faktury korygujące w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPP3/443-214/09/ŁW

Hasła tematyczne: nabycie wewnątrzwspólnotowe, obowiązek podatkowy

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Obowiązek podatkowy –> Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów –> Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnot

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2009r. (data wpływu 18 marca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur korygujących w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur korygujących w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży odzieży dziecięcej. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. W ramach prowadzonej działalności dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów handlowych.

Dokonując nabyć wewnątrzwspólnotowych spotyka się z następującymi sytuacjami:

 1. kontrahent wystawia dla Wnioskodawcy fakturę już w dniu otrzymania drogą elektroniczną zamówienia Wnioskodawcy. W związku z tym faktura obejmuje towary które Wnioskodawca zamawia, a nie towary, które ostatecznie znajdują się w przesyłce. Następnie kontrahent przygotowując przesyłkę wystawia notę korygującą na te towary, których nie miał w magazynie i które w związku z tym nie zostały Wnioskodawcy dostarczone (niedobór towarów w przesyłce),
 2. Kontrahent wystawia fakturę, w której przez pomyłkę została pominięta część towarów handlowych i kontrahent na pominięte towary handlowe wystawia następnie notę korygującą (nadwyżka towarów w przesyłce),
 3. Kontrahent po wystawieniu faktury podstawowej udziela Wnioskodawcy rabatu, albo Wnioskodawca dokonuje zwrotów towarów handlowych kontrahentowi (zmiany cen lub ilości towarów).

Powyższe zdarzenia mają również miejsce na przełomie miesięcy. Przy czym w praktyce mogą zaistnieć dwa warianty:

 1. faktura podstawowa wystawiona jest w miesiącu X, nota korygująca do tej faktury wystawiona jest w tym samym miesiącu X, natomiast przesyłkę zawierającą towar, fakturę i notę korygującą otrzymujemy w następnym miesiącu Y.
 2. faktura podstawowa wystawiona jest w miesiącu X, nota korygująca do tej faktury wystawiona jest w następnym miesiącu Y i przesyłkę zawierającą towar, fakturę oraz notę korygującą otrzymujemy w następnym miesiącu Y.

Wnioskodawca nadmienia, że nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwoty podatku należnego od sprzedaży detalicznej nieudokumentowanej fakturami oblicza w sposób przewidziany w art. 84 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą. Wnioskodawca nabywa wewnątrzwspólnotowo zarówno artykuły dziecięce jak i niemowlęce, różniące się stawką podatkową. Dlatego bardzo istotne jest dla Wnioskodawcy prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów handlowych w poszczególnych okresach rozliczeniowych

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

 1. Czy Wnioskodawca dokonując korekty WNT powinien zachować się jak podatnik korygujący podstawę opodatkowania, a więc stosując art. 29 ust. 4a ustawy, czy może jak podatnik korygujący podatek naliczony czyli stosując art. 86 ust. 10a ustawy… Jeśli należy stosować przepis art. 29 ust 4, to czy datę wystawienia noty korygującej przez kontrahenta unijnego traktować należy jak datę otrzymania korekty faktury przez nabywcę, a otrzymanie przez Wnioskodawcę noty korygującej od kontrahenta z unii jak datę uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę… A może powyższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do korekt czynności krajowych… Jeśli tak to które przepisy należy stosować do korekty nabycia wewnątrzwspólnotowego…
 2. W którym okresie rozliczeniowym Wnioskodawca powinien wykazać w rejestrach VAT faktury wewnętrzne WNT korygujące, w poszczególnych przypadkach przedstawionych przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego, z uwzględnieniem obu wariantów: czy w miesiącu, w którym kontrahent wystawił fakturę podstawową, czy w miesiącu, w którym kontrahent wystawił notę korygującą, czy może w miesiącu, w którym Wnioskodawca otrzymał notę korygującą…
 3. Jeśli do podatnika dokonującego nabyć WNT należy w zakresie korekt stosować przepis art. 29 ust 4a, to czy datę wystawienia noty korygującej przez kontrahenta unijnego traktować należy jak datę otrzymania korekty faktury przez nabywcę, a otrzymanie przez nas noty korygującej od kontrahenta z unii jak datę uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę… Czy w takiej sytuacji prawidłowe jest rozumowanie, że w przypadku korekt obniżających podstawę opodatkowania (pkt 1 oraz pkt 3 z opisu stanu faktycznego), gdy wystawienie noty korygującej przez kontrahenta ma miejsce w miesiącu X, a otrzymanie jej przez Wnioskodawcę w miesiącu następnym V ( wariant A z opisu stanu faktycznego), ale jeszcze przed terminem złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy X, Wnioskodawca ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania w kwocie wynikającej z noty korygującej już w rozliczeniu miesiąca X…
 4. Z jaką datą Wnioskodawca powinien wystawiać faktury wewnętrzne WNT korygujące: czy z datą wystawienia przez kontrahenta not korygujących, czy z datą otrzymania od kontrahenta not korygujących…

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. przepisy krajowe czyli art. 29 ust. 4 a ustawy oraz art. 86 ust 10a ustawy nie mają zastosowania do korekt podstawy opodatkowania w nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Wnioskodawca uważa, że tak jak w zakresie wykonywania czynności WNT, tak również w zakresie korekt czynności WNT powinno stosować się zasadę powstania obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta, art. 20 ust. 6 ustawy. Nota korygująca w krajach unijnych to odpowiednik polskiej faktury korygującej, a więc również należy uznać ją za fakturę.
 2. w sytuacji opisanej w pkt 1 i 3 stanu faktycznego (niedobór towaru w przesyłce oraz zmiana cen i ilości towarów) powinno się wykazać faktury wewnętrzne WNT korygujące w rejestrach za okres wystawienia przez kontrahenta unijnego not korygujących, czyli w wariancie A w miesiącu X, natomiast w wariancie B w miesiącu Y. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w zasadzie lustrzanego odbicia okresów rozliczeniowych w informacjach podsumowujących dla nabywcy i dostawcy z krajów unijnych. Mianowicie zapis w art. 29 ust 4b pkt 1 ustawy mówi, że dostawca w dostawie wewnątrzwspólnotowej nie musi posiadać potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru, żeby obniżyć podstawę opodatkowania i dokonuje tego obniżenia w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą. Dlatego też Wnioskodawca uważa, że nabywca WNT również wykazuje korektę nabyć WNT w miesiącu wystawienia noty korygującej przez kontrahenta. Wyjątkiem od tej zasady będzie wg Wnioskodawcy sytuacja opisana w pkt 2 stanu faktycznego, gdzie z powodu pomyłki wykazano na fakturze podstawowej zaniżoną podstawę opodatkowania. W tej sytuacji należy fakturę wewnętrzną WNT korygującą zaewidencjonować na rejestrach okresu rozliczeniowego, w którym powstał pierwotny obowiązek podatkowy w celu wykazania prawidłowej podstawy opodatkowania, zgodnej ze stanem faktycznym.
 3. gdyby jednak do podatnika dokonującego nabyć WNT należało w zakresie korekt podstawy opodatkowania stosować przepisy art. 29 ust. 4a ustawy, to Wnioskodawca uważa, że datę wystawienia noty korygującej przez kontrahenta z unii traktować należy jak datę otrzymania korekty faktury przez nabywcę (gdyż kontrahent w ten sposób wyraża wolę i akceptację korekty), a otrzymanie przez Wnioskodawcę noty korygującej od kontrahenta z unii jak datę uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę i dalsze rozumowanie zawarte w pytaniu nr 3 jest prawidłowe.
 4. w myśl art. 106 art. 7 ustawy, faktury wewnętrzne WNT (za takie faktury Wnioskodawca uważa również faktury wewnętrzne WNT korygujące) wystawiane są w okresie w którym dokonywane są dokumentowane przez nie czynności. W punkcie 1 własnego stanowiska Wnioskodawca wyraził opinię, że okresem czynności w zakresie korekt WNT jest okres w którym kontrahent wystawił Wnioskodawcy notę korygująca. Dlatego też faktury wewnętrzne korygujące WNT powinny być wystawiane przez Wnioskodawcę w okresie rozliczeniowym, w którym kontrahent wystawił Mu noty korygujące.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Zgodnie z art. 20 ust.5 – 7 ww. ustawy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.

W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.

Na mocy art. 106 ust. 1 powołanej ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przypadki, w których występuje obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej zostały określone w art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne.

Stosownie do art. 31 ust. 1 – 3 ww. ustawy podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

W przypadkach, o których mowa w art. 12a ust. 4-6, podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest odpowiednio kwota, jaką nabywający jest lub byłby obowiązany zapłacić.

Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku;
 2. wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie zaś z art. 29 ust. 4 ww. ustawy podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z ust. 4a powołanego artykułu, w przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenie podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W ust. 4b ww. artykułu wskazano, że warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:

 1. w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,
 2. wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiotelekomunikacyjnych, usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.

Zauważyć przy tym należy, iż cyt. wyżej przepisy art. 29 ust.4a-4c odnoszą się do zmniejszenia podstawy opodatkowania określonej w fakturze wystawionej w przypadku, o którym mowa w art. 106 ust.l ustawy, tj. w przypadku sprzedaży, przez którą zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 ustawy rozumieć należy odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zatem powołane wyżej przepisy art. 29 ust.4a-4c nie mają zastosowania do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jest to związane z faktem, że czynności te nie są wykonywane przez podatnika, nie są jego sprzedażą. W przypadku tych czynności podatnik występuje w istocie jako osoba rozliczająca podatek. Faktycznie dostarczający towary nie rozlicza podatku na terytorium kraju dostawy, lecz dokonuje tego nabywca, rozpoznając u siebie wewnątrzwspólnotowe nabycie. Stąd też czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie zostały objęte pojęciem sprzedaży.

W konsekwencji w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie ma również zastosowania przywołany przez Wnioskodawcę przepis art. 86 ust. 10a ww. ustawy odnoszący się do nabywcy towaru lub usługi, który otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust.4a lub 4c.

Zgodnie z § 13 ust. 1, § 14 ust.l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Przepis ten – w oparciu o ust. 3 wskazanego wyżej paragrafu – stosuje się również w przypadku:

 1. zwrotu sprzedawcy towarów lub zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy,
 2. zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W myśl § 23 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów przepisy § 5, 9-14, 16, 17 i 21 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, w tym wystawianych w formie elektronicznej, z tym że w przypadku:

 1. czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności;
 2. dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Faktury, o których mowa w ust. 1, można wystawić w 1 egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Dostawca unijny wystawia fakturę, która ma dokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w dacie otrzymania drogą elektroniczną zamówienia Wnioskodawcy na przyszłą dostawę towarów. W związku z powyższym zdarzają się przypadki, że Wnioskodawca otrzymuje od dostawcy unijnego większą ilość towarów lub mniejszą ilość towarów od tej, którą wykazał w fakturze dostawca unijny. W związku z powyższym dostawca unijny wystawia na rzecz Wnioskodawcy noty korygujące do wystawionych uprzednio faktur.

Ponadto występują również przypadki, gdy dostawca unijny po wystawieniu faktury dokumentującej dostawę udziela Wnioskodawcy rabatu albo też Wnioskodawca dokonuje zwrotu towarów dostawcy unijnemu.

Powyższe zdarzenia mogą mieć miejsce na przełomie miesięcy tj.:

 • Fakturę dokumentującą dostawę kontrahent unijny wystawił w miesiącu X, w tym samym miesiącu wystawił również notę korygującą do tej faktury, Natomiast Wnioskodawca towar wraz z fakturą i notą korygującą otrzymał w miesiącu Y,
 • Fakturę dokumentującą dostawę kontrahent unijny wystawił w miesiącu X a nota korygująca wystawiona została w następnym miesiącu Y. Natomiast Wnioskodawca otrzymuje towar wraz z fakturą i notą korygującą w miesiącu Y.

Z przytoczonych przepisów wynika, że korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinna być udokumentowana fakturą wewnętrzną korygującą, sporządzoną w oparciu o otrzymany dokument potwierdzający przez dostawcę towarów istnienie okoliczności powodujących konieczność korekty pierwotnie dokonanych transakcji.

Należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wskazują wprost, w którym momencie podatnik powinien uwzględnić otrzymaną od zagranicznego kontrahenta notę korygującą uprzednio wystawioną fakturę dokumentującą dostawę towarów.

Sposób rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku otrzymania noty korygującej uzależniony jest od okoliczności, które spowodowały jej wystawienie. Obniżenie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy jest ono skutkiem czynności mających miejsce po wystawieniu pierwotnej faktury (np. udzielenie rabatu), powinno nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano notę korygującą dokumentującą przyznany rabat. Natomiast w przypadku gdy dokonano zwrotu towaru do dostawcy obniżenie podstawy opodatkowania z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinno nastąpić w rozliczeniu za okres w którym dokonano zwrotu towarów. Jeżeli zmiana wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest skutkiem pomyłki (błędu) np. zafakturowania na fakturze większej lub mniejszej ilości towaru niż w rzeczywistości dostarczono, rozliczenie korekty powinno nastąpić w pierwotnej dacie powstania obowiązku podatkowego, a więc według zasad odnoszących się do pierwotnych faktur. Po otrzymaniu od kontrahenta zagranicznego noty korygującej transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy, w świetle cyt. wyżej przepisów, wystawić fakturę wewnętrzną korygującą.

Reasumując, należy uznać, że w sytuacji faktur wewnętrznych korygujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów faktury te należy ująć w rozliczeniu za okres, w którym Spółka dokonała zwrotu towaru do dostawcy unijnego lub otrzymała noty korygujące od dostawcy w przypadku gdy dostawca unijny udzielił rabatu po wystawieniu faktury, za wyjątkiem sytuacji, kiedy otrzymane noty korygujące dotyczą błędów (zafakturowanie przez dostawce unijnego większej lub mniejszej ilości towarów niż faktycznie otrzymano) – w tej sytuacji faktury wewnętrzne korygujące uwzględnić należy w miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.