Czy właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) biorąca udział w Programie, który spełnił warunki określone w Regulaminie i otrzymał dotacje, będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanej dotacji?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPBII/2/415-254/09/JT

Hasła tematyczne: dotacja, fundusz celowy, płatnik, podstawa opodatkowania, refundacja

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego przedstawione we wniosku z dnia 04 marca 2009r. (data wpływu do tut. Biura 11 marca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dofinansowania do modernizacji ogrzewania domów i mieszkań będących własnością osób fizycznych, które dotację otrzymały – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2009r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dofinansowania do modernizacji ogrzewania domów i mieszkań będących własnością osób fizycznych, które dotację otrzymały.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Miasto realizuje „Program Niskiej Emisji…” polegający na wymianie przez osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie Miasta starych, nieekologicznych kotłów c.o. na nowe, niskoemisyjne kotły na węgiel (groszek) lub montaż kolektora słonecznego współpracującego z systemem ciepłej wody użytkowej.

Uchwałą Rady Miejskiej zatwierdzono „Regulamin przyznawania pomocy w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta w roku 2009”. W rozdziale IV Regulaminu zapisano, że środki na realizację Programu będą pochodzić m.in. z budżetu gminy. W rozdziale IX natomiast określono warunki finansowania zadania i stwierdzono, że udział środków gminy będzie wynosił 70% wartości zadania, natomiast uczestnik Programu pokrywa pozostałe 30%. Tryb postępowania o udzielenie dofinansowania w wysokości 70% został określony w rozdziale VI regulaminu. Środki na dofinansowanie uruchomione zostają na podstawie zawartej umowy z Miastem (działającym w jego imieniu Operatorem Programu) po odbiorze końcowym zrealizowanej usługi modernizacji

Tak więc rozliczenie udzielonego dofinansowania i kontrola zrealizowanego zadania następuje przed wydatkowaniem środków. Dofinansowanie mieszkańców jest bezzwrotne i służy realizacji celu publicznego, związanego z wykonaniem zadań własnych gminy, a zatem jest dotacją w rozumieniu art. 106 ust. 2 w związku z art. 176 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

W związku z powyższym zadano następujące pytania

Czy właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) biorąca udział w Programie, który spełnił warunki określone w Regulaminie i otrzymał dotację, będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanej dotacji…

Zdaniem wnioskodawcy, ponieważ dofinansowanie z budżetu gminy dla osób fizycznych na zadanie modernizacji kotłowni lub montaż kolektorów słonecznych ma charakter dotacji z rozumieniu cytowanych wyżej przepisów ustawy o finansach publicznych, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód podatnika z tytułu tej dotacji jest wolny od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe oznacza, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania tj. podmiotu wypłacającego dotacje a zarazem ustalenia czy przyznawana dotacja jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca realzuje „Program Ograniczenia Niskiej Emisji …”, którego celem jest wymiana przez osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie miasta, starych nieekologicznych kotłów c.o. na nowe, niskoemisyjne kotły na węgiel „groszek”, gdzie 30% kosztów pokrywał będzie sam mieszkaniec a 70% będzie dofinansowane z budżetu gminy.

Wnioskodawca wskazał, iż „dofinansowanie” w rzeczywistości ma charakter dotacji, w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i wypłacane jest z budżetu gminy – jednostki samorządu terytorialnego. Zatem otrzymana od Urzędu Miejskiego dotacja mieścić się będzie w kategoriach dotacji zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza, że wnioskodawca nie będzie miał obowiązku pobierania zaliczek na podatek ani sporządzania informacji PIT-8C dla osób, które otrzymają dofinansowanie (dotację) z budżetu gminy w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji …” na zakup i montaż nowych niskoemisyjnych kotłów na węgiel „groszek” a także montaż kolektorów słonecznych.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa oraz opisanego stanu faktycznego należy stanowisko wnioskodawcy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.