniem przyczyn powodujących przyjęcie dla konkretnej transakcji wartości innej niż wartość rynkowa.

W związku z powyższym Organ wydający pisemną interpretację indywidualną nie może jednoznacznie stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.