Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami dokonanymi na potrzeby prowadzonej działalności?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPP1/443-272/09/AL

Hasła tematyczne: obniżenie podatku należnego, odliczanie podatku naliczonego, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek należny, podatek naliczony

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2009r. (data wpływu 19 marca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2009r. (data wpływu 27 maja 2009r), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami dokonanymi na potrzeby prowadzonej działalności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2009r. wpłynął do tutejszego organu wniosek z dnia 14 marca 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami dokonanymi na potrzeby prowadzonej działalności.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 maja 2009r. (data wpływu 27 maja 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr z dnia 14 maja 2009r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będzie prowadzić działalność jedynie w ramach programu „Inicjowanie działalności innowacyjnej Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1”. Działalność ta ma polegać na „inkubacji oraz inwestowaniu w nowo utworzone przedsiębiorstwo innowacyjne w formie objęcia udziałów”, a konkretnie na świadczeniu usługi dwuetapowego wsparcia przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców. Działalność ta będzie finansowana z funduszy europejskich. Dotacja nie będzie mogła zostać powiązana z inkubacją konkretnego pomysłu (nie będzie miała wpływu na cenę), a będzie przeznaczona dla spółki jako całości.

Dofinansowanie będzie się składać się z dwóch komponentów – (1) dotacji na inkubację oraz (2) dotacji na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo w formie objęcia udziałów.

Na etapie inkubacji Wnioskodawca będzie dokonywać selekcji najlepszych pomysłów przedstawianych przez potencjalnych przedsiębiorców (osoby trzecie) oraz będzie przeprowadzać badania przedstawionego innowacyjnego rozwiązania, analizę rynku oraz będzie opracowywać biznesplany oraz studia wykonalności dla zaproponowanego rozwiązania. Ponadto Wnioskodawca może wykonywać prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu. Wyniki tych prac zostaną przekazane nieodpłatnie osobie zgłaszającej pomysł.

Drugi etap działalności (wejście kapitałowe do nowo utworzonej spółki – objęcie udziałów) nastąpi w sytuacji, gdy po okresie inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle. Udziały w kapitale zakładowym nowej spółki zostaną pokryte wkładem pieniężnym finansowanym z dotacji. Wnioskodawca nie będzie angażować się w działalność nowej spółki poza prawami wynikającymi z posiadanych udziałów. Powyższe czynności będą jedynymi czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

W uzupełnieniu z dnia 25 maja 2009r. do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Jeżeli jednak ze względu na przedmiot działalności spółki (brak dokonywania czynności opodatkowanych) rejestracja ta nie jest konieczna, spółka złoży wniosek o wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT.

Wnioskodawca będzie dokonywać zakupu m.in. usług prawnych, doradztwa podatkowego, doradztwa ekonomicznego i finansowego (np. sporządzania biznesplanów, studiów wykonalności), doradztwa specjalistycznego w zakresie biotechnologii, zakupu sprzętu koniecznego do wykonywania czynności będących przedmiotem działalności (np. komputerów, mebli, oprogramowania, urządzeń elektronicznych, artykułów biurowych). Zakupy te będą potwierdzone fakturami VAT wystawianymi na Spółkę. Spółka będzie także zatrudniać pracowników.

Zakup towarów i usług nie będzie związany z jakąkolwiek inną działalnością, aniżeli wspomnianą we wniosku. Jedyną działalnością spółki będzie działalność opisana we wniosku.

Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnego wynagrodzenia od nabywców z tytułu czynności wykonywanych w ramach projektu.

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z zakupami na potrzeby prowadzonej działalności…

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, nie będzie on uprawniony do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z zakupami na potrzeby prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

I tak odpowiednio przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ustawy), natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa (art. 8 ustawy).

Przez towary rozumie się natomiast rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy).

W powyższym stanie faktycznym Wnioskodawca nie będzie dokonywać transakcji, przedmiotem których będą towary, będzie jedynie prowadzić działalność pozostającą w sferze niematerialnej, a więc w postaci usług doradczych. Należy więc ustalić, czy usługi te mogą zostać uznane za świadczenie usług w rozumieniu ustawy, oraz czy będą miały charakter odpłatny, bowiem tylko odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju podlega ustawie o VAT. W niniejszej sprawie nie będzie ustalane jakiekolwiek wynagrodzenie za świadczenia realizowane przez Wnioskodawcę na rzecz osoby zgłaszającej innowacyjny pomysł. Ewentualne efekty działalności Wnioskodawcy (np. biznesplany) będą przekazywane nieodpłatnie na rzecz osoby zgłaszającej pomysł. Ponadto kwota otrzymanej dotacji nie może zostać powiązana z inkubacją konkretnego pomysłu (nie ma wpływu na jego cenę), a jest jedynie dotacją dla całego podmiotu. Nie można więc mówić o odpłatnym świadczeniu usług, gdyż ani osoba zgłaszająca innowacyjny pomysł ani nikt inny nie będzie uiszczał wynagrodzenia bezpośrednio za czynności (usługi) wykonywane przez Wnioskodawcę.

Z tego względu należy ustalić, czy dojdzie do nieodpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Nieodpłatne świadczenie usług podlega więc opodatkowaniu tylko wówczas, gdy:

 • podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, oraz
 • nie jest to świadczenie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (z prowadzeniem działalności gospodarczej).

W niniejszej sprawie usługi świadczone na rzecz osób zgłaszających innowacyjny pomysł z istoty rzeczy są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, gdyż usługi te są przedmiotem działalności Wnioskodawcy. Mało tego – spółka ta została powołana właśnie dla realizacji tych czynności. Usługi te są więc związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Pomijając kwestie zgodności powołanego przepisu z regulacjami europejskimi należy stwierdzić, iż świadczenia te nie mogą zostać uznane za nieodpłatne świadczenie usług podlegające podatkowi VAT, gdyż są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Powołać należy tutaj m.in. orzeczenie ETS w sprawie 89/81 Staatssecretaris van Financien v. Hong-Kong Trade Developmnet Council, zgodnie z którym w przypadku, gdy działalności podmiotu polega wyłącznie na świadczeniu usług bez otrzymywania bezpośrednio z nim powiązanego wynagrodzenia, nie ma podstaw do oszacowania i opodatkowania VAT tych darmowych usług. W takich sytuacjach podmiot ten powinien być traktowany jako odbiorca końcowy, bowiem znajduje się on niejako na końcu łańcucha produkcji i dystrybucji.

Należy także poddać analizie drugi etap działalności Wnioskodawcy, a więc etap ewentualnego zaangażowania kapitałowego w nowo powołane spółki. Przede wszystkim należy ustalić, czy działania te mogą zostać uznane za prowadzenie działalności gospodarczej podlegającej ustawie o VAT. Kwestia nabywania oraz zbywania udziałów w spółkach zależnych była już przedmiotem analizy organów skarbowych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Czynności są bowiem opodatkowane podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy wykonywane są przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, działającego w takim charakterze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Definicja działalności gospodarczej zawarta w ust. 2 powołanego powyżej przepisu ma charakter podmiotowy, odnosi się bowiem do podmiotów prowadzących tę działalność. Działalność gospodarcza, w myśl ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Tak więc, nie każda czynność dokonana przez podmiot, mający status podatnika będzie podlegać opodatkowaniu. Status bycia podatnikiem podatku VAT nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Zatem za działalność rodzącą obowiązki w podatku VAT, należy uznać tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki. Posiłkując się orzecznictwem ETS dotyczącym posiadania oraz zbywania udziałów w spółkach zależnych należy stwierdzić, że co do zasady powyższe czynności nie stanowią działalności gospodarczej, a zatem podmiot dokonujący tych czynności nie ma statusu podatnika, nawet jeżeli z tytułu innej działalności jest podatnikiem. Od tej zasady orzecznictwo ETS przewiduje pewne wyjątki, które pozwalają łączyć z faktem posiadania papierów wartościowych wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Dotyczy to sytuacji gdy posiadacz udziałów uczestniczy w zarządzaniu spółką której udziały posiada lub też sprzedaż akcji lub udziałów prowadzona jest w ramach działalności maklerskiej i brokerskiej czy też posiadanie udziałów jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej. Przykładowo posiadanie udziałów mogłoby zostać uznane za działalność gospodarczą jeżeli towarzyszyłoby mu uczestnictwo w zarządzaniu spółkami zależnymi, wykraczające poza prawa i obowiązki wynikające z posiadania udziałów, a polegające miedzy innymi na świadczeniu takich usług jak administracyjne, finansowe, handlowe czy techniczne (por. orzeczenie ETS w sprawie C-16/00 – Cibo Participations SA v. Directeur regional des impóts du Nord-Pas-de-Calais oraz orzecznictwo tam powołane).

W niniejszej sprawie aktywność Wnioskodawcy będzie ograniczać się tylko do wykonywania praw korporacyjnych i majątkowych wynikających z udziałów, w związku z czym nie może zostać uznana za świadczenie dodatkowych usług administracyjnych czy finansowych. Ponadto posiadanie udziałów w spółce zależnej nie jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej, gdyż objęcie udziałów (dofinansowanie) nastąpi tylko w sytuacji, gdy przedstawiony pomysł rokuje nadzieje na ekonomiczne wykorzystanie, wobec czego nie można mówić o stałym rozszerzeniu działalności (może w ogóle nie dojść do objęcia udziałów) czy też o koniecznym rozszerzeniu działalności (objęcie udziałów uzależnione jest od szeregu warunków). W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do uznania, iż spółka wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Koniecznym warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest więc wykorzystywanie towarów i usług do czynności opodatkowanych. Jako że Spółka będzie wykonywać tylko czynności niepodlegające ustawie o VAT, brak jest podstaw do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

 1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
  a) z tytułu nabycia towarów i usług,
  b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
  – z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
 2. w przypadku importu – suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 5. kwota podatku należnego z tytułu importu towarów – w przypadkach, o których mowa w art. 33a.

W świetle powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, będący już zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT będzie prowadzić działalność jedynie w ramach programu „Inicjowanie działalności innowacyjnej Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1”.

Działalność ta ma polegać na „inkubacji oraz inwestowaniu w nowo utworzone przedsiębiorstwo innowacyjne w formie objęcia udziałów”, a konkretnie na świadczeniu usługi dwuetapowego wsparcia przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców. Działalność ta będzie finansowana z funduszy europejskich. Dotacja nie będzie mogła zostać powiązana z inkubacją konkretnego pomysłu (nie będzie miała wpływu na cenę), a będzie przeznaczona dla spółki jako całości.

Dofinansowanie będzie się składać się z dwóch komponentów – (1) dotacji na inkubację oraz (2) dotacji na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo w formie objęcia udziałów.

Na etapie inkubacji Wnioskodawca będzie dokonywać selekcji najlepszych pomysłów przedstawianych przez potencjalnych przedsiębiorców (osoby trzecie) oraz będzie przeprowadzać badania przedstawionego innowacyjnego rozwiązania, analizę rynku oraz będzie opracowywać biznesplany oraz studia wykonalności dla zaproponowanego rozwiązanie. Ponadto Wnioskodawca może wykonywać prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu. Wyniki tych prac zostaną przekazane nieodpłatnie osobie zgłaszającej pomysł.

Drugi etap działalności (wejście kapitałowe do nowo utworzonej spółki – objęcie udziałów) nastąpi w sytuacji, gdy po okresie inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle. Udziały w kapitale zakładowym nowej spółki zostaną pokryte wkładem pieniężnym finansowanym z dotacji. Wnioskodawca nie będzie angażować się w działalność nowej spółki poza prawami wynikającymi z posiadanych udziałów. Powyższe czynności będą jedynymi czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

W ramach planowanej działalności Wnioskodawca będzie dokonywać zakupu m.in. usług prawnych, doradztwa podatkowego, doradztwa ekonomicznego i finansowego (np. sporządzania biznesplanów, studiów wykonalności), doradztwa specjalistycznego w zakresie biotechnologii, zakupu sprzętu koniecznego do wykonywania czynności będących przedmiotem działalności (np. komputerów, mebli, oprogramowania, urządzeń elektronicznych, artykułów biurowych). Zakupy te będą potwierdzone fakturami VAT wystawianymi na Wnioskodawcę Spółkę.

Zakup towarów i usług nie będzie związany z jakąkolwiek inną działalnością, aniżeli wspomnianą we wniosku. Jedyną działalnością spółki będzie działalność opisana we wniosku.

Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnego wynagrodzenia od nabywców z tytułu czynności wykonywanych w ramach projektu.

Jednocześnie we wniosku Spółka wskazała, iż będzie wykonywać tylko czynności niepodlegajace ustawie o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe, w oparciu o przedstawione przepisy prawa podatkowego, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup m.in. usług prawnych, doradztwa podatkowego, doradztwa ekonomicznego i finansowego czy sprzętu koniecznego do wykonywania czynności będących przedmiotem działalności, nabywanych w związku z działalnością realizowaną w ramach programu pn.: „Inicjowanie działalności innowacyjnej Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1”, jeśli zakupy te będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę wyłącznie czynności niepodlegających ustawie o podatku od towarów i usług.

Nie zostanie bowiem spełniona przez Wnioskodawcę podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących przedmiotowe zakupy towarów i usług, a mianowicie zakupy te nie będą u Wnioskodawcy związane z działalnością opodatkowaną.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Nadmienić należy, iż tut. organ nie odniósł się do kwestii opodatkowania zamierzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej realizowanej w ramach programu pn.: „Inicjowanie działalności innowacyjnej Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1.”, gdyż nie zadano pytania w tym zakresie, ponadto Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem interpretacji indywidualnej miał być przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, co wynika również z pytania sformułowanego przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany którekolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.