Czy po zmianie formy organizacyjno- prawnej prowadzenia działalności gospodarczej należy ponownie złożyć do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPBI/1/415-215/09/WRz

Hasła tematyczne: forma opodatkowania, ryczałt ewidencjonowany, samodzielna działalność gospodarcza

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 13 marca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opłacania tego podatku w sytuacji zmiany formy organizacyjno-prawnej prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2009 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opłacania tego podatku w sytuacji zmiany formy organizacyjno-prawnej prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od dnia 1 listopada 2008 r. wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą (wpisaną w dniu 20 października 2008 r. do ewidencji działalności gospodarczej) w formie spółki cywilnej. W dniu 27 października 2008 r. złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółka na wniosek wspólników została zlikwidowana z dniem 29 stycznia 2009 roku. Wnioskodawca postanowił kontynuować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W dniu 16 lutego 2009 r. złożył dokument NIP-1, w którym jako dzień rozpoczęcia działalności wskazał dzień 30 stycznia 2009 r. Do zgłoszenia dołączony został wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 20 października 2008 r. Nie zostało złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka jest forma opodatkowania za 2009 r. przychodów uzyskanych z działalności wykonywanej osobiście …

Zdaniem wnioskodawcy, wybór formy opodatkowania dokonany w 2008 r. dotyczył konkretnej działalności prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Działalność prowadzona przez niego nie została zlikwidowana, nie została też wybrana inna forma opodatkowania a więc zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy podatnik z tytułu wykonywanej działalności powinien opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy – dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z przepisów powyższych wynika zatem, iż pozarolnicza działalność gospodarcza co do zasady podlega opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych a więc wg określonej w art. 27 ww. ustawy skali podatkowej, bądź „podatkiem liniowym”, o którym mowa w art. 9a ust. 2 i 3 ww. ustawy, chyba że podatnik tą działalność prowadzący, skorzysta, po spełnieniu ustawowych warunków, z jednej z form zryczałtowanego opodatkowania (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; karta podatkowa), o której mowa w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Jednym z warunków zastosowania ww. zryczałtowanego opodatkowania jest złożenie wniosku lub oświadczenia o jego wyborze, o czym stanowi cytowany powyżej art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w odniesieniu do zryczałtowanego opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – art. 9 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie bowiem z tym przepisem – pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Przy czym, jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie art. 9 ust. 3 tej ustawy wskazuje, iż w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub w art. 29 ust. 1 ww. ustawy z 20 listopada 1998 r., podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, w różnych formach organizacyjnych, a więc zarówno samodzielnie, jak i w formie spółki osobowej, złożenie oświadczenia o opodatkowaniu jednej z ww. form prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie powoduje iż druga z tych form jest również opodatkowana w ten sam sposób. Zauważyć bowiem należy, iż skutku takiego nie przewidują przepisy cyt. powyżej ustaw podatkowych.

Wprawdzie w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Nie oznacza to jednak, iż obie z ww. form prowadzenia działalności gospodarczej, są (automatycznie), czy też muszą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W świetle obowiązujących przepisów, możliwym jest bowiem przykładowo opodatkowanie działalności prowadzonej samodzielnie – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a działalności prowadzonej w formie spółki osobowej na tzw. zasadach ogólnych.

Wskazuje na to pośrednio, chociażby treść art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., zgodnie z którym: podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1.w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,

2.rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

  1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
  2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki – gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

Powyższe oznacza, iż dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, obu form organizacyjnych prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (działalności prowadzonej samodzielnie oraz w formie spółki osobowej) koniecznym jest złożenie odrębnych oświadczeń o wyborze tego sposobu opodatkowania odnośnie każdej z ww. form prowadzonej działalności gospodarczej (lub oświadczenia dot. obu tychże form). W konsekwencji złożenie odrębnego oświadczenia o opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych działalności gospodarczej prowadzonej np. w formie spółki cywilnej, nie powoduje, iż działalność gospodarcza prowadzona samodzielnie jest również opodatkowana w ten sposób.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, z którego wynika, iż od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 29 stycznia 2009 r. wnioskodawca prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (zlikwidowaną dnia 29 stycznia 2009 r.), a od dnia 30 stycznia 2009 r. (data określona w złożonym w dniu 16 lutego 2009 r. zgłoszeniu NIP-1) samodzielną działalność gospodarczą, stwierdzić należy, iż dla opodatkowania prowadzonej samodzielnie działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych koniecznym było złożenie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Brak takiego oświadczenia, wyklucza możliwość opodatkowania prowadzonej samodzielnie w 2009 r. pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dlatego też przedstawione we wniosku stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.