Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust.1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-311/09-9/EN

Hasła tematyczne: dofinansowanie, dotacja, obrót, opodatkowanie, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, usługi edukacyjne, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Podstawa opodatkowania –> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2009 r. (data wpływu 11 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej „Spółka”) jest firmą doradczo-szkoleniową i prowadzi m.in. projekty, na których realizację otrzymuje środki w formie dotacji rozwojowej od różnych instytucji pośredniczących. Projekty wykonywane są m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i finansowane są w całości lub w części z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Spółka występuje o przyznanie jej dotacji, a następnie realizuje projekty samodzielnie albo w układzie konsorcyjnym. Projekty pozyskiwane są w trybie przetargu, konkursu lub z wolnej ręki.

W przypadku każdego z projektów, dotacja jest przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowane). Wydatki kwalifikowane obejmują także podatek naliczony VAT związany z zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Spółka składa jednocześnie oświadczenie wobec instytucji finansującej dany projekt (dalej „Instytucja Pośrednicząca”), iż nie będzie korzystała z prawa do odliczenia w zakresie wspomnianego podatku naliczonego VAT.

W związku z przyznaniem dotacji Spółka prowadzi m.in. projekty szkoleniowe z wkładem własnym, których to projektów dotyczy niniejszy wniosek.

Charakterystyka tego rodzaju projektów przedstawia się następująco:

Spółka będzie zawierać z odpowiednią instytucją (dalej „Instytucja Pośrednicząca”) – umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL. W ramach dofinansowanych projektów prowadzony będzie szereg działań, ściśle określonych w stosownych umowach. W ramach projektu Spółka prowadzić będzie działania związane bezpośrednio z organizacją szkolenia (w szczególności zapewni trenera, materiały szkoleniowe, salę szkoleniową wyżywienie i nocleg) oraz świadczeniem usług doradczych, a także wykonywać będzie czynności związane z zarządzaniem całym projektem, monitoringiem i ewaluacją, rozliczeniem i promocją projektu, zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Istotnym elementem będzie również kompleksowe rozliczenie kosztów wszelkich działań związanych z realizacją projektu.

Podkreślić należy, iż usługi doradcze będą mieć charakter uzupełniający względem dominujących usług szkoleniowych, zarówno w ujęciu funkcjonalnym jak i wartościowym (wartość dotacji i „wkładu pieniężnego” przypadających na część doradczą projektu będzie wielokrotnie niższa niż w przypadku części szkoleniowej.

Szkolenia i doradztwo w ramach ww. projektów, prowadzone będą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Otrzymana dotacja pokrywać będzie określoną procentowo część wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu szkoleniowego.

Zgodnie z zasadami realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS podmioty, których pracownicy uczestniczą w projekcie szkoleniowym, zobowiązane będą do współfinansowania projektu i wniesienia „wkładu własnego”. Wkład własny będzie wnoszony w dwóch formach:

  • wkład pieniężny – jest to kwota płacona na rzecz Spółki przez podmiot korzystający ze szkolenia jako współfinansowanie projektu szkoleniowego;
  • wkład w wynagrodzeniu – wartość wynagrodzenia za pracę za czas udziału w szkoleniu, które podmiot, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniu, płaci na rzecz tych pracowników (jeżeli biorą oni udział w szkoleniu w godzinach pracy).

W przypadku realizowanych projektów będzie mógł wystąpić tylko jeden z ww. rodzajów „wkładu własnego” lub wnoszenie wkładu odbywać się będzie w obu formach jednocześnie.

Część działań w ramach projektu, realizowana będzie przez podmioty zewnętrzne (dalej „Podwykonawcy”). Niektórzy spośród Podwykonawców będą wystawiać na Spółkę w związku z wykonaniem usług szkoleniowych faktury VAT. Usługi Podwykonawców obejmujące przeprowadzenie szkolenia będą zwolnione z podatku VAT (jako „usługi edukacyjne”). Podwykonawcy będą wystawiać na Spółkę z tytułu świadczenia takich usług faktury VAT ze „zw”. Natomiast podwykonawcy wykonujący usługi doradcze będą wystawiać faktury VAT obejmujące podatek należny wg stawek właściwych dla usług doradczych.

Dodatkowo, Spółka nabywać będzie usługi i towary nie podlegające zwolnieniu z podatku VAT. Dotyczy to takich zakupów jak np.: zakup usług wynajmu sali szkoleniowej, zakup materiałów piśmiennych dla uczestników szkolenia i usług doradczych. W takich przypadkach Spółka otrzymuje faktury VAT, w których wykazany będzie należny podatek. W niektórych przypadkach zakup tego rodzaju towarów i usług dokonywany jest bezpośrednio przez Spółkę, a niekiedy nabywać je będzie firma szkoleniowa (Podwykonawca), wystawiając na Spółkę fakturę za usługę szkoleniową obejmującą koszty związane z realizowanym szkoleniem i doradztwem (m.in.: koszty trenera, wynajmu sali, wyżywienia, noclegi).

Otrzymana przez Spółkę dotacja pokrywać będzie łączną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu, pomniejszoną o łączną kwotę „wkładu pieniężnego”. Do wydatków kwalifikowanych należeć będą, oprócz ww. usług oraz towarów nabywanych przez Spółkę, także inne wydatki ponoszone przez Spółkę w zw. z danym projektem. Będą to wydatki „wewnętrzne” Spółki np. koszty zatrudnienia przez Spółkę personelu fachowego realizującego projekt.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust.1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT…

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania stanowi obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zdaniem Spółki, otrzymana przez nią od Instytucji Pośredniczącej dotacja stanowić będzie składnik obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Dotacja, którą otrzyma Spółka, wpływać będzie bowiem bezpośrednio na cenę usługi szkoleniowej, która świadczona będzie na rzecz podmiotu korzystającego z usługi szkoleniowej. Będzie on bowiem zobowiązany do zapłaty za usługę szkoleniową jedynie części faktycznych kosztów organizacji szkolenia („wkład własny”). Spółka niewątpliwie nie świadczyłaby tej usługi za tak niską cenę, gdyby nie otrzymana dotacja.

Dotacja przyznawana będzie w celu wykonania usług szkoleniowych. Usługi szkoleniowe zaliczane będą do usług edukacyjnych, które na podstawie załącznika nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT, zwolnione są od podatku VAT. Tym samym dotacja zwiększy obrót zwolniony od podatku VAT.

Spółka winna więc otrzymanie dotacji każdorazowo dokumentować poprzez wystawienie faktury VAT wewnętrznej, w której wykaże obrót opodatkowany VAT jako „zw”.

Identyczne stanowisko zajęli również m.in.:

  1. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 września 2008 r. (sygn. IPPP1-443-1251/08-4/RK);
  2. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 września 2008 r. (sygn. IPPP1-443-1251/08-5/RK);
  3. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 4 sierpnia 2008 r. (sygn. ILPP2/443-397/08-4/JK).

Z ostrożności procesowej, na wypadek uznania przez tut. Organ w odpowiedzi na pytanie nr 3, że Spółka powinna odrębnie opodatkować usługi szkoleniowe (jako „zw”) oraz towarzyszące im usługi doradcze (zasadniczo stawka 22%), Spółka uważa, że nawet w takim wypadku otrzymana przez nią dotacja nie powiększy obrotu z tytułu świadczenia usług doradczych.

Przyjęcie bowiem odmiennego stanowiska byłoby niezgodne z prawem wspólnotowym, które zabrania finansowania w jakikolwiek sposób budżetów Państw Członkowskich w zw. z przekazaniem dotacji z EFS.

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, należałoby wprawdzie dojść do wniosku, że w omawianym przypadku dotacja powiększa obrót z tytułu świadczonych usług doradczych. Zdaniem jednak Spółki, w omawianym stanie faktycznym, dla odkodowania normy prawnej zawartej w ww. przepisie nie wystarczy zastosowanie wykładni językowej. Konieczne jest bowiem także zastosowanie wykładni celowościowej oraz wykładni prowspólnotowej.

Stosując ww. rodzaje wykładni należy wziąć pod uwagę, że wydatki kwalifikowane objęte dotacją nie obejmują ewentualnego podatku VAT należnego, który Spółka (zgodnie z literalnym brzmieniem badanego przepisu) musiałaby wykazać w zw. z otrzymaniem dotacji. Skutkiem opodatkowania dotacji byłoby zatem uzyskanie przez Skarb Państwa niewątpliwej korzyści.

Sytuacja taka byłaby sprzeczna z prawem wspólnotowym, na co wskazuje treść przepisu art. 80 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, który stanowi, iż: „Państwa członkowskie upewniają się, że instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności zapewniają, aby beneficjenci otrzymali pełną kwotę wkładu ze środków publicznych możliwie najszybciej i w całości. Nie potrąca się ani nie wstrzymuje żadnych kwot, ani też nie nakłada się żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych beneficjentom”.

Z powyższego przepisu wynika, że w odniesieniu do środków m.in. z EFS Państwo Polskie nie może nakładać „żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych beneficjentom”. Zdaniem Spółki, podatek VAT należny od dotacji stanowiłby właśnie tego rodzaju niedozwoloną opłatę.

Fakt, iż zakaz „bogacenia się” budżetu poprzez opodatkowanie otrzymanych środków nie został wyrażony wprost i dosłownie w żadnym z przepisów ww. rozporządzenia wynika jak się wydaje z faktu, iż ustawodawca unijny obowiązywanie tego zakazu uznał za oczywistość.

Wobec powyższego, w świetle wykładni prowspólnotowej art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, należy uznać, że w przedmiotowym stanie faktycznym otrzymanie dotacji jest neutralne dla Spółki w zakresie VAT.

Za przyjęciem powyższego wniosku przemawia także wykładnia celowościowa ww. przepisu, oparta o założenie racjonalności polskiego ustawodawstwa. Przyjęcie bowiem, że dotacja powinna zwiększać obrót z tytułu świadczonych usług, w sytuacji, gdy organ państwowy (Instytucja Pośrednicząca) przyznający dotację uwzględnia w kwocie dotacji kwoty podatku należnego z ww. tytułu, powodowałoby, że realizacja projektów w ramach POKL byłaby dla Spółki oraz innych podmiotów występujących o dotacje nieopłacalna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zatem, przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Wnioskodawca jest firmą doradczo-szkoleniową i prowadzi m.in. projekty, na których realizację otrzymuje środki w formie dotacji rozwojowej od różnych instytucji pośredniczących. Projekty wykonywane są m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i finansowane są w całości lub w części z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W przypadku każdego z projektów, dotacja jest przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Zainteresowanego w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowane). Wydatki kwalifikowane obejmują także podatek naliczony VAT związany z zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Spółka składa jednocześnie oświadczenie wobec instytucji finansującej dany projekt (dalej „Instytucja Pośrednicząca”), iż nie będzie korzystała z prawa do odliczenia w zakresie wspomnianego podatku naliczonego VAT.

Zgodnie z zasadami realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS podmioty, których pracownicy uczestniczą w projekcie szkoleniowym, zobowiązane są do współfinansowania projektu i wniesienia „wkładu własnego”. Wkład własny może być wnoszony w dwóch formach: wkład pieniężny (tj. kwota płacona na rzecz Wnioskodawcy przez podmiot korzystający ze szkolenia jako współfinansowanie projektu szkoleniowego) i wkład w wynagrodzeniu (tj. wartość wynagrodzenia za pracę za czas udziału w szkoleniu, które podmiot, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniu, płaci na rzecz tych pracowników, jeżeli biorą oni udział w szkoleniu w godzinach pracy). W przypadku realizowanych projektów może wystąpić jeden z ww. rodzajów „wkładu własnego” w obu formach jednocześnie.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż pozyskana przez Wnioskodawcę dotacja od Instytucji Pośredniczącej nie będzie miała związku ze sprzedażą, nie będzie przyznawana jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczona będzie na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. Oznacza to, że w opisanej sytuacji wystąpi dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży.

Zatem otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Spółkę usług, nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu jako czynność nie wymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Reasumując, należy stwierdzić, iż otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja nie będzie stanowić zapłaty ceny z tytułu świadczonych przez niego usług, nie będzie stanowić zatem obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Tut. Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisanej sprawie, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dotyczy to w szczególności sprawy dokumentowania przez Wnioskodawcę otrzymanej dotacji.

Należy zauważyć, że powołane przez Zainteresowanego interpretacje indywidualne są rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego opodatkowania dotacji. Wniosek w zakresie stanu faktycznego dotyczącego opodatkowania dotacji został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-8/EN.

Natomiast kwestie dotyczące opodatkowania dotacji w części odnoszącej się do opodatkowania wkładów pieniężnych uczestników szkoleń zostały rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-4/EN oraz w zakresie zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-5/EN.

Ponadto, kwestie dotyczące zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych w zakresie stanu faktycznego zostały rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-6/EN oraz w zakresie zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-7/EN.

Jak również kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w zakresie stanu faktycznego zostały rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-10/EN oraz w zakresie zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-11/EN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.