Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota „wkładu pieniężnego”?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-311/09-5/EN

Hasła tematyczne: dofinansowanie, dotacja, obrót, opodatkowanie, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, usługi edukacyjne, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2009 r. (data wpływu 11 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wkładów pieniężnych uczestników szkoleń –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wkładów pieniężnych uczestników szkoleń.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej „Spółka”) jest firmą doradczo-szkoleniową i prowadzi m.in. projekty, na których realizację otrzymuje środki w formie dotacji rozwojowej od różnych instytucji pośredniczących. Projekty wykonywane są m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i finansowane są w całości lub w części z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Spółka występuje o przyznanie jej dotacji, a następnie realizuje projekty samodzielnie albo w układzie konsorcyjnym. Projekty pozyskiwane są w trybie przetargu, konkursu lub z wolnej ręki.

W przypadku każdego z projektów, dotacja jest przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowane). Wydatki kwalifikowane obejmują także podatek naliczony VAT związany z zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Spółka składa jednocześnie oświadczenie wobec instytucji finansującej dany projekt (dalej „Instytucja Pośrednicząca”), iż nie będzie korzystała z prawa do odliczenia w zakresie wspomnianego podatku naliczonego VAT.

W związku z przyznaniem dotacji, Spółka prowadzi m.in. projekty szkoleniowe z wkładem własnym, których to projektów dotyczy wniosek.

Charakterystyka tego rodzaju projektów przedstawia się następująco:

Spółka będzie zawierać z odpowiednią instytucją (dalej „Instytucja Pośrednicząca”) – umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL. W ramach dofinansowanych projektów prowadzony będzie szereg działań, ściśle określonych w stosownych umowach. W ramach projektu Spółka prowadzić będzie działania związane bezpośrednio z organizacją szkolenia (w szczególności zapewni trenera, materiały szkoleniowe, salę szkoleniową, wyżywienie i nocleg) oraz świadczeniem usług doradczych, a także wykonywać będzie czynności związane z zarządzaniem całym projektem, monitoringiem i ewaluacją, rozliczeniem i promocją projektu, zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Istotnym elementem będzie również kompleksowe rozliczenie kosztów wszelkich działań związanych z realizacją projektu.

Podkreślić należy, iż usługi doradcze będą mieć charakter uzupełniający względem dominujących usług szkoleniowych, zarówno w ujęciu funkcjonalnym jak i wartościowym (wartość dotacji i „wkładu pieniężnego” przypadających na część doradczą projektu będzie wielokrotnie niższa niż w przypadku części szkoleniowej).

Szkolenia i doradztwo w ramach ww. projektów, prowadzone będą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Otrzymana dotacja pokrywać będzie określoną procentowo część wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu szkoleniowego.

Zgodnie z zasadami realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, podmioty, których pracownicy uczestniczą w projekcie szkoleniowym, zobowiązane będą do współfinansowania projektu i wniesienia „wkładu własnego”. Wkład własny będzie wnoszony w dwóch formach:

  • wkład pieniężny – jest to kwota płacona na rzecz Spółki przez podmiot korzystający ze szkolenia jako współfinansowanie projektu szkoleniowego;
  • wkład w wynagrodzeniu – wartość wynagrodzenia za pracę za czas udziału w szkoleniu, które podmiot, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniu, płaci na rzecz tych pracowników (jeżeli biorą oni udział w szkoleniu w godzinach pracy).

W przypadku realizowanych projektów będzie mógł wystąpić tylko jeden z ww. rodzajów „wkładu własnego” lub wnoszenie wkładu odbywać się będzie w obu formach jednocześnie.

Część działań w ramach projektu, realizowana będzie przez podmioty zewnętrzne (dalej „Podwykonawcy”). Niektórzy spośród Podwykonawców będą wystawiać na Spółkę, w związku z wykonaniem usług szkoleniowych, faktury VAT. Usługi Podwykonawców obejmujące przeprowadzenie szkolenia będą zwolnione od podatku VAT (jako „usługi edukacyjne”). Podwykonawcy będą wystawiać na Spółkę z tytułu świadczenia takich usług faktury VAT ze „zw”. Natomiast podwykonawcy wykonujący usługi doradcze będą wystawiać faktury VAT obejmujące podatek należny wg stawek właściwych dla usług doradczych.

Dodatkowo, Spółka nabywać będzie usługi i towary nie podlegające zwolnieniu od podatku VAT. Dotyczy to takich zakupów jak, np.: zakup usług wynajmu sali szkoleniowej, zakup materiałów piśmiennych dla uczestników szkolenia i usług doradczych. W takich przypadkach Spółka otrzymuje faktury VAT, w których wykazany będzie należny podatek. W niektórych przypadkach zakup tego rodzaju towarów i usług dokonywany jest bezpośrednio przez Spółkę, a niekiedy nabywać je będzie firma szkoleniowa (Podwykonawca), wystawiając na Spółkę fakturę za usługę szkoleniową obejmującą koszty związane z realizowanym szkoleniem i doradztwem (m.in.: koszty trenera, wynajmu sali, wyżywienia, noclegi).

Otrzymana przez Spółkę dotacja pokrywać będzie łączną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu, pomniejszoną o łączną kwotę „wkładu pieniężnego”. Do wydatków kwalifikowanych należeć będą, oprócz ww. usług oraz towarów nabywanych przez Spółkę, także inne wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z danym projektem. Będą to wydatki „wewnętrzne” Spółki, np. koszty zatrudnienia przez Spółkę personelu fachowego realizującego projekt.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy realizując projekt Spółka będzie świadczyć na rzecz podmiotów, dla których będzie on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi będzie kwota „wkładu pieniężnego”…

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując projekt Spółka będzie świadczyć na rzecz podmiotów, dla których będzie on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi będzie kwota „wkładu pieniężnego”.

Powyższe stanowisko wynika z tego, że korzystając ze szkolenia objętego danym projektem, podmiot na rzecz którego realizowany jest projekt, niewątpliwie będzie uzyskiwał „świadczenie” w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Warunkiem skorzystania z tego świadczenia będzie zapłata przez ten podmiot na rzecz Spółki kwoty „wkładu pieniężnego”. Tym samym kwotę tę należy uznać w całości za wynagrodzenie za świadczoną przez Spółkę usługę.

Wobec powyższego nie ma wątpliwości, że w przedmiotowym stanie faktycznym będziemy mieć do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług, o którym mowa w przepisie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 2 pkt 22 ustawy stanowi, iż przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podstawą opodatkowania jest obrót (…). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku (art. 29 ust. 1 ustawy).

Z przedłożonego wniosku wynika, iż Spółka jest firmą doradczo-szkoleniową, która prowadzi m.in. projekty, na realizację których otrzymuje środki w formie dotacji rozwojowej od różnych instytucji pośredniczących. Spółka prowadzić będzie projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja) oraz przez finalnego nabywcę usługi – podmioty, których pracownicy uczestniczyć będą w projekcie szkoleniowym, które zobowiązane będą do współfinansowania tego projektu i wniesienia wkładu własnego. Wkład własny będzie wnoszony w dwóch formach: wkładu pieniężnego oraz wkładu w wynagrodzeniu.

Wkłady pieniężne ww. podmiotów będą związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji konkretnego programu szkoleniowego, w związku z czym będą bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych. Tym samym, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, otrzymany wkład własny stanowić będzie obrót, podlegający opodatkowaniu według właściwej dla usług stawki. Istotnym jest, iż gdyby Spółka nie otrzymała przedmiotowych wkładów pieniężnych to ona opłacałaby w tej części koszty szkolenia. Tak więc, wkłady własne uznaje się za wynagrodzenie za świadczone usługi szkoleniowe.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż Zainteresowany realizując projekt będący przedmiotem wniosku świadczyć będzie odpłatne usługi w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy przy czym wynagrodzeniem za te usługi będzie otrzymana kwota „wkładu pieniężnego”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego opodatkowania wkładów pieniężnych uczestników szkoleń. Wniosek w zakresie stanu faktycznego dotyczącego opodatkowania dotacji w części odnoszącej się do wkładów własnych uczestników szkoleń został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-4/EN.

Natomiast kwestie dotyczące zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych w zakresie stanu faktycznego zostały rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-6/EN oraz w zakresie zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-7/EN.

Ponadto, kwestie dotyczące opodatkowania dotacji w zakresie stanu faktycznego zostały rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-8/EN oraz w zakresie zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-9/EN.

Jak również kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w zakresie stanu faktycznego zostały rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-10/EN oraz w zakresie zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-311/09-11/EN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.