Złożenie zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej po upływie 7-dniowego terminu skutkuje utratą prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP1/443-231/09/AJ

Hasła tematyczne: kasa rejestrująca, odliczenia, wydatek, zakup

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Dokumentacja –> Kasy rejestrujące –> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2009 r. (data wpływu 16 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2009 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Prowadzi Bar i w związku z tą działalnością gospodarczą powstał u Pani, na podstawie § 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej z dniem 1 listopada 2008 r. W dniu 29 października 2008 r. wypełniając warunki nałożone w § 8 ust. 2 rozporządzenia, poinformowała Pani naczelnika urzędu skarbowego o przewidywanym na dzień 30 października 2008 r. terminie zainstalowania i ufiskalnienia jednej kasy rejestrującej. Wyznaczonego terminu Pani dotrzymała. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, w dniu 9 grudnia 2008 r., uchybiając terminowi określonemu w § 5 ust. 1 pkt 10 tego rozporządzenia, przekazała Pani do właściwego urzędu skarbowego „zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej". Pozostałe warunki i kryteria raz obowiązki z należytą starannością zostały przez Panią wypełnione. W dniu 22 grudnia 2008 r. wykazała Pani w deklaracji VAT-7 za listopad 2008 r. w poz. 54 kwotę 123 zł do odliczenia z tytułu zakupu kasy fiskalnej, co stanowi 1/4 połowy wartości kasy. W dniu 26 stycznia 2009 r. otrzymała Pani informację o nadaniu kasie rejestrującej numeru ewidencyjnego oraz wezwanie do złożenia korekty deklaracji VAT-7 za listopad 2008 r. z uzasadnieniem: „ponieważ stosownie do § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, nie dokonano zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy, podatnik tym samym nie spełnił warunków do nabycia prawa do odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, co wynika z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących". Mając powyższe na uwadze, dokonała Pani korekty deklaracji, wycofując kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

  1. Czy można odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej z naruszeniem § 5 ust.1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania…
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż pozbawiono Panią uprawnienia do przysługującego odliczenia z naruszeniem obowiązujących w danym stanie prawnym przepisów…

Zdaniem Wnioskodawcy w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących jest mowa o spełnieniu kryteriów i warunków a uchybiono obowiązkom. Kryteria i warunki są wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania i w tym zakresie nie mieści się uchybiony termin 7-dniowy gdyż mieści się on w kategorii „obowiązki” zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 tego rozporządzenia. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, dotrzymanie tego terminu, ustawodawca umieścił w katalogu kryteriów i warunków, ale w obowiązującym wówczas stanie prawnym nie mieścił się w „kryteriach i warunkach” a był umieszczony w „obowiązkach”. W ocenie Wnioskodawcy nie można stosować wykładni rozszerzającej, a tak postąpiono w tym przypadku. Nie nałożono sankcji w postaci pozbawienia prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej za niedotrzymanie 7-dniowego terminu. Wszystkie kryteria i warunki spełniono.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do przepisu art. 111 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł.

Sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty z tytułu nabycia kasy rejestrującej określone zostały w drodze rozporządzenia.

W stanie prawnym, obowiązującym w dniu 1 listopada 2008 r. obowiązywało w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720).

Stosownie do zapisów § 6 ust. pkt 1 tego rozporządzenia, w terminach wynikających z § 2, § 3 ust. 2-6 oraz § 4, podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, która zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy została zgłoszona przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (…).

Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 tego rozporządzenia, odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Natomiast w myśl § 8 ust. 1 powołanego rozporządzenia, dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (§ 8 ust. 2).

Na mocy obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.), określone zostały między innymi obowiązki podatników w zakresie stosowania kas rejestrujących.

Z zapisu § 5 ust. 1 pkt 10 powołanego rozporządzenia wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są między innymi do zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

Z powołanych przepisów wynika, że aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej musi spełnić wszystkie określone przepisami warunki, polegające na:

  • posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
  • złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane ma formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania,
  • rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej nie później niż w obowiązujących terminach przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników,
  • dokonania fiskalizacji kasy rejestrującej i powiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji, (zgłoszenie musi być dokonane na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych).

Uchybienie jednemu z wymienionych obowiązków skutkuje utratą prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w terminie dokonał rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Dochował też terminu na złożenia zgłoszenia i liczbie i miejscu kas do używania przed terminem rozpoczęcia ewidencji. Jednak zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej zostało złożone po upływie terminu 7 dni, w ciągu których należało tego dokonać.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych przepisów, stwierdzić należy, iż jednym z wymogów koniecznych do dokonania odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej jest zachowanie 7-dniowego terminu do złożenia zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej. Jeżeli zatem fiskalizacji kasy rejestrującej Wnioskodawca dokonał w dniu 30 października 2008 r., to na podstawie cytowanego § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia, obowiązany był do złożenia zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej do dnia 6 listopada 2008 r. Czynności tej Wnioskodawca dokonał dopiero w dniu 9 grudnia 2008 r. a więc z uchybieniem określonego wyżej terminu. Ponieważ nie został zachowany 7-dniowy termin przewidziany do zgłoszenia kasy rejestrującej, stwierdzić zatem należy, iż Wnioskodawca nie może dokonać odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Naruszony bowiem został przepis § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, gdyż rozpoczął ewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.