Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów na rzecz spółki celem ich umorzenia dochodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie nadwyżka przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów celem umorzenia nad kosztami jego uzyskania ustalonymi na poziomie wartości udziałów z dnia ich nabycia przez podatnika w drodze darowizny? Na jakim formularzu Wnioskodawca powinien wykazać podatek zapłacony od dochodu obliczonego zgodnie z metodą przedstawioną w pytaniu w pkt 1?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB2/415-216/09-2/MK

Hasła tematyczne: darowizna, dochód, koszty uzyskania przychodów, podatek liniowy, spółki, zbycie udziału, zeznanie podatkowe

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Podstawa obliczenia i wysokość podatku –> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18.03..2009 r. (data wpływu 20.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów w celu umorzenia spółki zagranicznej nabytych w drodze darowizny oraz obowiązku jego rozliczenia w zeznaniu podatkowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.03.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów w celu umorzenia spółki zagranicznej nabytych w drodze darowizny oraz obowiązku jego rozliczenia w zeznaniu podatkowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce, nabył udziały w zagranicznej Spółce kapitałowej z siedzibą w Unii Europejskiej (będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze darowizny przekazanej Mu przez siostrę.

W umowie darowizny wartość darowanych podatnikowi udziałów została wykazana na poziomie rynkowym z dnia dokonania darowizny.

Obecnie Wnioskodawca rozważa umorzenie całości lub części udziałów otrzymanych w drodze darowizny za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie będzie odpowiadało rynkowej wartości umarzanych udziałów. Planowane umorzenie będzie miało charakter tzw. umorzenia dobrowolnego poprzez zbycie udziałów na rzecz zagranicznej spółki kapitałowej (dalej: spółką) celem ich umorzenia. Umorzenie nastąpi w formie przewidzianej przepisami prawnymi państwa, w którym znajduje się siedziba spółki.

Wnioskodawca osiąga w Polsce dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowane wg stawki liniowej 19% (rozliczane w formularzu PIT-36L), tj. wg zasad przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów na rzecz spółki celem ich umorzenia dochodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie nadwyżka przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów celem umorzenia nad kosztami jego uzyskania ustalonymi na poziomie wartości udziałów z dnia ich nabycia przez podatnika w drodze darowizny…
  2. Na jakim formularzu Wnioskodawca powinien wykazać podatek zapłacony od dochodu obliczonego zgodnie z metodą przedstawioną w pytaniu w pkt 1…

Zdaniem Wnioskodawcy:

W zakresie pytania Nr 1

Zdaniem podatnika, w przypadku zbycia przez niego udziałów na rzecz spółki celem ich umorzenia, dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie nadwyżka przychodu (wynagrodzenia) uzyskanego ze zbycia udziałów celem umorzenia nad kosztami jego uzyskania, ustalonymi na poziomie wartości rynkowej udziałów z dnia ich nabycia przez podatnika w drodze darowizny.

W zakresie pytania Nr 2

W przypadku wystąpienia nadwyżki przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów celem umorzenia nad kosztami jego uzyskania podatek obliczony od dochodu obliczonego zgodnie z metodą przedstawioną w pytaniu w pkt 1 należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 (w polu 197) lub PIT-36L (w polu 62).

Wnioskodawca zauważa, że zarówno formularz PIT-36, jak i PIT-36L nie przewidują rubryk do odrębnego wykazania przychodu i kosztu w związku ze zbyciem udziałów celem ich umorzenia dlatego też wykazany w zeznaniu powinien być jedynie podatek należny do zapłaty przez podatnika bądź zapłacony za granicą podatek podlegający odliczeniu w Polsce

Uzasadnienie swego stanowiska Wnioskodawca oparł na następującej argumentacji:

Ad. 1.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust 5 ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów.

Uszczegółowieniem powołanego wyżej przepisu jest art. 24 ust. 5d ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem z tytułu umorzenia udziałów w spółkach kapitałowych jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38. w przypadku jednak, gdy do nabycia udziałów doszło w drodze darowizny koszty te ustała się w wysokości wartości tych udziałów z dnia dokonania darowizny. Od tak obliczonego dochodu, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej należy pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym dochodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie nadwyżka przychodu (wynagrodzenia) otrzymanego przez podatnika ze zbycia udziałów celem umorzenia nad kosztami jego uzyskania ustalonymi na poziome wartości rynkowej udziałowców z dnia ich nabycia przez podatnika w drodze darowizny.

Wnioskodawca wskazuje, iż powyższe regulacje mają zastosowanie do umorzenia udziałów w spółkach kapitałowych, niezależnie od miejsca ich siedziby. Potwierdzają to m.in. przepisy art. 30a ust. 9 i 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wskazują zasady rozliczania podatku od dochodów uzyskanych za granicą.

Wnioskodawca zauważa, że powyższe stanowisko znajduje także potwierdzenie w interpretacjach wydanych przez władze skarbowe w podobnych stanach faktycznych, min. w sytuacji zbycia udziałów na rzecz zagranicznej spółki kapitałowej celem ich umorzenia (m.in. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2009 r. oraz 20 stycznia 2009 r., o sygn. IPPB2/415-1563/08-2/MK oraz IPPB2/415-1487/08-2/MK; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia 2008 r.. sygn. IBPB2/415-1580/08/MM interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 listopada 2008 r., sygn. ILPB2/415-541/08-2/MK).

Ad 2.

Wnioskodawca zauważa, że jak wskazano powyżej, dochód z umorzenia udziałów w spółce kapitałowej zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym podatek ten na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy obowiązani są pobierać płatnicy o których mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W zeznaniu tym, zgodnie z art. 45 ust. 3b ww. ustawy podatnicy powinni wykazać należny podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (w tym dochodów z odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia), jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Zatem, w sytuacji, gdy należny podatek od dochodu powstałego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia (ustalonego zgodnie z metodą przedstawioną w pytaniu w pkt 1) nie został pobrany przez płatnika, obowiązek wykazania takiego podatku ciąży na Wnioskodawcy. Podatek ten powinien być wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu właściwym dla jego sytuacji (tj. w zeznaniu odpowiadającym jego ewentualnej działalności gospodarczej, rodzajom uzyskiwanych dochodów).

W związku z tym, iż Wnioskodawca obok dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskuje również dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej według stawki liniowej 19%, zdaniem Wnioskodawcy podatek należny od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia (ustalony zgodnie z metodą przedstawioną w pytaniu w pkt 1) powinien zostać przez niego wykazany w zeznaniu PIT-36L w polu 62.

Alternatywnie, w sytuacji osiągnięcia przez Wnioskodawcę w danym roku dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej), podatnik powinien wykazać należny podatek do zapłaty powstały z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia w zeznaniu PIT-36 w polu 197.

Jednocześnie zauważa, że wskazane formularze nie przewidują rubryk, w których należałoby wykazać wysokość kosztów uzyskania przychodu, czy dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Uwzględniając powyższe Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości zajmowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W zakresie pytania Nr 1

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a tej ustawy).

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 powołanej ustawy, w myśl którego, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m. in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni (17 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać zbycia w celu umorzenia udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej z siedzibą w Unii Europejskiej na rzecz zagranicznej spółki kapitałowej za wynagrodzeniem.

Z uwagi na to, iż w przedmiotowym wniosku Wnioskodawca nie wskazał nazwy państwa, w którym ma mieścić się siedziba Spółki, która zamierza nabyć za wynagrodzeniem udziały w celu umorzenia w zagranicznej spółce kapitałowej z siedzibą w Unii Europejskiej, zatem w tym miejscu należy odwołać się do Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Brak możliwości odwołania się do konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powoduje, iż należy wskazać, iż rozdział V Modelowej Konwencji OECD może posłużyć, jako informacja o istniejących metodach dotyczących unikania podwójnego opodatkowania, w sytuacji uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych.

Ponadto wskazać należy, że w przypadku gdy zgodnie z ustawodawstwem państwa, w którym znajduje się siedziba spółki dochody uzyskane z umorzenia udziałów stanowią dywidendy, wówczas podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 10 Konwencji OECD. W przeciwnym wypadku będą podlegały opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 13 konwencji OECD jako zyski z przeniesienia własności majątku.

Przyjmując, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca osiągnie przychód z umorzenia udziałów, który będzie traktowany przez umawiające się Państwo, jako przychód z dywidendy, zasadne jest więc posiłkowanie się art. 10 Modelowej Konwencji OECD „Dywidendy”, który wskazuje, w którym państwie osiągnięty zysk może podlegać opodatkowaniu oraz o wysokości pobranego podatku, co winno znaleźć odzwierciedlenie w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską, a konkretnym państwem.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zakres opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskanych przez osoby fizyczne, m.in. z przychodów z udziału w zyskach osób prawnych reguluje przepis art. 30a ustawy.

Stosownie do treści art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy – od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ust. 5a i 5d, o czym stanowi art. 30a ust. 6 ww. ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Sposób obliczenia dochodu osoby fizycznej z umorzenia udziałów został uregulowany w art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

W myśl art. 30a ust. 2 tej ustawy przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 30a ust. 9 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 %.

Biorąc pod uwagę, że mające być przedmiotem zbycia w celu umorzenia udziały zagranicznej spółki kapitałowej zostały nabyte w drodze darowizny, mając na uwadze przedstawione we wniosku w pytaniu pierwszym zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa, należy uznać, iż dochodem z tytułu zbycia za wynagrodzeniem w celu umorzenia przedmiotowych udziałów na rzecz zagranicznej spółki kapitałowej będzie nadwyżka wynagrodzenia (przychodu) otrzymanego przez Wnioskodawcę od spółki nad kosztami uzyskania tego przychodu, ustalonymi w wysokości nie przekraczającej wartości rynkowej tych udziałów z dnia nabycia darowizny.

W odpowiedzi na pytanie nr 2.

Organ podatkowy zauważa, że jak wskazano powyżej, dochód z umorzenia udziałów w spółce kapitałowej zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek ten na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy obowiązani są pobierać płatnicy o których mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy.

Natomiast zgodnie z treścią art. 30a ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a ww. ustawy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli podatek dochodów z odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia nie został pobrany przez płatnika, podatnicy są obowiązani wykazać należny podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w zeznaniu rocznym, zgodnie z art. 45 ust. 3b ww. ustawy

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na mocy art. 30c ww. ustawy, tzw. podatkiem liniowym, planuje dokonać umorzenia całości lub części udziałów otrzymanych w drodze darowizny za wynagrodzeniem na rzecz podmiotu zagranicznego. Zakłada, że uzyska dochód z odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia od podmiotu zagranicznego, od którego nie dokonano poboru podatku. Organ podatkowy zauważa, że w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca powinien wykazać w zeznaniu podatkowym (PIT-36L) zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Według formularza PIT-36L obowiązującego do rozliczenia dochodów za rok podatkowy 2008 obliczony podatek należy wykazać w poz. 62 i 66.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca osiągałby dochody opodatkowane według skali podatkowej, zryczałtowany podatek obliczony od przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia należałoby wykazać w deklaracji podatkowej PIT-36 lub dokonać rozliczenia na dwóch formularzach podatkowych PIT-37 – gdzie wykaże przychody opodatkowane wg skali podatkowej oraz PIT-38, w którym wykaże zryczałtowany podatek obliczony od przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia. Według formularza PIT-36 obowiązującego do rozliczenia dochodów za rok podatkowy 2008, obliczony podatek należy wykazać w poz. 197, natomiast w formularzu PIT-38 obowiązującym do rozliczenia dochodów za rok podatkowy 2008 należy wykazać w poz. 39.

Ponadto organ podatkowy zauważa, że obowiązek wykazania zryczałtowanego podatku w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został osiągnięty dochód z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej, występuje w każdym przypadku niezależnie od tego czy płatnik dokonał poboru podatku, czy też nie.

W sytuacji, gdy podatek został pobrany przez płatnika, obowiązkiem podatnika jest wykazanie w zeznaniu podatkowym zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatku zapłaconego za granicą, o którym mowa w art. 30a ust. 9.

Następnie od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 wyżej wymienionego art. 30a, od tych przychodów (dochodów), należy odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 %.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, o tym czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych decydować będą każdorazowo postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską, a państwem, w którym znajdować się będzie siedziba spółki, która będzie dokonywała wypłat związanych z umorzeniem przedmiotowych udziałów.

Przyjmując, że w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzeniu przyszłym osiągnięty przychód ze zbycia w celu umorzenia (nabytych w drodze darowizny) udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej z siedzibą w Unii Europejskiej, na rzecz zagranicznej spółki kapitałowej, (który będzie traktowany przez umawiające się Państwo, jako przychód z dywidendy), Wnioskodawca będzie miał prawo pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu ustalone do wysokości wartości z dnia nabycia darowizny. Ponieważ Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na mocy art. 30c tzw. podatkiem liniowym, w sytuacji, gdy uzyska dochód z tytułu sprzedaży w celu umorzenia udziałów zagranicznej spółki kapitałowej, obliczony zryczałtowany podatek należy wykazać w rocznej deklaracji podatkowej PIT-36L za rok, w którym Wnioskodawca uzyska przychód z udziału w zyskach osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.