Czy umowa zlecenia zawarta z osobą nie będącą pracownikiem płatnika, w której określona jest stawka za 1 godzinę pracy, bez określenia ilości godzin w miesiącu, podlega pod opodatkowanie ryczałtowe, w przypadku gdy wynagrodzenie w miesiącu nie przekracza 200, – PLN?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB1/415-308/09-4/AK

Hasła tematyczne: biegły sądowy, działalność wykonywana osobiście, ławnik, płatnik

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Podstawa obliczenia i wysokość podatku –> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2009 r. (data wpływu 9 marca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 22 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu umowy zlecenia z wynagrodzeniem godzinowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu umowy zlecenia z wynagrodzeniem godzinowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka świadczy usługi sprzątania na rzecz podmiotu zewnętrznego.

W związku z powyższym Spółka zawarła umowy zlecenia z osobami nie będącymi pracownikami płatnika, w których określona jest stawka za jedną godzinę pracy, bez określenia ilości godzin w miesiącu, które nie są znane na dzień zawarcia umowy. W wyniku realizacji umowy wynagrodzenie niektórych pracowników w miesiącu nie przekracza 200 zł.

Kilku zleceniobiorców posiada dwie umowy zlecenia z różnych tytułów, w których określona jest stawka za jedną godzinę pracy, bez określenia ilości godzin w miesiącu.

Ponadto, Spółka zawarła dwie umowy z jednym zleceniobiorcą z różnych tytułów (sprzątanie, obsługa kas biletowych), z określoną kwotą, z których żadna nie przekracza 200 zł, a w sumie kwota wynagrodzenia w miesiącu przekracza 200 zł.

Wnioskodawca jednocześnie informuje, że umowa zlecenia z osobą nie będącą pracownikiem nie zawiera kwoty wynagrodzenia. Jest to wynagrodzenie, zależne od ilości przepracowanych w danym miesiącu godzin, które w niektórych miesiącach może wynosić 200 zł lub mniej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie obowiązków płatnika z tytułu umowy zlecenia z wynagrodzeniem godzinowym.

Czy umowa zlecenia zawarta z osobą nie będącą pracownikiem płatnika, w której określona jest stawka za jedną godzinę pracy, bez określenia ilości godzin w miesiącu, podlega pod opodatkowanie ryczałtowe, w przypadku gdy wynagrodzenie w miesiącu nie przekracza 200 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, umowa zlecenia z określoną stawką za godzinę, bez określenia ilości godzin w miesiącu rozliczana jest jako umowa zlecenia z 20% kosztami uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy identyfikuje jako osobne źródło przychodu działalność wykonywaną osobiście.

W myśl art. 13 pkt 8 tej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
    – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a tej ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł – w wysokości 18% przychodu.

Analiza normy wyrażonej w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce gdy:

  • suma należności określona w umowie lub umowach z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł oraz
  • umowa lub umowy zawarte są z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

Z podanych we wniosku informacji wynika, że Spółka w zawartych z osobami nie będącymi pracownikami płatnika umowach zlecenia nie ma określonego wynagrodzenia miesięcznego, a jest ono obliczane wg stawki za jedną godzinę pracy bez określenia ilości godzin w miesiącu, które nie są znane na dzień zawarcia umowy.

W związku z tym przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania. Skoro bowiem z umowy zlecenia nie wynika należność za miesiąc oznacza to, że nie są spełnione warunki do zastosowania ryczałtu. W konsekwencji, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułów określonych art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Zatem przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko jest prawidłowe

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W kwestii zagadnienia dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu umowy zlecenia z wynagrodzeniem prowizyjnym wydano w dniu 2 czerwca 2009 r. odrębną interpretację indywidualną nr ILPB1/415-308/09-5/AK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.