Czy w związku z objęciem przez nowego akcjonariusza akcji w spółce komandytowo – akcyjnej po cenie nominalnej, która będzie niższa niż wartość wynikająca z wyceny majątku Spółki, powstanie po stronie Wnioskodawcy jakikolwiek przychód z tego tytułu w chwili objęcia Akcji przez nowego akcjonariusza?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB1/415-266/09-3/IF

Hasła tematyczne: akcja, akcja, akcjonariusz, akcjonariusz, rezydent podatkowy, rezydent podatkowy, spółki, spółki, wkład, wkład

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Przedmiot i podmiot opodatkowania –> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 05.03.2009 r. (data wpływu 09.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia przez nowego akcjonariusza akcji za wkład pieniężny w spółce komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia przez nowego akcjonariusza akcji za wkład pieniężny w spółce komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obywatelem polskim i polskim rezydentem podatkowym. Jest on jednocześnie komplementariuszem i akcjonariuszem w spółce komandytowo – akcyjnej (dalej „Spółka”). Oprócz Wnioskodawcy, komplementariuszami w Spółce są trzy inne osoby fizyczne oraz spółka z o. o. – te osoby są również akcjonariuszami Spółki.

Obecnie wspólnicy Spółki rozważają dopuszczenie do Spółki nowego akcjonariusza (dalej „Nowy akcjonariusz”). Nowym akcjonariuszem będzie fundusz inwestycyjny zamknięty działający na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz.1546 ze zm.). Nowy akcjonariusz obejmie podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce poprzez objęcie nowoutworzonych akcji Spółki (dalej „Akcje”) w zamian za wkład pieniężny. Akcje zostaną objęte po ich wartości nominalnej, która będzie niższa od wartości rynkowej akcji, mierzonej na podstawie aktywów netto Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z objęciem przez nowego akcjonariusza akcji w spółce komandytowo – akcyjnej po cenie nominalnej, która będzie niższa niż wartość wynikająca z wyceny majątku Spółki, powstanie po stronie Wnioskodawcy jakikolwiek przychód z tego tytułu w chwili objęcia Akcji przez nowego akcjonariusza…

Zdaniem Wnioskodawcy dokonanie planowanej operacji nie będzie się wiązało z powstaniem dla niego przychodu podatkowego w podatku dochodowym.

Spółki osobowe (czyli między innymi, zgodnie z art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowo – akcyjna) nie są podatnikami podatku dochodowego; podatnikami są natomiast wspólnicy.

Przepis art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT stanowi, iż „przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną <...> u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego praw w udziale w zysku oraz <…> łączy się z powstałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali ”.

Jednocześnie, z przepisu art. 8 ust. 2 Ustawy o PIT wynika, iż „zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

  1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,
  2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie będącej osobą prawną”.

Ustawodawca regulując w Ustawie o PIT zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych, nie odniósł się bezpośrednio do skutków podatkowych dla dotychczasowych wspólników w przypadku wejścia do Spółki nowego wspólnika.

Ustawa o PIT nie zawiera żadnych regulacji, które pozwalałyby na uznanie, że w związku z otrzymaniem przez Spółkę wkładów na kapitał zakładowy jej wspólnicy osiągają z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Należy tym samym uznać, że w przypadku wnoszenia wkładów do spółki osobowej dla Spółki – a tym samym dla dotychczasowych jej wspólników – nie powstaje z tego tytułu jakikolwiek przychód.

W opinii Wnioskodawcy istotne są tu dwie kwestie. Po pierwsze, Ustawa o PIT w cytowanych powyżej przepisach odnosi się do opodatkowania wspólników w związku z podziałem zysków Spółki. Tym samym powołany przepis nie ma zastosowania w przypadku, gdy dane wartości czy przysporzenia nie są uznawane za zysk Spółki. Do takiej kategorii należy niewątpliwie zaliczyć środki otrzymane przez Spółkę jako wkłady na jej kapitał zakładowy. Samo wnoszenie wkładu do spółki osobowej nie jest bowiem związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą Spółki, otrzymanie środków pieniężnych jako wkładu nie może być uznane za zysk osiągnięty przez Spółkę w ramach jej działalności gospodarczej. W związku z tym, że środki te nie będą stanowiły zysku Spółki, nie będą one podlegały opodatkowaniu u wspólników Spółki na podstawie regulacji zawartych w art. 8 Ustawy o PIT.

Po drugie, sama istota prowadzenia działalności w ramach spółek (osobowych lub kapitałowych) polega na tym, że wspólnicy wnoszą do nich wkłady (pieniężne lub niepieniężne). Wniesiony jako wkłady majątek stanowi bazę, w oparciu o którą spółka prowadzi działalność gospodarczą. Oznacza to, że fakt wniesienia przez Nowego akcjonariusza wkładów do Spółki nie może się wiązać z powstaniem przychodów dla pozostałych wspólników Spółki, w tym Wnioskodawcy. Środki otrzymane przez Spółkę w związku z podwyższeniem kapitału będą przez Spółkę wykorzystane w prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że środki otrzymane jako wkład nie będą zyskiem Spółki. Zyski dopiero zostaną wygenerowane przez Spółkę w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o zgromadzone wkłady; dopiero te zyski będą podlegały u wspólników, w tym u Wnioskodawcy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca dodaje, iż powyższe stanowisko znajduje również oparcie w interpretacjach Ministra Finansów. W interpretacji indywidualnej z 8 lipca 2008 r. (sygn. IPPB1/415-412/08-4/ES) organ podatkowy wskazał, iż „wartość wniesionych akcji spółki akcyjnej nie jest nieodpłatnym świadczeniem dla pozostałych wspólników, gdyż wynika to z samej istoty tworzenia i funkcjonowania spółki komandytowej. Warunkiem powstania takiej spółki jest działanie w sposób oznaczony, np. poprzez wniesienie wkładów, którymi mogą być np. aporty w postaci akcji spółki akcyjnej”. Na tej podstawie organ podatkowy uznał, że otrzymanie przez spółkę osobową wkładów nie wiąże się z powstaniem przychodu dla jej aktualnych wspólników.

Nieuprawnionym byłoby również stanowisko wskazujące, iż wniesienie pieniędzy do Spółki jako wkładu przez nowego wspólnika jest nieodpłatnym przysporzeniem dla pozostałych wspólników. W zamian za wniesione wkłady Nowy akcjonariusz obejmuje nowoutworzone Akcje Spółki, dzięki czemu będzie miał prawo uczestniczyć w zyskach osiąganych przez Spółkę. Tym samym nie można mówić, iż wniesienie wkładu do Spółki może być traktowane jako nieodpłatne przysporzenie po stronie Spółki czy jej wspólników, w tym Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazuje również, że niewłaściwym byłoby uznanie, że w związku z podniesieniem kapitału zakładowego oraz objęciem Akcji przez Nowego akcjonariusza, uzyskał on przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych.

Za przychód z tego tytułu uznaje się, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy o PIT, „należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia <…> papierów wartościowych”.

Wnioskodawca zaznacza, iż w przedstawionym stanie faktycznym nie zbywa on na rzecz Nowego akcjonariusza żadnych posiadanych przez siebie Akcji – liczba Akcji pozostających w rękach Wnioskodawcy oraz ich wartość nominalna nie ulegną zmianie. Nowy akcjonariusz będzie obejmował nowoutworzone Akcje w Spółce powstałe w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Według opinii Wnioskodawcy nie można mówić, iż dokonał on odpłatnego zbycia Akcji. Oznacza to tym samym, iż w wyniku przeprowadzenia planowanej operacji nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód ze zbycia papierów wartościowych.

Reasumując powyższe rozważania Wnioskodawca uważa, iż przeprowadzenie planowanej operacji podniesienia wysokości kapitału zakładowego w Spółce i objęcia nowoutworzonych Akcji przez Nowego akcjonariusza w zamian za wkład pieniężny nie będzie się wiązało z powstaniem dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.